ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfaithful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfaithful*, -unfaithful-

unfaithful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfaithful (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ซึ่งไม่จงรักภักดี, ซึ่งนอกใจ Syn. faithless, disloyal Ops. faithful, loyal
unfaithful (adj.) ซึ่งไม่ถูกต้อง See also: ไม่ตรง, ไม่น่าเชื่อถือ Syn. inexact, inaccurate Ops. exact, accurate
unfaithfulness (n.) การทรยศ See also: การโกง, การทุจริต Syn. falseness, treasury Ops. fidelity, faithfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกใจ (v.) be unfaithful See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How could I be unfaithful to my dear Dona Julia... who had nearly given up her life to love me?ผมจะไม่ซื่อสัตย์ ต่อ ดอนน่า จูเลียที่รักของผมได้อย่างไร ในเมื่อเธอมอบกายถวายชีวิตเพื่อรักผม
I mean, she goes on for five pages about how I was unfaithful to her.เธอผล่ามมา 5 หน้าเต็มว่า ว่าฉันไม่ซื่อสัตย์กับเธอ
If she was an unfaithful wife, why stop at Arnold?ถ้าเธอมีชู้ คงไม่หยุดแค่อาร์โนลหรอก
You see, when they were alive, their husbands were unfaithful to them, and these women, basically suffering from temporary insanity, murdered their children.คุณเห็น เมื่อพวกหล่อนมีชีวิต สามีของพวกหล่อนไปมีเมียน้อย และผู้หญิงพวกนี้
So now their spirits are cursed, walking back roads, waterways, and if they find an unfaithful man, they kill him, and that man is never seen again.และตอนนี้วิญญานของพวกเธอต้องคำสาป เดินบนถนนแห่งความมืด, สายน้ำ และหากพวกเธอพบผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ พวกเธอก็พร้อมจะฆ่า
Codependent girls, unfaithful girls depressed girls, narcissistic girls, phony girls.ผู้หญิงที่ควบคุมไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้บ้างละ.. ..หดหู่ หลงตัวเอง หลอกลวงบ้าง
I am never gonna be unfaithful to you, Mark.ฉันไม่เึคยนอกใจ คุณเลยนะมาร์ค
Picked hell of a time to be unfaithful to Jon.เอาเวลาตรงนั้นไว้ไปนอกใจจอนเถอะ
You think that my wife is unfaithful to me because I'm not satisfying her?คุณคิดว่าเมียผมนอกใจผมหรอ เพราะว่า ผมไม่ทำให้เธอพอใจ
I had no intention of being unfaithful to your mother.พ่อไม่มีเจตนา จะนอกใจแม่
My mother had been unfaithful many years before.แม่ฉันท้อแท้หลายปีก่อนหน้านี้
Perhaps he wasn't the only unfaithful one.บางทีอาจจะไม่ใช่เขาฝ่ายเดียว

unfaithful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 外心] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions

unfaithful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮気者[うわきもの, uwakimono] (n) cheater; unfaithful person; adulterer
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P)

unfaithful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū ) EN: commit adultery ; have a lover ; have an affair with a man ; be unfaithful to the husband FR: tromper son mari
ไม่ซื่อสัตย์[adj.] (mai seūsat) EN: disloyal ; unfaithful ; faithless ; dishonest ; untrue FR: malhonnête ; déloyal
มีชู้[v.] (mīchū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband ; have an affair FR: avoir une liaison extraconjugale
นอกใจ[adj.] (nøkjai) EN: unfaithful ; adulterous ; philandering ; incontinent ; disloyal ; infidel FR: infidèle
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa p) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfaithful
Back to top