ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fertile*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fertile, -fertile-

*fertile* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fertile (adj.) ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์ See also: อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ซึ่งทำให้ออกดอกผลมาก Syn. fruitful, productive Ops. barren, desert
fertile (adj.) ที่สามารถให้ลูกได้ See also: (ไข่) ที่สมบูรณ์เป็นตัวได้ Syn. fecund, generative, pregnant Ops. infertile, sterile
fertile (adj.) ซึ่งกว้างไกล (ความคิดหรือจินตนาการ) Syn. imaginative, resourceful,
infertile (adj.) ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์ Syn. unproductive, impotent, sterile
English-Thai: HOPE Dictionary
fertile(เฟอ'ไทลฺ) adj. ซึ่งมีดินดี,อุดมสมบูรณ์,ให้ผล,ให้ลูกได้, See also: fertileness n., Syn. fecund
infertile(อินเฟอร์'ไทลฺ) adj. (ดิน) ไม่อุดมสมบูรณ์,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน., See also: infertility,infertileness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fertile(adj) อุดม,สมบูรณ์,ซึ่งให้ผล,มีตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fertileเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infertileไม่เจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertile materialวัสดุเฟอร์ไทล์, วัสดุซึ่งสามารถแปลงให้เป็นวัสดุฟิสไซล์ได้ โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุเฟอร์ไทล์ ได้แก่ ยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232 ซึ่งเมื่อจับยึดนิวตรอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นวัสดุฟิสไซล์ คือ พลูโทเนียม-239 และยูเรเนียม-233 ตามลำดับ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจริญพันธุ์ (v.) be fertile See also: reproduce
เจริญพันธุ์ (adj.) fertile See also: reproductive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fertile world where life was a givenโลกอันอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งก่อกำเนิดชีวิต
Those who leave are seeds to be planted in more fertile land.ในหมู่บ้านเรามีพวกหลานสาว ที่ต้องการเดินทางไปแสวงโชค
Now hotels are all about presentation and fertile creature comforts.ตอนนี้หลายๆโรงแรม ออกมาพรีเซ้นท์ ความสะดวกสบายต่างๆ
Olin said hotels are about fertile creature comforts.โอลินบอกว่าโรงแรมต่างๆ กำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
What's the prognosis, Fertile Myrtle: Minus or plus?ผลเป็นไงหละ แม่พันธุ์ ลบ หรือ บวก
And one cold day, when age has robbed your mind of its fertile phrases and your hand of its dexterity, all the success won't be able to shield you from the pain you've caused and the shame you deserve.และวันที่หนาวเหน็บวันหนึ่งเมื่ออายุได้พราก ประโยคดีๆมากมายในใจคุณไป... ...และพรากความคล่องแคล่วของมือคุณไป ความสำเร็จทั้งหลายจะไม่สามารถปกป้องคุณ... ...จากความเจ็บปวดที่คุณได้ก่อขึ้น และความละอายที่คุณควรได้รับ
Oh, cram it, you fertile freak.หุบปากไปเลย ไอ้คนบ้า
They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked.เกิดเป็นฮิวมัน ชั้นดินอุดมสมบูรณ์ ที่ทุกชีวิตบนพื้นดินต้องพึ่งพามัน
Oh, great mother, soon you shall have the heart that will make your egg grow fertile, and your son, our bull-horned god, will come and stand in your place.โอ พระมารดา อีกไม่ช้าท่านจะได้หัวใจที่จะทำให้ไข่ของท่าน เจริญเติบโต
The animals cover thousands of kilometers towards the cold and fertile waters.สรรพสัตว์เดินทางหลายพันไมล์ ไปหาน้ำเย็นที่อุดมสมบูรณ์
Life may have come to Earth in a meteorite like this, and life similar to ours may be spread through the universe in the same way, as meteorites act like seeds, raining down the ingredients for life on fertile planets.ว่าการก่อสร้างตึกเหล่านี้เป็น รอบ ๆ ในระบบสุริยะของเรา ก่อนที่จะมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลก ชีวิตอาจจะมาสู่โลก ในอุกกาบาตเช่นนี้
A girl's imagination can be very fertile. She can come up with anything.ผู้หญิงที่จินตนาการได้อย่างกับเด็ก เธอสร้างขึ้นมาได้ตลอด

*fertile* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可转换同位素[kě zhuǎn huàn tóng wèi sù, ㄎㄜˇ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, 可转换同位素 / 可轉換同位素] fertile isotope
[yù, ㄩˋ, 堉] fertile soil
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, 塬地] fertile arable soil of loess plateau
[wò, ㄨㄛˋ, 沃] fertile; rich; to irrigate; to wash (of river)
沃土[wò tǔ, ㄨㄛˋ ㄊㄨˇ, 沃土] fertile land
沃壤[wò rǎng, ㄨㄛˋ ㄖㄤˇ, 沃壤] fertile soil
沃野[wò yě, ㄨㄛˋ ㄧㄝˇ, 沃野] fertile land
肥美[féi měi, ㄈㄟˊ ㄇㄟˇ, 肥美] fertile; luxuriant; plump; rounded
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, 粮仓 / 糧倉] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land)
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 毈] infertile egg
没有生育能力[méi yǒu shēng yù néng lì, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄩˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 没有生育能力 / 沒有生育能力] infertile; unable to have children
肥实[féi shí, ㄈㄟˊ ㄕˊ, 肥实 / 肥實] plump (of fruit); fat (of meat); fertile (of land)
多产[duō chǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄢˇ, 多产 / 多產] prolific; fertile; high yield
荒瘠[huāng jí, ㄏㄨㄤ ㄐㄧˊ, 荒瘠] desolate and poor; infertile
肥沃[féi wò, ㄈㄟˊ ㄨㄛˋ, 肥沃] fertile
肥厚[féi hòu, ㄈㄟˊ ㄏㄡˋ, 肥厚] plump; fleshy; fertile

*fertile* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上田[じょうでん, jouden] (n) high rice field; very fertile rice field; (P)
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive
天府[てんぷ, tenpu] (n) fertile land; deep scholarship
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P)
肥えた土[こえたつち, koetatsuchi] (n) rich (fertile) soil
胞子葉[ほうしよう, houshiyou] (n) (See 裸葉) fertile frond
膏沃[こうよく, kouyoku] (n,adj-f) (obsc) (See 膏腴) fertile soil; fertile land; fertility
膏腴[こうゆ, kouyu] (n,adj-f) (obsc) (See 膏沃) fertile soil; fertile land; fertility
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil

*fertile* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญพันธุ์[adj.] (jaroēnphan) EN: fertile ; reproductive FR: fertile
พื้นที่อุดมสมบูรณ์[n. exp.] (pheūnthī ud) EN: FR: terre fertile [f]
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udom sombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous FR: fertile ; abondant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fertile*
Back to top