ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-loyal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น loyal, *loyal*,

-loyal- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จงรัก (v.) be loyal to See also: be faithful Syn. จงรักภักดี, ภักดี
ภักดี (v.) be loyal to Syn. จงรักภักดี, จงรัก
สามิภักดิ์ (v.) be loyal to See also: be faithful to Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สวามิภักดิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี
I don't believe I have to be loyal to one side or the other.ผมไม่เชื่อว่าฉันจะต้องมีความภักดีต่อด้านใดด้านหนึ่งหรืออื่น ๆ
He's loyal to me.เขาเป็นคน ที่ซื่อสัตย์ กับฉัน
A century ago, when the British raided this temple and butchered my people, a loyal priest hid the last two stones down here in the catacombs.ศตวรรษที่ผ่านมาเมื่ออังกฤษบุกเข้าไปในวัดนี้ และเชือดประชาชนของเรา พระซื่อสัตย์ซ่อนตัวในช่วงสองหิน
My loyal steed. Steady.ทหารที่แสนพักดีของข้า แน่แท้
If it weren't for all your years of loyal service...ถ้าไม่เพราะความภักดีต่อราชสำนักหลายปีมานี่ละก็...
Because... being loyal is very important.เพราะ ... เป็นซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมาก
You have a very loyal wife.ภรรยาคุณซื่อสัตย์กับคุณมาก
Attention, loyal citizens! This is "a call to arms".เป็นคำสั่งของท่านผู้นำที่ยิ่งใหญ่...
He'll never be gone. Not as long as those who remain are loyal to him.ตราบใดที่ยังมีผู้จงรักภักดีเขาอยู่
But she's me livelihood, me most loyal companion.เรือซึ่งเป็นเพื่อนผู้ภักดีของผม
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน

-loyal- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, 坚贞 / 堅貞] faithful; chaste; loyal to the end
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, 忠心耿耿] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true
忠勇[zhōng yǒng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥˇ, 忠勇] loyal and brave
忠于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 忠于 / 忠於] loyal to
忠义[zhōng yì, ㄓㄨㄥ ㄧˋ, 忠义 / 忠義] loyal and righteous; fealty; loyalty
忠言[zhōng yán, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ, 忠言] loyal advice; sincere advice
忠言逆耳[zhōng yán nì ěr, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ ㄋㄧˋ ㄦˇ, 忠言逆耳] loyal advice jars on the ears (成语 saw)
忠贞[zhōng zhēn, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ, 忠贞 / 忠貞] loyal and dependable
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, 负心 / 負心] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love

-loyal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忠臣[ちゅうしん, chuushin] (n) loyal retainer; loyal subject; (P)
義士[ぎし, gishi] (n) loyal retainer
義臣[ぎしん, gishin] (n) loyal retainer

-loyal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภักดิ์[adj.] (ēkkaphak) EN: loyal FR:
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
จงรัก[adj.] (jongrak) EN: devoted (to) ; loyal (to) FR: loyal (envers)
จงรักภักดี[v.] (jongrakphak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
ภักดี[v.] (phakdī) EN: be loyal to ; feel bound to FR: être loyal (envers) ; faire preuve de loyauté
สามิภักดิ์[v.] (sāmiphak) EN: be loyal to ; submit FR:
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devoted (to) ; upright ; true FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อ ๆ = ซื่อๆ[adj.] (seū-seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal ; true FR: honnête ; loyal ; intègre
ตงฉิน[v.] (tongchin) EN: be upright ; be sincere ; be loyal ; work honestly FR:
ตรงไปตรงมา[adj.] (trongpaitro) EN: forthright ; straightforward FR: droit ; franc ; direct ; honnête ; loyal ; sincère

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -loyal-
Back to top