ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hiding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hiding*, -hiding-

hiding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hiding (n.) การซ่อน See also: การหลบซ่อน Syn. concealment
hiding (n.) สถานที่ที่ใช้หลบซ่อน See also: สถานที่ที่ใช้ซ่อนตัว
hiding (n.) การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหวด Syn. beating, flogging, thrashing
English-Thai: HOPE Dictionary
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat,flogging
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุ (n.) underground hiding place See also: chamber, repository, hiding place Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์
ห้องใต้พระเจดีย์ (n.) underground hiding place See also: chamber, repository, hiding place Syn. ห้องใต้ดิน
การซ่อน (n.) hiding See also: concealment, concealing, covering Ops. การเปิด, การเผย
ที่ซ่อน (n.) hiding place See also: hide
มีเลศนัย (v.) lie in hiding See also: be concealed, lurk something improper behind
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's hiding in my cellar.ชูลท์ซ ได้หลบหนี ตอนนี้เขา ซ่อนในห้องใต้ดินฉัน
"At police HQ it was believed he may be hiding in the ghetto."ตำรวจลับ รายงานว่า เขาได้หลบซ่อนใน ชุมชนยิว.
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ
The mistress of the house was hiding behind the door.เพราะนายหญิงของบ้านหลบอยู่หลังประตู
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่
I'm only interested in what name Jackson's hiding under now!ฉันแค่ต้องการรู้ว่า แจ๊คสันคือชื่อปลอมหรือเปล่า?
The name Jackson's hiding under is Bill Carson.ชื่อปลอมของแจ๊ตสันก็คือ ...บิล คาร์สัน
I'm an American, hiding in Sicily.ฉันอเมริกันซ่อนตัวอยู่ในซิซิลี
Because the desert Is hiding a wellก็เพราะมีบ่อน้ำซ่อนอยู่ในทะเลทราย
At night, the desert Is hiding the sunทะเลทรายมีดวงตะวันซ่อนไว้ในราตรี
But now the water Is hiding in meแต่ตอนนี้น้ำซ่อนอยู่ในกายฉัน
Mr. Gandhi will find he's on a long hiding to nothing.คานธีจะพบว่า เขาต้องเสียเวลาซ่อนตัวไปนาน

hiding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
隐藏处[yǐn cáng chù, ˇ ㄘㄤˊ ㄔㄨˋ, 隐藏处 / 隱藏處] shelter; hiding place
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 卧虎 / 臥虎] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, 藏身] hide; go into hiding; take shelter

hiding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイディング[, haideingu] (n) hiding
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs
在り処;在り所[ありか, arika] (n) location; whereabouts; hiding place
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket
照れ隠し;てれ隠し[てれかくし, terekakushi] (n) hiding one's embarrassment
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
隠し所[かくしどころ, kakushidokoro] (n) (1) hiding place; (2) genitals
隠れ場[かくれば, kakureba] (n) hiding place
隠れ場所[かくればしょ, kakurebasho] (n) hiding place; refuge
隠れ家;かくれ家;隠れ処;隠処(io)[かくれが, kakurega] (n) hiding place; refuge
隠匿者[いんとくしゃ, intokusha] (n) hider; person in hiding
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding
飛ばし[とばし, tobashi] (n) selling or divesting in unwanted stocks; hiding bad loans; (P)
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P)
秘匿[ひとく, hitoku] (n,vs) hiding; concealment

hiding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
การปิดบัง[n.] (kān pitbang) EN: hiding ; blinding ; masking ; cover-up FR: dissimulation [f]
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
กรุ[n.] (kru) EN: underground hiding place ; chamber inside a stupa ; repository inside a stupa FR:
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ที่แอบซ่อน[n. exp.] (thī aēp-søn) EN: hiding place FR: cachette [f]

hiding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlupfwinkel {m}hiding place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hiding
Back to top