ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*emotion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น emotion, -emotion-

*emotion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demotion (n.) การลดชั้น See also: การลดระดับ, การลดตำแหน่ง Syn. debasement, reduction
emotion (n.) อารมณ์ See also: ความรู้สึก Syn. feeling, sensation, sentiment
emotional (adj.) เกี่ยวกับอารมณ์
emotional (adj.) ถืออารมณ์เป็นใหญ่ See also: ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน Syn. sensational, sensitive, sentimental
emotionalism (n.) ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก Syn. melodrama, photism, sentimentality
emotionalist (n.) คนเจ้าอารมณ์ See also: ผู้ชอบแสดงอารมณ์
emotionally (adv.) โดยเกี่ยวกับอารมณ์
emotionless (adj.) ซึ่งไร้อารมณ์ See also: ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก Syn. unemotional Ops. emotional, passible
emotionlessness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, impassivity
unemotional (adj.) ซึ่งไร้อารมณ์ See also: ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก Syn. emotionless Ops. emotional, passible
English-Thai: HOPE Dictionary
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์,สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์,ความสะเทือนใจ,อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling
emotional(อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์,เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งกระเทือนอารมณ์,ซึ่งเร้าอารมณ์, Syn. feeling
English-Thai: Nontri Dictionary
emotion(n) อารมณ์,ความรู้สึก
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demotionการลดตำแหน่ง, การลดชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotionอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional ageอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demotionการเลื่อนตำแหน่งไปในที่ไม่มีอำนาจสั่งการ [การแพทย์]
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถอดถอน (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การปลดออก, การถอดออก
การถอดออก (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การปลดออก
การปลด (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลดออก, การถอดออก
การปลดออก (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การถอดออก
ข่มความรู้สึก (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มความรู้สึก (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
คนขี้หงุดหงิด (n.) emotional person Syn. คนขี้โมโห Ops. คนใจเย็น
คนขี้โมโห (n.) emotional person Syn. คนขี้หงุดหงิด Ops. คนใจเย็น
คนเจ้าอารมณ์ (n.) emotional person Syn. คนขี้โมโห, คนขี้หงุดหงิด Ops. คนใจเย็น
ความฉลาดทางอารมณ์ (n.) Emotional Intelligence See also: EQ
บังคับอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
บังคับอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
หมดอารมณ์ (v.) be emotionless Ops. มีอารมณ์
หมดอารมณ์ (adv.) emotionlessly Ops. มีอารมณ์
อารมณ์สะเทือนใจ (n.) emotion
อีคิว (n.) Emotional Intelligence See also: EQ Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
ไร้ความรู้สึก (adj.) emotionless Syn. ไร้อารมณ์ Ops. มีความรู้สึก
ไร้อารมณ์ (adj.) emotionless Ops. มีความรู้สึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่
And you weren't under an emotional stress, were you?และคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์เป็นคุณได้อย่างไร
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ.
They won't appreciate an emotional appeal.เขาคงจะไม่ใใส่ใจอะไรเรื่องอารมณ์ของศิลปะหรอก
"It was a very emotional time for Buttercup."มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ สำหรับบัตเตอร์คัพ
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา"
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า
Mr. Jones, the Greeks did not let their emotions rule their music.คุณ โจนส์, พวกกรีกไม่ใช่อารมณ์ เพื่อกำหนดดนตรีของพวกเขา.
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก
Gets in the way, right? Don't like your emotions getting to you?คุณไม่อยากให้อารมณ์ครอบงำงั้นซิ?
In my long legal career, I cannot remember a case... where emotions have been so charged.ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายของฉันยาว ผมจำไม่ได้กรณี ... ที่มีอารมณ์ ดังนั้นการเรียกเก็บเงิน

*emotion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
襟怀[jīn huái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 襟怀 / 襟懷] bosom (the seat of emotions); one's mind
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
削职[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, 削职 / 削職] demotion; to have one's job cut
削职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, 削职为民 / 削職為民] demotion to commoner (成语 saw)
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, 抒写 / 抒寫] to express (emotions in prose); a written description (of emotions)
寄怀[jì huái, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄞˊ, 寄怀 / 寄懷] emotions expressed in writing
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 情绪化 / 情緒化] emotional; sentimental
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, 眼神] expression or emotion showing in one's eyes
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 情] feeling; emotion; passion; situation
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 情感] feeling; emotion; to move (emotionally)
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 出气口 / 出氣口] gas or air outlet; emotional outlet
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
冲动[chōng dòng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 冲动 / 衝動] impetus; impulse; emotional impulse; impulsive
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, 感慨] lament; with a tinge of emotion or regret
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
受支配[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, 受支配] subject to (foreign domination, emotions etc)
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 缠绵 / 纏綿] touching (emotions); lingering (illness)
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, 思绪 / 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, 激情] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion
压抑[yā yì, ㄧㄚ ㄧˋ, 压抑 / 壓抑] repression; to constrain or repress emotions
感喟[gǎn kuì, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, 感喟] sighing with emotion
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 撩] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions)

