ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*corner*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น corner, -corner-

*corner* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cater-cornered (adj.) ที่เป็นเส้นทแยงมุม Syn. diagonal
cater-cornered (adv.) อย่างที่เป็นเส้นทแยงมุม Syn. diagonally
catty-corner (adv.) อย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม Syn. diagonally
corner (n.) การเตะมุม See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner (n.) การผูกขาด
corner (adj.) ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner (vt.) ต้อนเข้ามุม Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner (vt.) ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: ทำให้จนตรอก
corner (n.) ที่สงบเงียบ
corner (vt.) ผูกขาด See also: ควบคุม
corner (adj.) เพื่อให้วางเข้ามุม
corner (n.) มุม Syn. angle
corner (vi.) เลี้ยวตรงมุม
corner (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. difficulty, tight spot
corner (n.) สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner (n.) หัวถนน See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
cornered (adj.) ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: จนตรอก Syn. trapped
cornered (adj.) ซึ่งมีหลายมุม
cornerstone (n.) บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน Syn. foundation
cornerstone (n.) หินที่มุม
cut corners (idm.) ทำสิ่งที่ง่ายที่สุด ถูกที่สุดหรือเร็วที่สุด See also: ทุ่นค่าใช้จ่าย, ลดความยุ่งยาก
cut corners (sl.) ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
drive into a corner (vt.) ต้อนเข้ามุม Syn. trap, bring to bay
drive someone into a corner (idm.) ต้อนเข้ามุม
hole-and-corner (idm.) อย่างลับๆ See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย Syn. hole-in-the-corner Ops. hole-in-the-corner
hole-in-the-corner (idm.) อย่างลับๆ See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย Syn. hole-and-corner Ops. hole-and-corner
scorner (n.) ผู้ดูหมิ่น
sharp-cornered (adj.) เกี่ยวกับมุม See also: ซึ่งเป็นมุม
English-Thai: HOPE Dictionary
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน
English-Thai: Nontri Dictionary
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornerมุม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อฤกษ์ (v.) lay the corner stone See also: perform a construction ceremony at the beginning
กว้านซื้อ (v.) corner See also: buy up, make a rush-purchase of Syn. รวบ
จนตรอก (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี
จนมุม (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
จนแต้ม (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
จวนตัว (v.) be cornered See also: be at bay Syn. คับขัน
ต้อน (v.) be cornered
ถูกต้อน (v.) be cornered See also: be driven, be herded Syn. ไล่ต้อน
ที่เร้นลับ (n.) dark corner See also: secret/secluded place, hiding, night place
นพกะ (n.) new corner See also: one who is young, new or recently admitted Syn. ผู้ใหม่
ผู้ใหม่ (n.) new corner See also: one who is young, new or recently admitted
มุม (n.) corner See also: nook
มุมถนน (n.) corner See also: street corner
มุมมืด (n.) dark corner See also: secret/secluded place, hiding, night place Syn. ที่เร้นลับ
ย่อมุม (v.) reduce the size of an angle or corner
สุดทางหนี (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง
หมดทางหนี (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้
หมดทางหนี (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้
หัวมุม (n.) corner Syn. มุม
หัวมุมถนน (n.) corner
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's just around the cornerมันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was on the shelf in the corner, under his clean shirt.มันเป็นบนหิ้งในมุมที่ ภายใต้เสื้อของเขาสะอาด
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง
Any corner lot That heavers got to spareมีมุมใดของสวรรค์ที่ยังเหลือให้ฉันบ้าง
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม
Way over in the corner weeping all aloneอยู่ในมุมร้องไห้คนเดียว
After that, she threw me in this corner and said she'd make a pie out of me.หล่อนเหวี่ยงผมมาตรงนี้ บอกว่าจะจับไปทำพาย
And then your mother goes around the corner and she licks it up.งั้นก็ให้แม่พวกแกมาเลียไปละกัน
When you go into a corner, lean like you're trying to kill yourself. Watch!เมือนายไปถึงหัวมุม,หักเลี้ยว นายกำลังพยายามฆ่าตัวตาย ดูซะ!
Even a prize-fighter has someone in his corner. Come on now, I know these people.นักมวยดีๆ ยังต้องมีพี่เลี้ยงเลย
We'll be cornered down there.เราจะจนมุมอยู่ข้างล่าง
Yeah, well, she has her own corner office.ใช่ดีเธอมีสำนักงานมุมของเธอเอง
I set up Janice in an apartment around the corner from The Suite.ผมซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เจนิสอยู่ แถวหัวมุมจากร้าน

*corner* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, 角砧] beck iron (corner of anvil)
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 转角 / 轉角] bend in a street; corner; to turn a corner
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 斜对 / 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, 嘴角] corner; edge of sb's mouth; lips
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, 旮旯] corner; nook; recess; out-of-the-way place
[zì, ㄗˋ, 眦 / 眥] corner of the eye; canthus; eye socket
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, 眼梢] corner of eye near temple
[yá, ㄧㄚˊ, 睚] corner of the eye; to stare
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
[léng, ㄌㄥˊ, 稜] corner; square beam
角楼[jiǎo lóu, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄡˊ, 角楼 / 角樓] corner (between walls)
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
[liě, ㄌㄧㄝˇ, 咧] draw back corners of mouth
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, 甩尾] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail)
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, 棱角 / 稜角] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner
[yí, ㄧˊ, 宧] northeastern corner of a room
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, 睥睨] to look disdainfully out of the corner of one's eye
[wěn, ㄨㄣˇ, 呡] the corners of the mouth; the lips
死角[sǐ jiǎo, ㄙˇ ㄐㄧㄠˇ, 死角] blind corner
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, 基石] cornerstone
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, 凯达格兰 / 凱達格蘭] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, 凯达格兰族 / 凱達格蘭族] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner
角落[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, 角落] nook; corner

