ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

readily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *readily*, -readily-

readily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
readily (adv.) อย่างไม่ลังเล See also: อย่างเต็มใจ, อย่างทันทีทันใด Syn. willingly, promply
English-Thai: HOPE Dictionary
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรักพร้อม (adv.) readily See also: completely, assembly Syn. พร้อมพรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Otherwise I will let you readily to aงั้นหรอ ก็ได้ฉันจะคอยดู
For a long time not so readily in the environmentFor a long time not so readily in the environment
We can stand before a cross, or a bible, or in a church, just as readily as any other creature of God.ในฐานะหนึ่งในผู้รักชาติ ผมไฝ่ฝันมานานว่าจะได้มายืนตรงนี้ ทุกคนคงเห็นแล้วว่า ผมไม่ได้ลุกเป็นไฟ
It's got to be readily accessible at all Times.มันต้องสามารถอ่านตลอดเวลา
Your honor, the defendant was caught with more than an eighth of an ounce of cocaine, which she readily admits was hers.ศาลที่เคารพ จำเลยถูกจับพร้อมโคเคน 8 ออนซ์ ซึ่งเธอยอมรับอย่างเต็มใจว่าเป็นของเธอ
Men have readily laid down their lives to spend just one night with me.ผู้ชายมากมายยินดี ทิ้งชีวิตตัวเอง เพียงเพื่อคืนเดียวกับฉัน
Probable cause needs to be readily apparent.ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ จำเป็นต้องมปรากฏอย่างทันทีทันใด
Those with no eyes to read readily are doomed to the worst errors...คนเหล่านั้นที่ไม่ได้มีตาไว้เพื่อการอ่าน จะถึงวาระแห่งความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุด
And readily admit that you have no evidence that could implicate him at all--is that about right?และพร้อมยอมรับว่าคุณไม่มีหลักฐาน ว่าเค้ามีส่วนร่วมใดๆ อย่างนั้นนะเหรอ
"his victims, targeting their family members whose tears are readily available."เหยื่อบ่อยๆ หมายตาที่ สมาชิกครอบครัวพวกเขา น้ำตาใครที่ พร้อมจะไหลอออกมา
Daniel's shortcomings will soon readily become apparent, and they will just move on.จุดอ่อนของแดเนียล กำลังจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, และจะยังคงเป็นแบบนั้นต่อไป
That'll give us identification much more readily than a piece of a wristwatch.โอ้ ซ้ำเติมมาเลย เดซี่

readily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 从善如流 / 從善如流] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, 一口] readily; flatly (deny)
爽捷[shuǎng jié, ㄕㄨㄤˇ ㄐㄧㄝˊ, 爽捷] readily; in short order
不加思索[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, 不加思索] without thinking; without hesitation; readily; offhand

readily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
御調子者;お調子者[おちょうしもの, ochoushimono] (n,adj-no) flip; luck-pusher; frivolous person; person who readily chimes in with others; person who gets carried away easily
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P)
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P)
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P)
唯々諾々として;唯唯諾諾として[いいだくだくとして, iidakudakutoshite] (exp) readily; willingly
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence
直に[じきに, jikini] (adv) (1) (See 間もなく・まもなく・1) immediately; directly; soon; shortly; before long; (2) easily; readily; (P)

readily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily ; smoothly ; readily ; without difficulty ; with ease FR: facilement ; aisément
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
เก่ง[adv.] (keng) EN: easily ; readily FR: très bien
ขายง่าย[adj.] (khāi ngāi) EN: salable ; readily salable ; FR:
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible FR:
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely FR:

readily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfertig {adv}unreadily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า readily
Back to top