ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diagonal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diagonal*, -diagonal-

diagonal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diagonal (adj.) ทแยงมุม Syn. transverse, oblique
diagonal (n.) เส้นทแยงมุม
diagonally (adv.) เป็นแนวทแยงมุม See also: เป็นแนวเส้นทแยงมุม
English-Thai: HOPE Dictionary
diagonal(ไดแอก'กะเนิล) adj.,n. (เส้น,แถว) ทแยงมุม,ขวาง,เฉ
English-Thai: Nontri Dictionary
diagonal(adj) เบน,ขวาง,เฉ,ทแยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diagonal๑. เส้นทแยงมุม๒. ทแยงมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diagonally split braking systemระบบเบรกวงจรไขว้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diagonal weirdiagonal weir, ฝายทแยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทแยงมุม (adj.) diagonal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's when I noticed that the lighter's length... is exactly the same length as the diagonal itself.ตอนนั้นแหละผมเลยเห็นว่า ความยาวของไฟแช็ค.. มันเป็นระยะเดียวกันกับ มุมทะแยงระหว่างช่องนี้
See. Diagonal stresses on the ideograms. Definitely Koihoma.ดูสิ เรียงเป็นเส้นทแยงมุม ไม่ใช่แนวนอน อย่างนี้คอยโฮมาแน่
BOOTH: It's the diagonal lawn of Verbena Court.นั่นคงเป็นสนามหญ้า รูปทแยงมุม
Except the wife had diagonal cuts downward and the husband's were horizontal.เว้นแต่ของภรรยาแทงแบบทแยงลง และของสามีเป็นแบบแนวราบ
But I put it diagonally across one of these squares.ผมเลยวางมันลงบนโต๊ะ แต่ผมดันวางมันทะแยงมุม ตัดกับเส้นสี่เหลี่ยมนี่
There was this guy on my street who cut his lawn on the diagonal.เคยมีชายคนหนึ่ง อยู่ตรงถนนแถวบ้านฉัน ตัดสนามหญ้าเป็นรูป แนวทแยงมุม
I'm gonna go talk to the neighbors, to see if anyone who cut their lawn diagonally is missing.ผมกำลังจะไปคุยกับเพื่อนบ้าน เื่พื่อดูว่ามีใครตัดสนามหญ้า แนวทแยงมุม แล้วหายตัวไป
Cam said that one of her neighbors had his garage burned down for cutting his lawn on the diagonal.แคมยังพูดเลยว่า เพื่อนบ้านของเธอคนหนึ่ง ถูกเผาโรงจอดรถ เพียงเพราะตัดสนามหญ้า เป็นรูปทแยงมุม
I don't know. Maybe diagonally.ไม่รู้สิ อาจจะอย่างละครึ่ง
Barry Deaver must have gone on a diagonal, north first, and then headed west towards his karate class.แบร์รี่ ดีเวอร์ ต้องขับรถทะแยงไปทางเหนือก่อน แล้วค่อยไปทางตะวันตก ไปเรียนคาราเต้
If you run the wires across the plugboard matrix diagonally, it will eliminate rotor positions 500 times faster.ถ้าคุณวางสาย ไปยังแผงวงจรในแนวทแยง มันจะลดตำแหน่งใบพัด เร็วขึ้น 500 เท่า

diagonal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 斜对 / 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to
对角线[duì jiǎo xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 对角线 / 對角線] diagonal
斜线[xié xiàn, ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ, 斜线 / 斜線] slanting line; diagonal

