ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-effort-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น effort, *effort*,

-effort- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงทุนลงแรง (v.) put money and effort into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน
She was making a tremendous effort to look 35.She was making a tremendous effort to look 35.
Larry, if we make an effort today, we might be able to save August.เเลร์รี่ ถ้าเราพยายามกันวันนี่ เราอาจจะช่วยเดือนสิงหาฯ ไว้ได้
A moment ago, only the slightest effort would suffice, but now...เวลาชั่วครู่,ที่แล้ว slight effort เท่านั้น จะพอเพียง, แต่ตอนนี้...
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
Great-grand Teacher spent so much effort to become the world's Number One in martial arts.ท่านปรมาจารย์ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า.
You know, I'd make a desperate effort to raise somebody... just in the hope of gettin' away from your nasty mouth, Steel.ฉันพยายามหาคน ในที่อื่นๆมาตลอด เผื่อจะได้ไป ให้พ้นคนปากเสียอย่างนายซะที
The Russian military effort is stalled, the American military effort is stalled.ความพยายามของทหารรัสเซียจนตรอกความพยายามของทหารอเมริกันจนตรอก
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน
I want you to make an effort to talk nice.ฉันอยากให้เธอพยายามพูดเพราะๆ
Your effort to remain what you are is what limits you.คุณพยายามบอกถึงข้อจำกัดของคุณ.
It demands strenuous effort and practice.ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน และการหมั่นฝึกฝน

-effort- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, 易如反掌] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
力求[lì qiú, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 力求] make every effort to; do one's best
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 尽心尽力 / 盡心盡力] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, 自力更生] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance

-effort- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
もうひと頑張り;もう一頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to
よっこいしょ[, yokkoisho] (int) (See よいしょ) (expression of) effort or strain; heave-ho
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
力を注ぐ[ちからをそそぐ, chikarawososogu] (exp,v5g) to concentrate one's effort (on something)
努力賞[どりょくしょう, doryokushou] (n) prize awarded for a person's effort
徒労に終わる[とろうにおわる, torouniowaru] (exp,v5r) to end in vain; to be wasted effort
空回り[からまわり, karamawari] (n,vs) racing (of an engine); spinning one's wheels; fruitless effort
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g,vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1,一肌脱ぐ) to work with great effort
若い時の苦労は買うてもせよ[わかいときのくろうはこうてもせよ, wakaitokinokurouhakoutemoseyo] (exp) spare no effort while you are young; heavy work in youth is quiet rest in old age
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort

-effort- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist FR: forcer
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient FR: serrer les dents (loc.)
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neū) EN: be worth one's work ; be worth the effort ; be worth the trouble ; be worthwhile FR: valoir la peine
ความมานะ[n.] (khwām māna) EN: effort FR:
ความพยายาม[n.] (khwām phayā) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour ; endeavor (Am.) ; bid FR: effort [m] ; tentative [f]
ความพยายามของรัฐบาล[n. exp.] (khwām phayā) EN: government's effort FR: les efforts du gouvernement
ความพยายามร่วมกัน[n. exp.] (khwām phayā) EN: cooperative effort FR:
ความพยายามทั่วโลก[n. exp.] (khwām phayā) EN: global effort FR:
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāh) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence FR:
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labour ; require labor (Am.) ; take labour ; take labor (Am.) ; take much effort ; be strenuous FR: nécessiter un travail
ก้มหน้าก้มตา[v. (loc.)] (komnākomtā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make a concentrated effort ; make an effort to ; put one's mind to sth. FR:
ลำแข้ง[n.] (lam khaeng) EN: one' s own effort FR:
ลงทุนลงแรง[v. exp.] (longthun lo) EN: invest money and effort ; put money and effort into FR: investir de l'argent et de l'énergie ; dépenser de l'argent et beaucoup d'efforts
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มิจฉาวายามะ[n.] (mitchāwāyām) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance FR:
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
น้ำพักน้ำแรง[n.] (nāmphaknāmr) EN: one's own effort ; one's own strength FR:
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
เพียรพยายามชอบ[n. exp.] (phīen phayā) EN: right effort FR: effort juste [m]
แรงพยายาม[n. exp.] (raēng phayā) EN: motive force ; effort FR:
เสียงาน[v.] (sīa-ngān) EN: be wasted effort FR:
เสียแรง [v. exp.] (sīa raēng) EN: waste effort ; waste time and effort FR:
ทนฝืน[v. exp.] (thon feūn) EN: force oneself ; make an effort FR:
อุสส่าห์[n.] (utsā) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
อุสสาหะ[n.] (utsāha) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
วายามะ[n.] (wāyāna) EN: perseverance ; effort FR:
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
วิริยภาพ[n.] (wiriyaphāp) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

-effort- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfassungsaufwand {m}acquisition effort
Verwaltungsaufwand {m}administration effort
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
Lenkkraftaufwand {m}parking effort
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting
Stimmaufwand {m}vocal effort

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -effort-
Back to top