*emotion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エモーショナリスム[, emo-shonarisumu] (n) emotionalism
エモーショナル[, emo-shonaru] (adj-no) emotional
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc.
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.)
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P)
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions)
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
[, wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P)
わい;わえ[, wai ; wae] (prt) (See わ) (sentence end, mainly male) indicates emotion
万感胸に迫る[ばんかんむねにせまる, bankanmunenisemaru] (exp) (id) A thousand emotions crowd in on me
主情主義者[しゅじょうしゅぎしゃ, shujoushugisha] (n) an emotionalist
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate)
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P)
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
取り憑く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り付く・とりつく・4) to take hold of; to possess; to haunt
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] (n) human emotions (joy, anger, pathos, and humor) (humour); (P)
坦懐[たんかい, tankai] (adj-na,n) level emotion; frankness
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P)
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
大関陥落[おおぜきかんらく, oozekikanraku] (n) demotion from oozeki (the second highest rank in sumo wrestling) ranking
左遷[させん, sasen] (n,vs) demotion; degradation; (P)
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict
心情論[しんじょうろん, shinjouron] (n) emotionalism; sentimentality
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)

*emotion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheū) EN: emotion FR:
ด้านอารมณ์[adj.] (dān ārom) EN: emotional FR:
ด้านไม้[v.] (dānmāi) EN: be emotionally hardened FR:
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henj) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with FR: sympathiser
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การควบคุมอารมณ์[n. exp.] (kān khūapkh) EN: emotional control FR:
การลดตำแหน่ง[n. exp.] (kān lot tam) EN: demotion FR:
การปลด[n.] (kān plot) EN: relieve ; demotion FR:
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ข่มอารมณ์[v. exp.] (khom ārom) EN: control one' s emotions ; control oneself FR:
ข่มความรู้สึก[v. exp.] (khom khwām ) EN: control one's emotions ; suppress one's feelings ;suppress one's emotions FR: contrôler ses émotions
คนขี้โมโห[n. exp.] (khon khī mō) EN: emotional person FR:
คนขี้หงุดหงิด[n. exp.] (khon khī ng) EN: emotional person FR:
ครองใจ[v. exp.] (khrøng jai) EN: govern one's heart ; control one's emotions ; remain calm FR: contrôler ses émotions
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Emotional Quotient (EQ) FR: quotient émotionnel [m] ; QE
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Emotional Quotient (EQ) FR:
ความดึงดูดใจด้านอารมณ์[n. exp.] (khwām deung) EN: emotional appeal FR:
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกนึกคิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; sentiment FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
เกี่ยวกับอารมณ์[adj.] (kīo kap āro) EN: emotional FR:
กลั้นอารมณ์[v. exp.] (klan ārom) EN: suppress (one's) emotions FR: réprimer ses émotions
มีอารมณ์[adj.] (mī ārom) EN: emotional ; in the mood FR:
มีอารมณ์ผสม[v. exp.] (mī ārom pha) EN: feel mixed emotions FR: avoir des sensations mitigées
นอกกาย[X] (nøk kāi) EN: emotionally FR:
ปะทุอารมณ์[v. exp.] (pathu ārom) EN: let one's feelings be known ; emote ; let one's emotions burst forth FR:
พัฒนาการทางอารมณ์[n. exp.] (phatthanākā) EN: emotional development FR:
แสดงอารมณ์[v. exp.] (sadaēng āro) EN: express one's emotions FR: exprimer son humeur
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein
สภาพอารมณ์[n. exp.] (saphāp ārom) EN: sentiment ; emotion FR:
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental ; filled with an emotion FR:
สะเทือนอารมณ์[adj.] (satheūoen ā) EN: emotional FR:
เสียงหวิว[n. exp.] (sīeng wiū) EN: FR: cri d'émotion [m]

*emotion* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefühl {n}; Emotion
Innenleben {n}inner life; emotional life
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
seelische Belastung {f}mental (emotional) strain
Pathos {n}emotiveness; emotionalism; pathos
Affekthandlung {f}emotional act
Emotionalität {f}emotionality
emotional; seelisch {adj}emotional

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *emotion*
Back to top