diagonal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイアゴナル[, daiagonaru] (n) diagonal
ぶっ違い;打っ違い[ぶっちがい, bucchigai] (n) diagonal cross; x-shaped cross
レッドシーラクーンバタフライフィッシュ;アラビアチョウハン[, reddoshi-raku-nbatafuraifisshu ; arabiachouhan] (n) diagonal butterflyfish (Chaetodon fasciatus); Red Sea raccoon butterflyfish
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P)
[はす;しゃ, hasu ; sha] (adj-no,n) (See 斜め・1) diagonal
斜交;斜交い[はすかい, hasukai] (n) aslant; oblique; diagonal
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring
斜め(P);斜(io);傾(oK)[ななめ(P);なのめ(ok), naname (P); nanome (ok)] (adj-no,adj-na,n) (1) (See 斜) slanting; tilted; sloping; diagonal; oblique; (2) unusual; slanted (view of the world); bad (mood); (P)
斜めに[ななめに, nanameni] (adv) diagonally; obliquely; slantingly; slantwise
斜向かい;斜向い[はすむかい, hasumukai] (adj-no,n) catercorner; diagonally opposite
筋交い;筋違い[すじかい, sujikai] (n,adj-no) diagonal; oblique; brace
筋向かい;筋向い[すじむかい, sujimukai] (n) diagonally opposite
袈裟切り;袈裟斬り[けさぎり, kesagiri] (n) slashing a sword diagonally from the shoulder
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder
Japanese-English: COMDICT Dictionary
対角行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix

diagonal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉวียง[adj.] (chawīeng) EN: oblique ; diagonal ; slanting FR:
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew FR: oblique ; incliné ; diagonal
คีมปากเฉียง[n. exp.] (khīm pāk ch) EN: diagonal pliers ; diagonal cutting pliers ; diagonal wire cutters FR:
เมทริกซ์ทแยงมุม[n. exp.] (methrik tha) EN: diagonal matrix FR: matrice diagonale [f]
แนวเฉียง[n. exp.] (naēo chīeng) EN: diagonal FR: diagonale [f]
แนวทแยง[n. exp.] (naēo thayaē) EN: diagonal FR: diagonale [f]
แนวทแยงมุม[n. exp.] (naēo thayaē) EN: diagonal FR:
แนวทแยงมุมหลัก[n. exp.] (naēo thayaē) EN: main diagonal ; leading diagonal ; principal diagonal FR:
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; along the diagonal ; on the skew FR: transversalement ; obliquement ; en travers
ทแยง[adj.] (thayaēng) EN: oblique ; inclined ; diagonal FR: oblique ; diagonal
ทแยงมุม[adj.] (thayaēng-mu) EN: diagonal FR: diagonal
เมทริกซ์สามแนวเฉียง[n. exp.] (methrik sām) EN: tridiagonal matrix FR: matrice tridiagonale [f]
เส้นทแยงมุม[n. exp.] (sen thayaēn) EN: FR: diagonale [f]
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across FR: en diagonale ; transversalement ; en travers
เยื้อง[adj.] (yeūang) EN: at an angle ; oblique ; stagged ; diverted ; slanting ; inclined FR: oblique ; en diagonale

diagonal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagonalkarkasse {f}bias ply carcass; cross-ply casing; diagonal casing; diagonal ply carcass; diagonal ply casing
Diagonalreifen {m} [auto]bias tire [Am.]; conventional tire; cross-ply tyre; diagonal tyre (cross-ply)
Bildschirmdiagonale {f}screen diagonal
Nebendiagonale {f}secondary diagonal
Gürtelreifen {m} mit Diagonalkarkassebias belted tyre
Zwischenbau {m} (Diagonal)breaker (diagonal)
Diagonale {f}diagonal
Diagonale {f} [math.] | Diagonalen
Diagonalmatrix {f} [math.]diagonal matrix
Diagonalschelle {f}diagonal clamp
Diagonalschneidemaschine {f}diagonal cutter
Diagonalverband {m}diagonal brace
Dreiecksverband {m}diagonal bracing
Seitenschneider {m}diagonal cutting pliers
diagonal {adj} [math.]diagonal
diagonal {adv}diagonally
diagonaldominant {adj} [math.]diagonally dominant
gegenüber {adv} (von) | schräg gegenüberopposite (to) | diagonally opposite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diagonal
Back to top