ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

passible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *passible*, -passible-

passible ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
passibleadj. รู้สึกได้,มีความรู้สึกได้,ประทับใจได้

passible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[adj.] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
ไม่มีความรู้สึก[adj.] (mai mī khwā) EN: impassible ; insensate ; unfeeling FR:
หน้าเฉย[v.] (nāchoēi) EN: keep a straight face FR: rester impassible
หน้าตาย[n.] (nātāi) EN: straight face ; indifferent look FR: visage impassible [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า passible
Back to top