ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มั่นใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มั่นใจ, -มั่นใจ-

*มั่นใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดความมั่นใจ (v.) have no confidence See also: lack confidence Syn. ขาดความเชื่อมั่น
ความมั่นใจ (n.) confidence See also: trustworthiness, trust, reliance Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ Ops. ความลังเล, ความสงสัย
ความมั่นใจในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession
ความไม่มั่นใจ (n.) hesitation See also: indecision, qualm, scruple, misgiving Syn. ความลังเล Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
มั่นอกมั่นใจ (adv.) confidently See also: positively Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
มั่นอกมั่นใจ (v.) be confident See also: be sure Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
มั่นใจ (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
มั่นใจ (v.) be confident See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
มั่นใจตัวเอง (adj.) self-confident Syn. มั่นใจในตัวเอง
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. เชื่อมั่นในตัวเอง
อย่างมั่นใจ (adv.) surely See also: confidently Syn. อย่างแน่ใจ
ไม่มั่นใจ (v.) be not sure See also: be not assured, be uncertain, be not convinced
English-Thai: HOPE Dictionary
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
cocksure(คอค'?ัว) adj. แน่นอนที่สุด,มั่นใจที่สุด,แน่นอนเกินไป,ปลอดภัยที่สุด, See also: cocksureness n.
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า,ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
ensure(เอนชัวร์') vt. รับรอง,ประกัน,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,ทำให้มั่นคง, See also: ensurer n. ดูensure, Syn. assure
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา,เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency,impulse
mistrust(มิสทรัสทฺ') n. การขาดความไว้วางใจ,การขาดความมั่นใจ vt. ไม่ไว้วางใจ.
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
reliance(รีไล'เอินซฺ) n. ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,สิ่งที่ไว้วางใจ, Syn. confidence
reliant(รีไล'เอินทฺ) adj. ไว้วางใจ,เชื่อใจ,มั่นใจ,เชื่อถือ, See also: reliantly adv., Syn. confident
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด,สีเลือด,มีเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,มั่นใจ,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
satisfied(แซท'ทิสไฟดฺ) adj. พอใจ,จ่ายหมดแล้ว,แน่ใจ,มั่นใจ, Syn. content,convinced
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน,มั่นคง,ไม่ผิดพลาด,ไม่ต้องสงสัย,อย่างมั่นใจ,ไม่เปลี่ยนแปลง,จริง ๆ, Syn. undoubtedly,assuredly
English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
cocksure(adj) แน่ใจมาก,มั่นใจมาก
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
ensure(vt) รับประกัน,ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
positive(adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
sure(adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggressive (adj.) มั่นใจ See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
ambivalence (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision Ops. certainty
assertive (adj.) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ Syn. aggressive
assure (vt.) ให้ความมั่นใจ See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน Syn. convince, reassure
assure of (phrv.) ทำให้มั่นใจเรื่อง See also: ทำให้แน่ใจเรื่อง
audacity (n.) พฤติกรรมแสดงความมั่นใจมากเกินไป See also: พฤติกรรมที่อวดดี Syn. arrogance
aver (vt.) ยืนยันอย่างมั่นใจ Syn. affirm, insist
belief (n.) ความมั่นใจ See also: ความศรัทธา Syn. confidence
bet on (phrv.) มั่นใจเกินไปในเรื่อง
breeze in (phrv.) เดินเข้าไปหรือเข้ามาอย่างมั่นใจ Syn. blow in
build on (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา (บางสิ่งหรือบางคน) Syn. depend on
build upon (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา Syn. depend on
bullish (adj.) มั่นใจและมีความหวังในอนาคต
certitude (n.) ความมั่นใจ Syn. certainty
cocksure (adj.) มั่นใจมาก (จนดูเหมือนดื้อดึง)
confident (n.) ความมั่นใจ See also: ที่แน่นอน, ที่เชื่อใจได้ Syn. assured, certain
confirm in (phrv.) ทำให้มั่นใจในเรื่อง
cowardize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
cowardize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
dashing (adj.) ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งมีเสน่ห์ Syn. confident, smart
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can you be sure?คุณมั่นใจได้อย่างไร
I'm sure most of you know meฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
Just to make sure everything's going well with the studiesก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
I want to make sure you get back home safelyฉันต้องการการมั่นใจว่าเธอถึงบ้านปลอดภัยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just asking for a little reassurance.{\cHFFFFFF}ฉันแค่ขอ ความมั่นใจเล็ก ๆ น้อย ๆ
I'm asking for your reassurance too, Mac.{\cHFFFFFF}ฉันขอ ความมั่นใจของคุณมากเกินไป, Mac
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนั้นจะหายไป ฉันไม่ได้มั่นใจในตัวเอง ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันได้เปลี่ยนความคิด ของฉัน
Of course I don't expect you to see eye to eye with me...ที่จะได้เห็นกับตากับฉัน แค่ฉันมั่นใจว่าเราสามารถตกลงที่จะ แตกต่าง อะไร?
