ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fertile-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fertile, *fertile*,

-fertile- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fertile world where life was a givenโลกอันอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งก่อกำเนิดชีวิต
Those who leave are seeds to be planted in more fertile land.ในหมู่บ้านเรามีพวกหลานสาว ที่ต้องการเดินทางไปแสวงโชค
Now hotels are all about presentation and fertile creature comforts.ตอนนี้หลายๆโรงแรม ออกมาพรีเซ้นท์ ความสะดวกสบายต่างๆ
Olin said hotels are about fertile creature comforts.โอลินบอกว่าโรงแรมต่างๆ กำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
What's the prognosis, Fertile Myrtle: Minus or plus?ผลเป็นไงหละ แม่พันธุ์ ลบ หรือ บวก
And one cold day, when age has robbed your mind of its fertile phrases and your hand of its dexterity, all the success won't be able to shield you from the pain you've caused and the shame you deserve.และวันที่หนาวเหน็บวันหนึ่งเมื่ออายุได้พราก ประโยคดีๆมากมายในใจคุณไป... ...และพรากความคล่องแคล่วของมือคุณไป ความสำเร็จทั้งหลายจะไม่สามารถปกป้องคุณ... ...จากความเจ็บปวดที่คุณได้ก่อขึ้น และความละอายที่คุณควรได้รับ
Oh, cram it, you fertile freak.หุบปากไปเลย ไอ้คนบ้า
They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked.เกิดเป็นฮิวมัน ชั้นดินอุดมสมบูรณ์ ที่ทุกชีวิตบนพื้นดินต้องพึ่งพามัน
The animals cover thousands of kilometers towards the cold and fertile waters.สรรพสัตว์เดินทางหลายพันไมล์ ไปหาน้ำเย็นที่อุดมสมบูรณ์
Life may have come to Earth in a meteorite like this, and life similar to ours may be spread through the universe in the same way, as meteorites act like seeds, raining down the ingredients for life on fertile planets.ว่าการก่อสร้างตึกเหล่านี้เป็น รอบ ๆ ในระบบสุริยะของเรา ก่อนที่จะมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลก ชีวิตอาจจะมาสู่โลก ในอุกกาบาตเช่นนี้
At least. Ukraine was the most fertile land.อย่างต่ำน่ะ ยูเครนเคยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์
I hope you're as fertile as I am tonight.หวังว่าคืนนี้เธอจะมีแรงพอๆกับฉันนะ

-fertile- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可转换同位素[kě zhuǎn huàn tóng wèi sù, ㄎㄜˇ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, 可转换同位素 / 可轉換同位素] fertile isotope
[yù, ㄩˋ, 堉] fertile soil
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, 塬地] fertile arable soil of loess plateau
沃土[wò tǔ, ㄨㄛˋ ㄊㄨˇ, 沃土] fertile land
沃壤[wò rǎng, ㄨㄛˋ ㄖㄤˇ, 沃壤] fertile soil
沃野[wò yě, ㄨㄛˋ ㄧㄝˇ, 沃野] fertile land
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, 粮仓 / 糧倉] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land)
肥实[féi shí, ㄈㄟˊ ㄕˊ, 肥实 / 肥實] plump (of fruit); fat (of meat); fertile (of land)

-fertile- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上田[じょうでん, jouden] (n) high rice field; very fertile rice field; (P)
天府[てんぷ, tenpu] (n) fertile land; deep scholarship
胞子葉[ほうしよう, houshiyou] (n) (See 裸葉) fertile frond
膏沃[こうよく, kouyoku] (n,adj-f) (obsc) (See 膏腴) fertile soil; fertile land; fertility
膏腴[こうゆ, kouyu] (n,adj-f) (obsc) (See 膏沃) fertile soil; fertile land; fertility

-fertile- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญพันธุ์[adj.] (jaroēnphan) EN: fertile ; reproductive FR: fertile
พื้นที่อุดมสมบูรณ์[n. exp.] (pheūnthī ud) EN: FR: terre fertile [f]
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udom sombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous FR: fertile ; abondant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fertile-
Back to top