ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

facilely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *facilely*, -facilely-

facilely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
facilely (adv.) อย่างสะดวก See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก Syn. effortlessly, readily Ops. laboriously, weary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า facilely
Back to top