ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ร่ำรวย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร่ำรวย, -ร่ำรวย-

*ร่ำรวย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนร่ำรวย (n.) the rich See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person Syn. คนมั่งมี Ops. คนจน
ความร่ำรวย (n.) wealth See also: richness, affluence, opulence Syn. ความรวย, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง Ops. ความยากจน
ผู้ร่ำรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
ร่ำรวย (adj.) rich See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
ร่ำรวย (v.) be rich See also: be wealthy Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
English-Thai: HOPE Dictionary
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.
well-to-do(เวล'ทะดู') adj. รุ่งเรือง,ร่ำรวย
tycoon(ไท'คูน) n. นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก,โซกุน (ของญี่ปุ่น), Syn. financier
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว,คนเห่อคนห่าม,คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt.,vi. กระโดดขึ้น,พุ่งพราด,ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว,ปรากฎขึ้น,ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do
well-heeled(เวล'ฮีลดฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม
lucrative(adj) มีกำไร,ร่ำรวย
prosper(vi) รุ่งเรือง,เจริญ,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์,ร่ำรวย,มีอันจะกิน
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ermine (n.) ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
affluent (n.) ผู้ที่ร่ำรวย See also: ผู้ที่มั่งคั่ง
affluent (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง Syn. wealthy, prosperous
assets (n.) ความร่ำรวย See also: ทรัพย์สิน Syn. plenty, wealth
be well-off (idm.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง
bonanza (n.) แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นในพริบตา Syn. windfall
capital (n.) คนร่ำรวย
capitalist (n.) คนร่ำรวย Syn. richer
chalet party (n.) ช่วงวันหยุดสำหรับการเล่นสกี (โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นโสดและมีฐานะร่ำรวย)
elite (n.) กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น Syn. ruling class, upper class
elitism (n.) การปกครองโดยกลุ่มคนที่ร่ำรวยและมีอภิสิทธิเหนือคนอื่น
enrich with (phrv.) ทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น (ด้วยเงินทองหรือสิ่งอื่น)
flush (adj.) ร่ำรวยในช่วงเวลาสั้นๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: มั่งมี, มั่งคั่ง Syn. wealthy, rich, well-off Ops. poor
jet set (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น Syn. wealthy people
loaded (adj.) ร่ำรวย (คำสแลง) See also: รวย Syn. rich Ops. poor
lust for power (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. mental disorder, insanity
megalomania (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. mental disorder, insanity, lust for power
mental disorder (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. insanity, lust for power
moneybags (n.) คนร่ำรวย
moneyed (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง, ซึ่งมีเงินมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, if I were as rich as you, I could afford some mannersเฮ้ ถ้าข้าร่ำรวยเหมือนท่านล่ะก็ ข้าจะไม่แสดงมารยาทแบบนี้เป็นอันขาด
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ
After, another country... rich country... big white house... rich.จากนั้น ฉันก็มาอยู่ในอีกประเทศ ประเทศที่ร่ำรวย บ้านใหญ่สีขาว
The fact that most of these companies are run by white men white rich men means that they are out of touch with what the majority of the world is.การที่บริษัทส่วนใหญ่บริหารโดยคนผิวขาว คนผิวขาวที่ร่ำรวย หมายความว่าคนเหล่านี้ตัดขาด
Weak and mighty Rich and poorอ่อนแอ หรือ เข้มแข็ง ร่ำรวย หรือ ยากจน
I'm handsome, and rich, and what's more, I love you.เจ้าหญิง ผมร่ำรวยและรูปหล่อ และที่สำคัญ ผมรักคุณนะ
So you're looking for a lady who's hot, rich, and divorced without children?คุณกำลังหาผู้หญิง... ..... ...ที่เร่าร้อน,ร่ำรวย,และเป็นแม่หม้าย ที่ไม่มีเรือพ่วงใช่มั้ยคะ?
It won't be long before they fear my spears more than your whips.มันคือพลังแห่งสรวงสวรรค์ แต่ข้าคือเทพผู้เมตตา ข้าทำให้ท่านร่ำรวย เหลือคณาได้
Cyclops becomes rich off of selling dolls made after himself.*Cyclops ก็ร่ำรวย จากการขายตุ๊กตาที่เขาผลิตขึ้นเอง*
The inhabitants of the region known as the Upper East Side have the most prosperous, yet idiosyncratic social systems on the planet.ผู้คนในย่านนี้รู้จักกันดีในชื่อ ดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่ แต่นิสัยไม่ค่อยต่าง ระบอบสังคมบนดาวเคราะห์ดวงนี้
A good man died in your quest for riches, Tauren.คนดีต้องตาย เพราะความอยากร่ำรวยของท่าน ทอเรน
Dong Chul, I heard that Dok Sa is rather well-to-do these days.ดงชอล, ฉันได้ยินมาว่าด็อกซา ค่อนข้างจะร่ำรวย ผิดปกติ ในทุกวันนี้
Ms. Roth, your child has been exceedingly well placed, the new family is very wealthy, she won't have to work for anything.คุณรอส.. ลูกสาวคุณ ไปอยู่ในที่ๆดีแล้วนะ ครอบครัวใหม่ร่ำรวยมาก Nคงให้ลูกคุณได้ทุกอย่าง..
Little rich girl just adding to your millions.แัน เอลเลียต สาวน้อยผู้ร่ำรวย หาเงินเพิ่มได้เป็นล้านๆ
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน...
