ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laboriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laboriously*, -laboriously-

laboriously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laboriously (adv.) เพียรพยายาม See also: ก้มหน้าก้มตา Syn. industriously

laboriously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P)

laboriously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนัก[adv.] (nak) EN: toughly ; tediously ; laboriously FR: durement ; laborieusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laboriously
Back to top