ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reproductive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reproductive*, -reproductive-

reproductive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reproductive (adj.) เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ Syn. generative
English-Thai: Nontri Dictionary
reproductive(adj) เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์,เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,เป็นการจำลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reproductive ageวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reproductiveวัยเจริญพันธุ์, วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่สามารถสืบพันธุ์ได้  สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุประมาณ 15-44 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัยเจริญพันธุ์ (n.) reproductive age
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ
They are a sanctuary for the reproductive organs.เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการกำเนิดชีวิต
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs...ไม่ใช่ในแง่ของการสืบพันธุ์ แต่ในแง่ที่เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกทางกายภาพ
The files described areas of chronic inflammation in the heart lungs kidneys spleen also reproductive effects also a whole series of other problems.เอกสารเหล่านี้บรรยายถึงการอักเสบเรื้อรัง ในหัวใจ ปอด ไต ม้าม รวมทั้งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์
What you see here are the male reproductive organs.ที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพจำลอง อวัยวะของเพศชาย
You said it was impossible! The human reproductive system is complicatedไหนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้\ การสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นเรื่องซับซ้อน
And with that... my reproductive and sexual function.และเพราะเหตุฉะนั้น ชั้นก็ไม่สามารถทำเรื่องอย่างว่าได้อีกเลย
Jackson Reproductive Replacement System, release 5.3.ระบบทดแทนอวัยวะสืบพันธ์แจ็คสัน รุ่น 5.3
The specimen you left with me has no mature reproductive organs.เธอเป็นของฉัน อวัยวะสืบพันธ์ยังโตไม่เต็มที่
Mutation took us from single-celled organisms to being the dominant form of reproductive life on this planet.การกลายพันธุ์ ทำให้เราวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จนแพร่พันธุ์ และครอบครองโลกมาอย่างต่อเนื่อง
R stands for the reproductive rate of the virus.R คือ เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะแพร่ไปสู่จำนวนประชากร
If you can't score at a reproductive rights function, then you simply cannot score.ถ้าคุณทำคะแนนเรื่อง การสืบพันธุ์ได้ไม่ถูกต้อง งั้นคุณก็ ไม่ได้คะแนน

reproductive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, 蓝耳病 / 藍耳病] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever
生殖器[shēng zhí qì, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ, 生殖器] reproductive organ; genitals
生殖器官[shēng zhí qì guān, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 生殖器官] reproductive organ
生殖腺[shēng zhí xiàn, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 生殖腺] reproductive gland; gonad; sex organ

reproductive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リプロダクティブライツ[, ripurodakuteiburaitsu] (n) reproductive rights
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive
生殖器[せいしょくき, seishokuki] (n) genital organ; genitalia; sexual organ; reproductive organ
生殖機能[せいしょくきのう, seishokukinou] (n) reproductive function
生殖細胞[せいしょくさいぼう, seishokusaibou] (n) germ cell; reproductive cell
生殖補助技術[せいしょくほじょぎじゅつ, seishokuhojogijutsu] (n) assisted reproductive technology; ART
繁殖力[はんしょくりょく, hanshokuryoku] (n) reproductive (procreative) power; fertility

reproductive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa se) EN: reproductive organ ; sex organ FR: organe reproducteur [m]
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย[n. exp.] (awaiyawa se) EN: male reproductive organs FR:
อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa se) EN: female reproductive organ FR:
ชนกกรรม[n.] (chanakakam) EN: reproductive kamma ; regenerative kamma FR:
เจริญพันธุ์[adj.] (jaroēnphan) EN: fertile ; reproductive FR: fertile
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[n. exp.] (kān khlōnni) EN: reproductive cloning FR: clonage reproductif [m]
องค์กำเนิด[n. exp.] (ong kamnoēt) EN: reproductive organ ; penis FR: organe reproducteur [m]
ระบบสืบพันธุ์[n. exp.] (rabop seūpp) EN: reproductive system FR: système de reproduction [m]
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย[n. exp.] (rabop seūpp) EN: male reproductive system FR:
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง[n. exp.] (rabop seūpp) EN: female reproductive system FR:
วัยเจริญพันธุ์[n. exp.] (wai jaroēnp) EN: reproductive age FR: maturité sexuelle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reproductive
Back to top