ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*begin*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น begin, -begin-

*begin* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the beginning (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก Syn. firstly Ops. lastly
at the beginning (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น Ops. lastly
auspicious beginning (n.) การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: การให้กำลังใจ Syn. going-away party, farewell address, good start
begin (vi.) เริ่ม See also: เริ่มต้น Syn. start Ops. finish
begin (vi.) ขึ้นต้น See also: ตั้งต้น
begin (vi.) เกิดขึ้น See also: ก่อตั้ง
begin again (vt.) ดำเนินต่อไปใหม่ See also: เริ่มใหม่ Syn. continue
begin as (phrv.) เริ่มต้นเป็น See also: เริ่มด้วย Syn. commence as, start as
begin on (phrv.) เริ่มจัดการกับ See also: เริ่มทำกับ Syn. commence on, start on
begin playing (vi.) เริ่มแสดง See also: เริ่มร้อง, เริ่มเล่น
begin with (phrv.) เริ่มต้นด้วย See also: เริ่มด้วย Syn. commence with, start with
beginner (n.) ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. amateur Ops. expert
beginning (n.) เริ่มแรก See also: ตอนแรก Syn. start Ops. end
beginning (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดกำเนิด
beginning with (phrv.) เริ่มต้นจาก Syn. start with
to begin with (phrv.) อย่างแรก See also: ประการแรก Syn. start with
English-Thai: HOPE Dictionary
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
English-Thai: Nontri Dictionary
begin(vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นปี (n.) at the beginning of the year See also: early in the year Ops. ท้ายปี, ปลายปี
ต้นร้ายปลายดี (n.) be bad at the beginning and good at the end See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious Ops. ต้นดีปลายร้าย
ฟองมัน (n.) a sign indicating the beginning of a paragraph Syn. ตาไก่
เบญจศก (n.) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D.
แต่ต้นจนจบ (adv.) from the beginning to the end
began (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ begin See also: เริ่มต้น, เริ่ม Syn. start
begun (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ begin
การตั้งต้น (n.) beginning
การเปิดฉาก (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น
การเปิดฉาก (n.) beginning See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset Syn. การเริ่มแสดง Ops. การปิดฉาก
การเริ่ม (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่มต้น
การเริ่มต้น (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม
การเริ่มแสดง (n.) beginning See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset Ops. การปิดฉาก
ขึ้นต้น (v.) begin See also: commence, start Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, เกริ่น Ops. ลงท้าย, จบ
ขึ้นปีใหม่ (v.) begin the new year See also: start a new year
จุดตั้งต้น (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดแรกเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น
ช่วงต้น (n.) beginning See also: commencing, starting Syn. ตอนต้น Ops. ตอนท้าย, ตอนปลาย
ต้น (n.) beginning Syn. แรกเริ่ม, ตอนแรกๆ Ops. ปลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
Are you ready to begin?คุณพร้อมที่จะเริ่มหรือยัง
I don't know where to beginฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her wiles are beginning' to work.ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
Right from the beginning, his own lawyer knew, and you could see it.ขวาจากจุดเริ่มต้นที่ทนายความของตัวเองรู้และคุณจะได้เห็นมัน
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.
He will begin to circle soon.เขาจะเริ่มเร็ว ๆ นี้วงกลม
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
This is beginning to sound like a...นี้เป็นจุดเริ่มต้น เสียงเหมือน ...
Deong, if this doesn't begin to sink in pretty soon, this country...{\cHFFFFFF}Deong ถ้านี้ไม่ได้เริ่มต้น จะจมลงไปในสวยเร็ว ๆ นี้ {\cHFFFFFF}ประเทศนี้ ...
But you must make a start somewhere, and I'm convinced... that dramatizing the road could be the beginning... of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}But you must make a start somewhere, and I'm convinced... {\cHFFFFFF}that dramatizing the road could be the beginning... {\cHFFFFFF}of democratic reforms in Sarkhan.
They begin construction next week, two miles above Chang 'Dong.{\cHFFFFFF}They begin construction next week, two miles above Chang 'Dong.