*corner* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go)
カレーコーナー[, kare-ko-na-] (n) curry corner
コーナー(P);コーナ[, ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P)
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer)
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
三つどもえの争い;三つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See 三つ巴戦) three-cornered battle
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
三者鼎立[さんしゃていりつ, sanshateiritsu] (n) three parties (forces) opposing one another; three-cornered contest
三角帽[さんかくぼう, sankakubou] (n) three-cornered hat; tricorne
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n,adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P)
三角闘争[さんかくとうそう, sankakutousou] (n) three-cornered fight
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring
側める[そばめる, sobameru] (v1,vt) to shove to one side; to look at out of the corner of one's eyes
八紘一宇[はっこういちう, hakkouichiu] (n) universal brotherhood; all eight corners of the world under one roof
切羽詰まる;切羽つまる[せっぱつまる, seppatsumaru] (v5r,vi) (See 切羽・せっぱ・2) to be at one's wits' end; to be cornered; to be packed to the hilt
口尻[くちじり, kuchijiri] (n) commissures (of the lips); lip corners; mouth corners
四つ角[よつかど, yotsukado] (n) four corners; crossroads; (P)
土台石[どだいいし, dodaiishi] (n) cornerstone; foundation stone
基石[きせき, kiseki] (n) cornerstone; foundation stone
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P)
定礎[ていそ, teiso] (n,vs) laying a cornerstone (foundation stone)
定礎式[ていそしき, teisoshiki] (n) cornerstone (foundation stone) ceremony
左隅[ひだりすみ, hidarisumi] (n) left-hand corner; lower left
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P)
折れる[おれる, oreru] (v1,vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P)
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk
斜向かい;斜向い[はすむかい, hasumukai] (adj-no,n) catercorner; diagonally opposite
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P)
柱石[ちゅうせき, chuuseki] (n) pillar; cornerstone
[いしずえ, ishizue] (n) foundation stone; cornerstone; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

*corner* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner FR: coin [m]
หัวมุมถนน[n. exp.] (hūa mum tha) EN: corner of the street ; corner FR: angle de la rue [m] ; coin de la rue [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner FR: acculer (fig.)
จนมุม[adj.] (jon mum) EN: cornered FR: acculé
จนแต้ม[v.] (jontaēm) EN: be cornered FR: acculer
จนตรอก[v.] (jontrøk) EN: be cornered ; have no way out FR:
จนตรอก[adj.] (jontrøk) EN: cornered ; trapped ; FR:
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner FR:
กาหลอ[n.] (kālø) EN: Etlingera corneri FR: Etlingera corneri
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk ) EN: corner kick FR: corner [m] (anglic.)
เข้ามุม[v. exp.] (khao mum) EN: get into a corner ; be in a critical situation FR:
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
เข้าตาร้าย[v. exp.] (khaotārāi) EN: be in a trouble ; be driven into a corner ; be on the rocks FR:
คอร์เนอร์[n.] (khønoē) EN: corner FR:
คอร์เนอร์ คาเฟ่[TM] (Khønoē Khāf) EN: Corner Cafe ; Corner Café FR:
คุมตลาด[v. exp.] (khum talāt) EN: corner the market FR:
ใกล้ ๆ หัวมุม[X] (klai-klai h) EN: just around the corner FR:
โกณะ[adj.] (kōna) EN: corner FR:
โกณก[adj.] (kōnok) EN: corner FR:
ก่อฤกษ์[v.] (køroēk) EN: lay the corner stone FR:
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of FR: acheter en masse
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
เลี้ยวมุม[v. exp.] (līo mum) EN: turn at the corner ; turn the corner FR: tourner au coin
ลมจัด[X] (lom jat) EN: windy FR: un vent à décorner les bœufs
ลมตึง[X] (lom teung) EN: FR: un vent à décorner les bœufs
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaē) EN: corner of a wall FR:
มุมมืด[n. exp.] (mum meūt) EN: dark corner FR:
มุมปาก[n. exp.] (mum pāk) EN: corner of the mouth FR: coin de la bouche [m]
มุมถนน[X] (mum thanon) EN: corner ; street corner FR: coin (de la rue) [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
ปากนกกระจอก[n. exp.] (pāk nok kra) EN: ulcers at the corners of the lips FR:
ผูกขาด[v.] (phūkkhāt) EN: monopolize ; have a monopoly ; corner the market FR: accaparer ; monopoliser ; avoir le monopole
ร่อง[n.] (rǿng) EN: niche ; cubbyhole ; nook ; corner FR:
สะแล[n.] (salaē) EN: salaer ; Broussonetia kurreii Corner FR:
สามเส้า[adj.] (sāmsao) EN: tripartite ; three-cornered ; trilateral FR: triparti ; tripartite ; trilatéral

*corner* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eckenabschnitt {m} bei Lochkartencard corner
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner
Eckenabschnitt {m} der Lochkartecorner cut
Eckstoß {m} [sport]corner kick
Schmollwinkel {m}sulking corner
Sitzecke {f}sitting area; corner seating unit
Eckbank {f}corner seat
Eckkanal {m}corner duct
Eckpfeiler {m}corner pillar
Eckplatz {m}corner seat
Eckpunkt {m}corner mark
Mundwinkel {m}corner of one's mouth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *corner*
Back to top