ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lastly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lastly*, -lastly-

lastly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lastly (adv.) สุดท้าย See also: ท้ายนี้ Syn. finally, in conclusion
English-Thai: HOPE Dictionary
lastly(ลาสทฺ'ลี) adv. ในที่สุด,โดยสรุป,สุดท้ายนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
lastly(adv) ในที่สุด,สุดท้ายนี้,โดยสรุป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fujii-san and at the end of the love triangle first it will become a rumor in the company then I'll start to suspect him and I'll be right then fighting lastly I won't be able to stay in the companyฟูจิ ซัง และจุดจบของรักสามเศร้า อย่างแรก มันจะเป็นข่าวลือในบริษัท
Lastly I want to check if your son is the one that I'm looking for.ผมอยากจะเช็คดูว่า ลูกชายคุณเป็นคนหนึ่งที่ผมกำลังตามหา
And lastly, I don't give a fuck whether you buy it or not.และสุดท้ายผมไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่
Lastly, the scholarship.แล้วสุดท้าย เรื่องทุน
Lastly, on the right wrist of each victim... are identical tattoos.และสุดท้าย ที่มือขวาของ ผู้เคราะห์ร้าย มีรอยสักเหมือนกัน
Lastly, you have to put your hands like this..สุดท้าย, คุณต้องยกแขน\ ของคุณแบบนี้..
Lastly, check the tire pressureสุดท้ายแล้ว เช็คลมยางด้วย
And lastly, the breast augmentation.และสุดท้ายก็คือการเสริมหน้าอก
And, lastly, Mr. Troy Bolton.และสุดท้าย มิสเตอร์ ทรอย โบลตัน
Lastly, I want to ask 2 questions as a man, not a judge.สุดท้ายนี้ผมต้องการถามคำถาม 2 ข้อ ในฐานะของมนุษย์ ไม่ใช่ศาล
Lastly, a little something from down El Paso way.ในที่สุด สิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในถนนเอลปาโซ
At first, in Jeju island and then at the police station. Lastly, it happened today.ตอนแรกที่เกาะเจจู จากนั้นที่สถานีตำรวจ\ ล่าสุดก็วันนี้

lastly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately FR: finalement ; en définitive ; au final ; en fin de compte
ประการสุดท้าย[adv.] (prakān sutt) EN: lastly FR: en dernier lieu
ท้ายที่สุด[adv.] (thāi thīsut) EN: at last; lastly; finally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lastly
Back to top