ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-emotion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น emotion, *emotion*,

-emotion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ.
I'm trying to keep emotion aside, even though it's important.ผมพยายามไม่เอาความรู้สึกส่วนตัว มาเกี่ยวแม้ว่ามันสำคัญสำหรับผม
Maybe emotion becomes so intense your body just can't contain it.อาจเป็นเพราะเวลาที่อารมณ์คุณกำลังรุนแรง... .... จนร่างกายไม่สามารถยับยั้งได้
Such emotion over something so small. It's just a kiss.ให้อารมณ์มาบดบังเรื่องขี้ประติ๋วแค่เนี่ยเหรอ แค่จูบเท่านั้นเอง
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล
An emotion that is already blinding you from the simple and obvious truth:อารมณ์ที่บังตาคุณจากความจริงที่อยู่ตรงหน้า
I can't show emotion for another hour and a half.ฉันไม่สามารถแสดงสีอารมณ์ได้ - เป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง
But the human emotion is a much more delicate thing.แต่อารมณ์คนนั้น มันละเอียดอ่อนกว่านัก
But her emotion is also her... weakness.แต่อารมณ์ของเธอ ยังคงแปรปรวน
It's that emotion inside you. It's that emotion inside you.เพราะความรู้สึกข้างในแก มันต้องเป็นความรู้สึกข้างในแก
It's that emotion inside you.มันเป็นความรู้สึกข้างในแก
The emotion is absurd.อารมณ์เป็นเรื่องไร้สาระ

-emotion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, 眼神] expression or emotion showing in one's eyes
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, 感慨] lament; with a tinge of emotion or regret

-emotion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P)
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
[, wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P)
わい;わえ[, wai ; wae] (prt) (See わ) (sentence end, mainly male) indicates emotion
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
知情意[ちじょうい, chijoui] (n) emotion and volition; intellect
血潮;血汐[ちしお, chishio] (n) (1) blood spilt from the body; (2) blood circulating within the body (often as a metaphor for strong emotion or hot-bloodedness)
読み込む[よみこむ, yomikomu] (v5m,vt) (1) to express (e.g. emotion in poetry); (2) to read (extra meaning) into (something); (3) to fetch (e.g. CPU inst.); to read (data into a system)

-emotion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheū) EN: emotion FR:
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกนึกคิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; sentiment FR:
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สภาพอารมณ์[n. exp.] (saphāp ārom) EN: sentiment ; emotion FR:
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental ; filled with an emotion FR:
ทำอารมณ์[v. exp.] (tham ārom) EN: build up a feeling (of) ; build up an emotion (of) ; develop an emotion FR:
หวาม[v.] (wām) EN: be seized with emotion FR:

-emotion- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefühl {n}; Emotion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -emotion-
Back to top