ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reproduce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reproduce*, -reproduce-

reproduce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reproduce (vi.) ทำสำเนา See also: อัดสำเนา Syn. copy, duplicate
reproduce (vt.) ทำสำเนา See also: อัดสำเนา Syn. copy, duplicate
reproduce (vt.) ทำซ้ำ See also: ทำใหม่ Syn. recreate, repeat
reproduce (vi.) สืบพันธุ์ See also: แพร่พันธุ์, ทำพันธุ์ Syn. breed, procreate, spawn
reproduce from (phrv.) สร้างใหม่ Syn. reprint from
reproduce in (phrv.) พิมพ์ใหม่ See also: สร้างใหม่ Syn. reprint in
reproducer (n.) ผู้แพร่พันธุ์ See also: ผู้สืบพันธุ์, ผู้ลอกแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา,อัดสำเนา,ถอดแบบ,จำลอง,ลอก,คัด,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ทำพันธุ์,ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy,
English-Thai: Nontri Dictionary
reproduce(vi,vt) จำลอง,ถอดแบบ,คัดลอก,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reproduceเจริญพันธุ์, สืบแทนพันธุ์, เกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำลอง (v.) reproduce See also: make a copy, imitate Syn. ลอก, เลียนแบบ, ถ่ายแบบ
จำลองแบบ (v.) reproduce See also: copy
ถอดแบบ (v.) reproduce See also: duplicate Syn. เหมือน, ถ่ายแบบ
ลอกแบบ (v.) reproduce See also: copy Syn. จำลองแบบ
สืบพันธุ์ (v.) reproduce See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
สืบพันธุ์ (v.) reproduce See also: breed, procreate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Machines that reproduce themselves.เครื่องยนต์ที่สามารถเพิ่มจำนวนได้เอง
I am a tailor, sir, the only tailor in Lhasa... who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes.ฉันเป็นช่างตัดเสื้อค่ะ ช่างตัดเสื้อคนเดียวในลาซา ที่เคยไปกัลกัตตาและสามารถ ตัดชุดตลกๆ พวกนี้ได้
Perhaps it interacted with the remains of the dead in the area to reproduce the physical forms of the dead.และมันอาจจะมีปฏิกิริยากับซากของผู้ตาย เลยทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพ
With the ability to reproduce art, it is available to the masses.การนำภาพศิลปะมาทำซ้ำ จึงทำให้คนเป็นเจ้าของภาพได้
Reisner managed to reproduce the original test results.ไรซ์เนอร์ได้สร้างมันขึ้นใหม่ โดยต่อยอดจากการทดลองครั้งก่อน
Do you realize germs can reproduce 80 percent faster in bright light?เชื้อโรคสามารถขยายพันธุ์ในที่สว่าง ได้เร็วขึ้น 80 เปอร์เซน เอาละครับ เรากลับมามืดอีกครั้ง เชื้อโรคเริ้มสับสน
It means you have an opportunity to reproduce with the highest frequency and with the most desirable partners.หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะ ทำมันอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความปรารถนาของคนรอบข้าง
Literally millions and millions of organisms feed on us, reproduce within us.เพราะความจริงแล้วมีสิ่งมีชีวิต เป็นล้านล้านตัวที่กินเราเป็นอาหาร แพร่พันธุ์อยู่ในตัวเรา
What we're trying to do is to reproduce the kind of energy levels that existed just after the Big Bang on a more controllable scale.สิ่งที่เราพยายามทำก็คือ การผลิตซ้ำค่าระดับต่างๆ ของพลังงาน ที่ปรากฎขึ้นทันทีภายหลัง การระเบิดของบิ๊กแบงในระดับ ที่พอควบคุมได้ดีขึ้น
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน
In the extreme far future, they will have the ability to reproduce the past.ในอนาคตอันไกลมาก พวกเขาจะมีความสามารถ ในการทำซ้ำที่ผ่านมา
Steve is going to reproduce one of the most important experiments in the history of science --หนึ่งในการทดลองที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์

reproduce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fán, ㄈㄢˊ, 蕃] flourishing; to reproduce
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 繁衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
蕃衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 蕃衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
[zhí, ㄓˊ, 殖] grow; reproduce
再生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 再生产 / 再生產] producing a copy; to reproduce

reproduce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] (n) {comp} tape reproducer
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] (n) {comp} tape reproducer
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer

reproduce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy FR: copier ; reproduire ; imiter ; modeliser
จำลองแบบ[v. exp.] (jamløng baē) EN: reproduce ; copy FR: reproduire
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; copy ; plagiarize FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[v.] (khat løk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce ; plagiarize FR: copier ; transcrire; reproduire
ลอก[v.] (løk) EN: imitate ; copy ; reproduce ; plagiarize FR: copier ; recopier
ลอกแบบ[v. exp.] (løk baēp) EN: reproduce ; copy ; make a copy FR: reproduire ; plagier
สืบพันธุ์[v. exp.] (seūpphan) EN: have offspring ; reproduce ; procreate FR: se reproduire
สืบพันธุ์[v.] (seūpphan) EN: procreate ; reproduce ; produce offspring ; have offspring ; breed FR: procréer ; reproduire ; se reproduire
ถ่าย[v.] (thāi) EN: reproduce ; copy FR: reproduire ; copier ;
ถ่ายเอกสาร[v. exp.] (thāi ēkkasā) EN: copy ; make a copy ; reproduce a document ; xerox FR: photocopier
ถอดแบบ[v. exp.] (thøt baēp) EN: reproduce ; duplicate ; model after FR: reproduire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reproduce
Back to top