ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allegiance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allegiance*, -allegiance-

allegiance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allegiance (n.) ความจงรักภักดี See also: ความสามิภักดิ์ Syn. loyalty, fidelity
English-Thai: HOPE Dictionary
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery
English-Thai: Nontri Dictionary
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allegianceความจงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถวายสัตย์ปฏิญาณ (v.) take an oath of allegiance
ถือน้ำ (v.) drink the water of allegiance See also: drink the oath Syn. ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา (v.) drink an oath of allegiance See also: take the oath of loyalty to a government Syn. ถือน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์...
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า
How could I go to school after that... and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit?หลังจากเรื่องนั้น ผมจะไปรร.ได้ไง ยืนตรงเคารพธงชาติ และนั่งต่อหน้ารัฐบาล เหลวไหล
It should not surprise us that corporate allegiance to profits will trump their allegiance to any flag.ไม่น่าประหลาดใจเลย ความจงรักภักดีที่บรรษัทมีต่อกำไร ย่อมเหนือกว่าความภักดีต่อธงชาติผืนไหน
These humans you care so much about... swear your allegiance to me, and i'll allow the ones you love the most to live.พวกมนุษย์ทั้งหมดที่แกเป็นห่วงนักห่วงหนา แต่ถ้าแกสาบานว่าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อฉัน บางทีฉันอาจจะยอมให้คนที่แกรักมากที่สุดมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้
Now, Mathayus, as a Black Scorpion you owe your allegiance to your king.ตอนนี้ มัซทายอัส คือแมงป่องดำ เจ้าเป็นหนี้ความภักดีต่อกษัตริย์ของเจ้า
Anakin, we'll need the Hutts' allegiance to give us an advantage over Dooku.อนาคิน เราต้องการความสวามิภักดิ์ของพวกฮัตต์ ถ้าจะเอาชนะเคาท์ดูกู
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง
He knew he'd have to trust his knights with his life, so he chose them from the families that had sworn allegiance to him.เขาต้องการอัศวินที่เขาสามารถฝากชีวิตไว้ได้ เพราะงั้นเขาจึงเลือกคนที่สาบานว่าจะจงรักภักดีกับเขา
And do you swear allegiance to Camelot now, and for as long as you shall live?และเจ้าจะสัญญาว่าจะภักดีต่อคาเมลอต ยาวนานตราบจนชีวิตเจ้าจะหาไม่?

allegiance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
效忠誓词[xiào zhōng shì cí, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄘˊ, 效忠誓词 / 效忠誓詞] pledge of allegiance

allegiance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance
恭順[きょうじゅん, kyoujun] (n,vs) allegiance
服属[ふくぞく, fukuzoku] (n,vs) a follower; yield allegiance to
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods)
左袒[さたん, satan] (n,vs) (arch) friendship; allegiance; support
忠節[ちゅうせつ, chuusetsu] (n) loyalty; allegiance; fidelity
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P)
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P)

allegiance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปฏิญาณตน[n.] (kān patiyān) EN: allegiance FR: allégeance [f]
คำสัตย์ปฏิญาณ[n. exp.] (kham sat pa) EN: oath of allegiance FR:
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongr) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา[n. exp.] (nāmphraphip) EN: consecrated water ; water of allegiance FR:
สวามิภักดิ์[v.] (sawāmiphak) EN: surrender ; give allegiance to FR:
ถือน้ำ[v.] (theūnām) EN: drink the water of allegiance FR:
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา[v.] (theūnāmphra) EN: drink the water of allegiance FR:
งูเห่า[X] (ngū hao) EN: renegade politician ; swap allegiances FR: renégat [m] ; retourneur de veste [m] ; opportuniste [m]

allegiance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahneneid {m}oath of allegiance
Treueeid {m}oath of allegiance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allegiance
Back to top