ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*effort*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น effort, -effort-

*effort* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
all out effort (idm.) พยายามอย่างยิ่ง See also: อุตสาหะมาก
effort (n.) ความพยายาม Syn. attempt, endeavor, exertion Ops. ease, sloth
effortless (adj.) ซึ่งไม่ต้องพยายาม See also: ง่าย, ไม่เปลืองเเรง Syn. easy, simple
effortlessly (adv.) อย่างสะดวก See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก Syn. facilely, readily Ops. laboriously, weary
last-ditch effort (idm.) ความพยายามขั้นสุดท้าย
make an effort (vt.) ฝืน See also: ฝืนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
effort(เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม, Syn. exertion,attempt
English-Thai: Nontri Dictionary
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tractive effortความสามารถฉุดลาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงทุนลงแรง (v.) put money and effort into
การลงแรง (n.) exerting one´s efforts See also: expending energy, making efforts Syn. การออกแรง
การออกแรง (n.) exerting one´s efforts See also: expending energy, making efforts
ความพยายามผิด (n.) wrong effort See also: wrong attempt, wrong perserverance Ops. สัมมาวายามะ
ความพยายามผิด (n.) wrong effort See also: wrong attempt, wrong perseverance Ops. สัมมาวายามะ
ความมานะ (n.) effort See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร
ความวิริยะ (n.) effort See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร
ความหมั่นเพียร (n.) effort See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น
ความอุตสาหะ (n.) effort See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร
ความเพียร (n.) effort See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร
ฉวยโอกาส (v.) receive the credit for another´s efforts See also: reap what others have sowed
ชุบมือเปิบ (v.) receive the credit for another´s efforts See also: reap what others have sowed Syn. ฉวยโอกาส
มิจฉาวายามะ (n.) wrong effort See also: wrong attempt, wrong perserverance Syn. ความพยายามผิด Ops. สัมมาวายามะ
มิจฉาวายามะ (n.) wrong effort See also: wrong attempt, wrong perseverance Syn. ความพยายามผิด Ops. สัมมาวายามะ
ลำแข้ง (n.) one´s own effort See also: one´s own toil, one´s effort, sweat of one´s brows
อย่างสุดความสามารถ (adv.) with one´s full effort Syn. อย่างเต็มความสามารถ, อย่างเต็มกำลัง
อย่างเต็มกำลัง (adv.) with one´s full effort Syn. อย่างเต็มความสามารถ
อย่างเต็มความสามารถ (adv.) with one´s full effort Syn. อย่างเต็มกำลัง
เสียแรง (v.) waste one effort
โหมแรง (v.) make an all-out effort Syn. เร่ง, ระดม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน
She was making a tremendous effort to look 35.She was making a tremendous effort to look 35.
...but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.แต่ในช่วงสุดท้ายที่เขาเป็นคนคุมเพื่อช่วยให้มีความพยายามทำสงครามอเมริกัน เพื่อให้เป็นเวลาหกเดือนที่เขาทำงานอยู่ในร้านขนมของฉัน
Larry, if we make an effort today, we might be able to save August.เเลร์รี่ ถ้าเราพยายามกันวันนี่ เราอาจจะช่วยเดือนสิงหาฯ ไว้ได้
A moment ago, only the slightest effort would suffice, but now...เวลาชั่วครู่,ที่แล้ว slight effort เท่านั้น จะพอเพียง, แต่ตอนนี้...
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า
Great-grand Teacher spent so much effort to become the world's Number One in martial arts.ท่านปรมาจารย์ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า.
You know, I'd make a desperate effort to raise somebody... just in the hope of gettin' away from your nasty mouth, Steel.ฉันพยายามหาคน ในที่อื่นๆมาตลอด เผื่อจะได้ไป ให้พ้นคนปากเสียอย่างนายซะที
They didn't realize you were with the effort. with who?- พวกเขาไม่รู้สิว่า พวกคุณเป็นใคร
The United Nations medical effort, of course.- ใครเหรอ? แพทย์อาสาจากสหประชาชาติไง
The police have expanded their efforts to include Motton,ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน

*effort* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, 易如反掌] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all
作用力[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, 作用力] effort; active force; applied force
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, 承诺 / 承諾] effort; undertaking; promise to do sth
吃力[chī lì, ㄔ ㄌㄧˋ, 吃力] entail strenuous effort; be a strain
施加[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, 施加] exert (effort or pressure)
努力[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 努力] great effort; to strive; to try hard
[xuān, ㄒㄩㄢ, 佡] make effort, endeavor
力求[lì qiú, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 力求] make every effort to; do one's best
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 尽心尽力 / 盡心盡力] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost
绵薄[mián bó, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄛˊ, 绵薄 / 綿薄] my humble effort; my meager contribution (humility)
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, 苦心] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, 自力更生] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance
不遗余力[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, 不遗余力 / 不遺餘力] spare no pains or effort; do one's utmost
[shào, ㄕㄠˋ, 劭] stimulate to effort; surname Shao
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered
致力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, 致力] work for; devote one's efforts to
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 顺便 / 順便] conveniently; in passing; without much extra effort
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, 惨淡 / 慘淡] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 勉] exhort; to make an effort
刻意[kè yì, ㄎㄜˋ ㄧˋ, 刻意] meticulous; painstaking; scrupulous (effort)
[mài, ㄇㄞˋ, 劢 / 勱] put forth effort
功夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, 功夫] skill; art; kung fu; labor; effort
不辞劳苦[bù cí láo kǔ, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄌㄠˊ ㄎㄨˇ, 不辞劳苦 / 不辭勞苦] spare no effort
协力[xié lì, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, 协力 / 協力] unite in common effort
付诸东流[fù zhū dōng liú, ㄈㄨˋ ㄓㄨ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ, 付诸东流 / 付諸東流] wasted effort

