ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unemotional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unemotional*, -unemotional-

unemotional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unemotional (adj.) ซึ่งไร้อารมณ์ See also: ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก Syn. emotionless Ops. emotional, passible

unemotional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unemotional
Back to top