*begin* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 初学者 / 初學者] beginning student
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ, 年代初] beginning of an age; beginning of a decade
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, 年初] beginning of the year
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 朔] beginning; first day of lunar month
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, 纪元 / 紀元] beginning of an era
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, 开春 / 開春] beginning of spring; the lunar New Year
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, 始终 / 始終] from beginning to end; all along
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, 初期] initial stage; beginning period
马到成功[mǎ dào chéng gōng, ㄇㄚˇ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 马到成功 / 馬到成功] instant success; beginner's luck
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
[chù, ㄔㄨˋ, 俶] begin
[shǐ, ㄕˇ, 始] begin
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, 开头 / 開頭] beginning
[sù, ㄙㄨˋ, 谡 / 謖] composed; rise; to begin
[fǎng, ㄈㄤˇ, 昉] dawn; to begin
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, 太初] the absolute beginning

*begin* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] (n) {comp} beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence)
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
のっけ[, nokke] (n) the very beginning
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor
ビギナー[, bigina-] (n) beginner; (P)
ビギナーズラック[, bigina-zurakku] (n) beginner's luck
ビギニング[, biginingu] (n) beginning
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
ボリュームラベル[, boryu-muraberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.)
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues
仕初め;仕初;為初め;為初[しぞめ, shizome] (n) (1) (See 手始め) outset; beginning; starting (things); (2) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
働き掛ける(P);働きかける[はたらきかける, hatarakikakeru] (v1,vt) to work on someone; to influence; to appeal to; to begin to work; (P)
八十八夜[はちじゅうはちや, hachijuuhachiya] (n) eighty-eighth day from the beginning of spring
冠す[かんす, kansu] (vs-c,vt) (1) (See 冠する・かんする・1) to crown; to cap; (2) (See 冠する・かんする・2) to prefix with; to start with; to begin with
冠する[かんする, kansuru] (vs-s,vt) (1) to crown; to cap; (2) to prefix with; to start with; to begin with
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down
切り掛かる[きりかかる, kirikakaru] (v5r) to begin to cut; to slash at
初学者[しょがくしゃ, shogakusha] (n) beginner; beginning student
初心者[しょしんしゃ, shoshinsha] (n) beginner; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
始まる[はじまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning

*begin* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja ph) EN: open one's mouth ; begin to speak FR: commencer à parler
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
บีกินเนอร์[n.] (bīkinnoē) EN: beginner FR: débutant [m]
เบิกโรง[v.] (boēkrōng) EN: begin ; open FR:
บุริมพรรษา[n.] (burimmaphan) EN: beginning of the Buddhist Lent FR:
ชักชอบ[v. exp.] (chak chøp) EN: take a liking ; begin to like FR:
ชักจะ[X] (chak ja) EN: getting ; beginning to FR:
ช่วงต้น[n. exp.] (chūang ton) EN: beginning FR: début [m]
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning FR:
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph] FR:
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river FR: méandre [m]
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project FR:
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปี[n. exp.] (hūa pī) EN: beginning of the year FR: début de l'année [m]
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
หัวที[n.] (hūathī) EN: beginning ; starting point ; commencement FR: point de départ [m]
จากหัวถึงท้าย[xp] (jāk hūa the) EN: from the beginning to the end FR:
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดแรกเริ่ม[n. exp.] (jut raēkroē) EN: beginning FR:
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
จุดตั้งต้น[n. exp.] (jut tangton) EN: beginning FR:
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
การเริ่มต้น[n.] (kān roēmton) EN: beginning ; initiation FR: début [m] ; commencement [m]
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
เข้างาน[v. exp.] (khao ngān) EN: begin one's office hours ; clock in/on FR: commencer le travail ; débuter le travail
เข้าเวร[v.] (khaowēn) EN: be on duty ; be on shift ; begin a shift FR: être de service
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on the point of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise FR:
ขึ้นบรรทัดใหม่[v. exp.] (kheun banth) EN: begin a new line FR:
ขึ้นปีใหม่[v. exp.] (kheun pīmai) EN: begin the new year FR:
ขึ้นต้น(ด้วย)[v. exp.] (kheun ton () EN: begin (with) ; commence (with) ; start (with) FR: débuter (par) ; commencer (par)
ขึ้นต้นใหม่[v. exp.] (kheun ton m) EN: begin again ; recommence ; start over again FR: recommencer
คชนาม[n.] (khotchanām) EN: [first name beginning with ย,ร, ล or ว] FR:

*begin* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfang {m}; Beginn
Herbstanfang {m}; Herbstbeginn
Monatsanfang {m}; Monatsbeginn
QT-Intervall {n} (im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende) [med.]QT interval
Bandanfang {m}beginning of tape
Anfangsspalte {f}begin column
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Produktionsbeginn {m}beginning of production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *begin*
Back to top