*effort* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P)
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts
もうひと頑張り;もう一頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to
よっこいしょ[, yokkoisho] (int) (See よいしょ) (expression of) effort or strain; heave-ho
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na,n-adv,n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P)
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P)
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
力を注ぐ[ちからをそそぐ, chikarawososogu] (exp,v5g) to concentrate one's effort (on something)
力戦奮闘[りきせんふんとう, rikisenfuntou] (n,vs) fighting with all one's might; fighting up against; making strenuous efforts
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P)
努力[どりょく, doryoku] (n,vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P)
努力奮励[どりょくふんれい, doryokufunrei] (n,vs) making strenuous efforts; exerting oneself
努力賞[どりょくしょう, doryokushou] (n) prize awarded for a person's effort
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P)
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
協心戮力[きょうしんりくりょく, kyoushinrikuryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
取り組み(P);取組;取組み[とりくみ, torikumi] (n) (1) bout (in sports, etc.); match; (2) effort; initiative; dealing with; grappling with; wrestling with; (P)
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P)
大童[おおわらわ, oowarawa] (adj-na,n) (sens) strenuous efforts; hard fighting
大車輪[だいしゃりん, daisharin] (n) (gymnastical) giant swing; all-out effort; frenzied activity
奮闘[ふんとう, funtou] (n,vs) hard struggle; strenuous effort; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort

*effort* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้มาเหนาะ ๆ = ได้มาเหนาะๆ[v. exp.] (dāi mā no-n) EN: get without trying ; get effortlessly ; get so easily FR:
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist FR: forcer
การลงแรง [n.] (kān longraē) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts FR: dépense d'énergie [f]
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient FR: serrer les dents (loc.)
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neū) EN: be worth one's work ; be worth the effort ; be worth the trouble ; be worthwhile FR: valoir la peine
ความมานะ[n.] (khwām māna) EN: effort FR:
ความพยายาม[n.] (khwām phayā) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour ; endeavor (Am.) ; bid FR: effort [m] ; tentative [f]
ความพยายามของรัฐบาล[n. exp.] (khwām phayā) EN: government's effort FR: les efforts du gouvernement
ความพยายามร่วมกัน[n. exp.] (khwām phayā) EN: cooperative effort FR:
ความพยายามทั่วโลก[n. exp.] (khwām phayā) EN: global effort FR:
ความพยายามอย่างพอเพียง[n. exp.] (khwām phayā) EN: sufficient efforts FR:
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāh) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence FR:
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labour ; require labor (Am.) ; take labour ; take labor (Am.) ; take much effort ; be strenuous FR: nécessiter un travail
กล้วย[adj.] (klūay) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake FR: simplissime
กล้วย ๆ = กล้วยๆ[adj.] (klūay-klūay) EN: very easy ; easy ; effortless FR:
ก้มหน้าก้มตา[v. (loc.)] (komnākomtā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make a concentrated effort ; make an effort to ; put one's mind to sth. FR:
ลำแข้ง[n.] (lam khaeng) EN: one' s own effort FR:
ลงทุนลงแรง[v. exp.] (longthun lo) EN: invest money and effort ; put money and effort into FR: investir de l'argent et de l'énergie ; dépenser de l'argent et beaucoup d'efforts
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มิจฉาวายามะ[n.] (mitchāwāyām) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance FR:
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
น้ำพักน้ำแรง[n.] (nāmphaknāmr) EN: one's own effort ; one's own strength FR:
เหนาะ ๆ = เหนาะๆ[adv.] (no-no) EN: easily ; with ease ; effortlessly FR: aisément ; sans effort
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
เพียรพยายามชอบ[n. exp.] (phīen phayā) EN: right effort FR: effort juste [m]
แรงพยายาม[n. exp.] (raēng phayā) EN: motive force ; effort FR:
เสียงาน[v.] (sīa-ngān) EN: be wasted effort FR:
เสียแรง [v. exp.] (sīa raēng) EN: waste effort ; waste time and effort FR:
ทนฝืน[v. exp.] (thon feūn) EN: force oneself ; make an effort FR:
อุสส่าห์[n.] (utsā) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
อุสสาหะ[n.] (utsāha) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
วายามะ[n.] (wāyāna) EN: perseverance ; effort FR:
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
วิริยภาพ[n.] (wiriyaphāp) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
ลงแรง [v.] (longraēng) EN: expend energy FR: dépenser de l'énergie ; se dépenser ; investir beaucoup d'efforts

*effort* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfassungsaufwand {m}acquisition effort
Verwaltungsaufwand {m}administration effort
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless
Lenkkraftaufwand {m}parking effort
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting
Stimmaufwand {m}vocal effort

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *effort*
Back to top