ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emotionless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emotionless*, -emotionless-

emotionless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emotionless (adj.) ซึ่งไร้อารมณ์ See also: ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก Syn. unemotional Ops. emotional, passible
emotionlessness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, impassivity
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้ความรู้สึก (adj.) emotionless Syn. ไร้อารมณ์ Ops. มีความรู้สึก
ไร้อารมณ์ (adj.) emotionless Ops. มีความรู้สึก
หมดอารมณ์ (adv.) emotionlessly Ops. มีอารมณ์
หมดอารมณ์ (v.) be emotionless Ops. มีอารมณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emotionless
Back to top