ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*investigate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น investigate, -investigate-

*investigate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
investigate (vt.) ตรวจสอบหาความจริง See also: ค้นหาความจริง Syn. examine, research, explore
investigate (vt.) สืบสวน See also: ไต่สวน, สอบสวน Syn. examine, inquire, probe
investigate (vi.) สืบสวน See also: ไต่สวน, สอบสวน Syn. inquire, probe
English-Thai: HOPE Dictionary
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire
English-Thai: Nontri Dictionary
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigateชันสูตร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จารีตนครบาล (n.) to investigate by torturing the accused
ชันสูตร (v.) investigate See also: verify, identify, prove, examine, inspect Syn. พิสูจน์
ซักพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักฟอกพยาน
ซักฟอกพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักพยาน
ฟอกพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักพยาน, ซักฟอกพยาน
สอบพยาน (v.) investigate See also: examine, question
สอบสวน (v.) investigate See also: inquire Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
สอบสวนคดี (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบคดี
สืบคดี (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สอบสวนคดี
สืบค้น (v.) investigate See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into Syn. ค้นหา
สืบพยาน (v.) investigate See also: examine, question Syn. สอบพยาน
สืบสวน (v.) investigate See also: inquire, look into, sift, probe Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน
สืบสวนคดี (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสวนสอบสวน (v.) investigate See also: detect, inquire into, explore, probe
สืบสาว (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สืบสาว (v.) investigate See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into Syn. สืบสาวราวเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd better get fixed up. We'll investigate later.คุณควรจะได้รับการฝึกเพิ่มขึ้นนะ เราจะพิจารณาภายหลัง
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้
So we want to... investigate the problem firsthand.เราก็เลยต้อง... ตรวจสอบเรื่องนี้โดยตัวเอง
Until we've destroyed what we investigated in the first place.ก่อนอื่นเลย เราต้องมีออฟฟิส แล้วเราก้อต้องเซ็นสัญญากับโรงพิมพ์
That name did appear in Mr Conlon's statement. We investigated it.ชื่อที่ไม่ปรากฏในนาย Conlon ของ คำแถลง เราตรวจสอบมัน
So we're going to the spud state to investigate a kidnapping... ดังนั้น พวกเราจึงต้องไป "รัฐมันฝรั่ง" เพื่อสืบสวนเรื่องการลักพาตัว
I'm sure you would have investigated the matter.ฉันแน่ใจว่าคุณจะมีการสอบสวนเรื่องนี้
When they investigated, they found the body had taken off on its own.พอตรวจสอบดูก็พบว่า มีหุ่นบางตัวออกมาเดินเล่นได้เอง
You're asking me to investigate the inner workings... of my sister's twisted mind?นี่เธอขอให้ฉันมาวิเคราะห์ สมองเพี้ยนของพี่ฉันงั้นหรอ?
Never had to jump across rooftops. I investigate crimes, track leads and sit in court.ไม่เคยมีการกระโดดข้ามหลังคา ผมตรวจสอบอาชญากรรมนำไปสู่​​การติดตาม ...
SP Wong was dedicated to the police force and you investigated him?เขาทุ่มเทให้กรมมาตลอด คุณให้คนสะกดรอยตามเขา
After everyone returned to the dead, I stayed on to investigate their bereaved families.หลังจากที่ทุกๆอย่างกลับสู่ปกติ ฉันอยู่สืบสวนเพื่อดูท่าทีของคนในครอบครัว

*investigate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, 考评 / 考評] evaluation; to investigate and evaluate
[jiū, ㄐㄧㄡ, 纠 / 糾] gather together; to investigate; to entangle; correct
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, 探讨 / 探討] investigate; probe
查证[chá zhèng, ㄔㄚˊ ㄓㄥˋ, 查证 / 查證] investigate; check out (a story)
案验[àn yàn, ㄢˋ ㄧㄢˋ, 案验 / 案驗] investigate the evidence of a case
考查[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, 考查] investigate; study
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 诘 / 詰] investigate; restrain; scold
[shěn, ㄕㄣˇ, 讅] investigate; try (in court)
辩证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, 辩证 / 辯證] investigate; dialectical
追究[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, 追究] investigate; look into
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 调查 / 調查] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)
侦查[zhēn chá, ㄓㄣ ㄔㄚˊ, 侦查 / 偵查] detect; investigate
辨证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, 辨证 / 辨證] investigate

*investigate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
事実を調べる[じじつをしらべる, jijitsuwoshiraberu] (exp,v1) to investigate the facts
取り調べる;取調べる[とりしらべる, torishiraberu] (v1,vt) to investigate; to examine
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P)
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further
探りを入れる[さぐりをいれる, saguriwoireru] (exp,v1) to probe; to search; to sound out; to investigate
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
極める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. 極める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P)
洗い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P)
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
調べる[しらべる, shiraberu] (v1,vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P)
調べ上げる[しらべあげる, shirabeageru] (v1) to check through; to thoroughly investigate
調べ物[しらべもの, shirabemono] (n) matter to be checked or investigated
身上調査[しんじょうちょうさ, shinjouchousa] (n,vs) examine (investigate into) a person's history
Japanese-English: COMDICT Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: สำรวจ English: to investigate

*investigate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชันสูตร[v.] (channasūt) EN: verify ; inspect ; investigate ; examine FR: vérifier ; inspecter ; investiguer ; examiner
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness FR:
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
เจาะลึก[v. exp.] (jǿ leuk) EN: investigate thoroughly FR:
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
ผู้สำรวจ[n. exp.] (phū samrūat) EN: prospector ; investigator FR: investigateur [m]
ผู้สอบสวน[n. exp.] (phū søpsūan) EN: investigator FR: investigateur [m] ; investigatrice [f]
ซักฟอกพยาน[v. exp.] (sakføk phay) EN: investigate the evidence FR:
ซักพยาน[v. exp.] (sak phayān) EN: investigate the evidence FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบคดี[v. exp.] (seūp khadī) EN: investigate FR:
สืบค้น[v.] (seūpkhon) EN: search for ; look for ; seek ; retrieve ; investigate FR: rechercher
สืบพยาน[v.] (seūpphayān) EN: examine witnesses ; examine a witness ; interrogate a witness ; hear witnesses ; investigate FR: interroger un témoin ; recueillir un témoignage
สืบสาว[v.] (seūpsāo) EN: investigate FR:
สืบสาวราวเรื่อง[v.] (seūpsāorāor) EN: investigate ; trace FR:
สืบเสาะ[v.] (seūpsǿ) EN: investigate ; search for ; seek FR:
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe FR: enquêter ; investiguer
สืบสวนคดี[v. exp.] (seūpsūan kh) EN: investigate FR:
สืบสวนคดีอาญา[v. exp.] (seūpsūan kh) EN: investigate a criminal case FR:
สืบสวนสอบสวน[v. exp.] (seūpsūan sø) EN: investigate ; inquire into FR: enquêter ; investiguer
สอบ[v.] (søp) EN: examine ; test ; verify ; investigate FR: examiner ; vérifier
สอบสวน[v.] (søpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; examine FR: enquêter ; investiguer
สอบสวนคดี[v. exp.] (søpsūan kha) EN: investigate a case FR:
ไต่สวน[v.] (taisūan) EN: inquire ; question ; examine ; investigate FR: questionner ; interroger ; poser des questions ; enquêter ; investiguer ; s'enquérir
ตรวจสอบหาความจริง[v. exp.] (trūatsøp hā) EN: investigate FR: chercher la vérité ; rechercher la vérité

*investigate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *investigate*
Back to top