Who saved the student being severely bullied by his school at Shinhwa High is... not rich nor comes from a family with a title...คนที่ช่วยนักเรียนไว้จากการถูกรังแกอย่างหนัก จากโรงเรียนมัธยมชินฮวาของเขา คือ ... ไม่ได้ร่ำรวยหรือมาจากครอบครัวชั้นสูง [ข่าววันนี้ :
It may be the rich and wealthy who supports the world, but to make this world more rich and exciting, you'll need depend on a maniac like me.มันอาจจะมีค่าและเป็นคนรวยที่สนับสนุนโลก แต่ทำเพื่อโลกนี้มากกว่าความร่ำรวยหรือตื่นเต้น แล้วพ่อแม่ก็จะบ้าเหมือนกับผม
Godric has protected you, made you rich, and you stand here spitting and scratching like infants.ก๊อดดริกปกป้องพวกแก ทำให้พวกแกร่ำรวย พวกแกมัวแต่ยืนถ่มน้ำลายเหมือนเด็กทารก
Each of these crime scene locations are a representation of new wealth and status, but the area surrounding the crime scenes are still populated by long-time residents who are slowly being pushed out.สถานที่เกิดเหตุแต่ละที่ เป็นตัวแทน ของคนกลุ่มใหม่ที่ร่ำรวย และมีฐานะทางสังคม แต่พื้นที่โดยรอบของที่เกิดเหตุ
I'd give anything to be adopted, grow up with rich, normal parents instead of these freaks.พวกโรงเรียนเพ้อฝัน ใช่ไหม ฉันยอมแลกทุกอย่าง เพื่อถูกรับเลี้ยงบ้าง ร่ำรวย มีพ่อแม่ปกติ ไม่ใช่พวกประหลาด
¶¶My body is healthy, my rhymes make me wealthy ¶¶# ร่างกายฉันแข็งแรง บทกวีทำให้ฉันร่ำรวย #
Wherever there's a rich white guy in need of another tax break, I'll be there.ที่ไหนก็ตามที่มี คนขาวผู้ร่ำรวย ที่ต้องการงดภาษีอีกครั้ง ผมจะอยู่ที่นั่น
Yes, but now I'm a wealthy author and a successful scientist.ใช่ แต่ตอนนี้ ฉันเป็นนักเขียนที่ร่ำรวย และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ
Well, I tried to change their perception of me by telling them how rich and successful I'd become, but they still didn't like me.เอ่อ ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อฉัน ด้วยการบอกถึงความร่ำรวยและความสำเร็จที่ฉันได้มา แต่พวกเขาก็ยังไม่ชอบฉัน
She's a constituent. And a rich one, from the looks of it.เธอมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ฐานะร่ำรวย ดูจากการแต่งตัวสิ
Like that weird girl said, if you were born in a rich family due to Samshin Granny's randomness, you have the duty to preserve and expand this wealth.เหมือนที่ผู้หญิงประหลาดคนนั้นพูดไว้ ถ้าแกเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยแล้ว แกก็มีภาระหน้าที่จะต้องรักษาและขยายความมั่งคั่งนั้นต่อไป
Family, academic background, and wealth... these are not easy to match.ครอบครัว การศึกษา ร่ำรวย ไม่ใช่จะหากันง่ายๆ
Since he's good-looking, well-mannered and wealthy, women tend to follow him around.เค้านะดูดี เป็นสุภาพบุรุษข และดูร่ำรวยนาดนั้น สาวๆก็ไล่ตามทั้งนั้นแหละ
Bev, this is the platinum-selling, Grammy-winning and very handsome producer, Guy Morgan.เบฟ นี่คือ คนที่โด่งดัง ร่ำรวย ชนะเลิศ... และ หล่อเฟี้ยวโปรดิ้วเซ่อ กาย มอแกน
The faithful will be given untold riches in God's new kingdom...ความศรัทธาจะนำมาซึ่ง ความร่ำรวยอันประเมินมิได้ ในอาณาจักรใหม่ของพระเจ้า
Well, "wealthy" means a lot of money.ก็ "ร่ำรวย" หมายถึง มีเงินมากมาย
Live long and prosper, Sheldon.ขอให้อายุยืน และร่ำรวยนะ เชลด้อน
Jang Joohee.และโชคชะตาซารันคือ การอาศัยอยู่ในความร่ำรวยและความสง่างาม ใช่แล้ว
"Release my son and you'll be rich beyond your dreams."ปล่อยลูกชายของข้า แล้วเจ้าจะร่ำรวย\ เกินกว่าจะคิดฝัน
I'll approach the school as a wealthy parent with a teenage son.ฉันจะเข้าไปใน รร. ในฐานะพ่อแม่ผู้ร่ำรวย กับลูกชายวัยรุ่น
Today I am the richest man in Qarth.พอวันนี้ ข้าก็เป็นชายที่ร่ำรวยที่สุด ของกรุงคาร์ธ
Do you think the path from poverty to wealth is always pure and honorable? that a righteous man would condemn.ท่านคิดว่าหนทาง จากความยากจนสู่ความร่ำรวย จะบริสุทธิ์และมีเกียรติเสมอหรือ ข้ากระทำลงไปหลายสิ่ง คาลลีสิ
Today I am the richest man in Qarth with no regrets.พอวันนี้ ข้าเป็นชายที่ร่ำรวย ที่สุดของกรุงคาร์ธ ไม่เสียใจทั้งสิ้น
Odette goes to a wealthy, loving family.โอเด็ตไปอยู่กับครอบครัว ร่ำรวย แสนดี
In his final moments, he told me the truth... that our family's wealth had been i0 built on the suffering of others.ในช่วงเวลาสุดท้ายของเขา เขาได้บอกความจริงกับผม ... ว่าความร่ำรวยของครอบครัวเรา ได้มาจากความทุกข์ยากของคนอื่น

*ร่ำรวย* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ร่ำรวย*
Back to top