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย
Matvey assures me lapta is the origin of American baseball and your English cricket.Matvey มั่นใจ lapta เป็นที่มา ของทีมเบสบอลอเมริกันและคริกเก็ตภาษาอังกฤษของคุณ
In fact, I'm not sure he wasn't here earlier.อันที่จริง ฉันไม่มั่นใจว่าเขาไม่ได้ อยู่ที่นี้ก่อนคุณเข้ามา
Oh, don't worry, honey. I'm sure we'll find Woody and Buzz before we leave tomorrow.โอ้ ไม่ต้องห่วง ลูกรัก แม่มั่นใจว่าเราจะเจอ วูดดี้ ก่อนที่เราจะย้ายไปพรุ่งนี้
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
He is rich, but will he make you happy?เขาน่ะรวยแน่ ลูกมั่นใจได้ แต่เขาจะทำให้ลูกมีความสุขเหรอ
He's one of our best. I'm certain he has nothing to do with this business.เขาคือหนึ่งในหัวกะทิของเรา ผมมั่นใจว่า เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม
If this record sells like hotcakes and we think it will you'll go far, Mr. Nineteenถ้ามันขายได้ ซึ่งเราเองมั่นใจ คุณรุ่งแน่ คุณ 1900
Yes. I just wanted to be sure before I told you.ใช่ ผมแค่ต้องการความมั่นใจ ก่อนที่จะบอกพวกคุณ
I find it soothing and reassuring...ฉันว่า งานแบบนี้ ทำให้ฉันมั่นใจนะ ...
I don't know how you know, but I assure you it is well protected.ฉันไม่รู้ว่าพวกเธอรู้เรื่องศิลาได้ไง จงมั่นใจว่าสิ่งนั้น ได้รับการคุ้มครองอย่างดี
The girl can handle her, I'm sureเด็กนั่นรับมือนางไหวแน่ ข้ามั่นใจ ไม่มีทาง!
Once a full month had gone by, I'd completely convinced myself it was over and everything was gonna be all right.เดือนหนึ่งผ่านไป ผมมั่นใจว่าเรื่องทั้งหลายสิ้นสุดลง และทุกอย่างกำลังจะเป็นปกติเหมือนเดิม
Otherwise, I'm pretty sure that the police can be contacted and I could do that, and I feel like it's warranted.ไม่งั้น ฉันมั่นใจว่าตำรวจ จะต้องได้รับการติดต่อแน่... และฉันทำได้ และรู้สึกว่ามันปลอดภัย
Then I had to leave again because I wanted to make sure you never got hurt again.แล้วฉันต้องไปอีก เพราะว่าฉันต้องมั่นใจว่า... คุณจะไม่ถูกทำร้ายอีก
I have no idea what you just said, but I'm sure that if I were a car, it would have been very helpful.ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเพิ่งพุด... แต่ฉันมั่นใจว่าถ้าฉันเป็นรถ... มัน้องมีประโยชน์มากๆ
Normally, I'm really shy, takes me ages to get the courage up, so thank you. (Repetitive drumbeats) - Explain again why you're so late.ปกติแล้วผมขี้อาย ขาดความมั่นใจ ยังไงก็ ขอบคุณครับ
You're very nice, I'm sure, but you're not exactly helping.คุณเป็นคนดีมาก ฉันมั่นใจ แต่คุณไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆ หรอก
Now she's going to send you rays of security and complete acceptance.- เธอจะฉายแสงแห่งความมั่นใจ - ไอ้บื้อ - และการเป็นที่ยอมรับ
Rick is quite adamant that his replacement be a person of color.ริค มั่นใจว่า คนที่มาแทนเขาจะเป็นคนผิวสี
It's too late for this but I'm sure that we did a horrible thing to Boeun.คงสายไปแล้วใช่ไหม แต่ฉันมั่นใจว่า เราทำเรื่องเลวร้ายกับโบอ้วน
It is a very tense situation, and I just want to assure the families of those who are there that we are doing everything we possibly can to try to ensure the safety of our citizens there.ตอนนี้สถานการ์ณตึงเครียด ผมพยายามจะทำให้ทุกครอบครัว ที่อยู่ที่นั่นมั่นใจ ผมจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อรับรองความปลอดภัย สำหรับทุกคนที่อยู่ที่นั่น
You took your wife to the park, and you found a secluded area, and when you were sure no one was watching, you shot her.คุณพาภรรยาของคุณไปที่เดอะปาร์ค แล้วคุณเจอบริเวณที่เงียบสงบ แล้วเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่มีใคร อยู่บริเวณนั้น คุณยิงเธอ
Because I, I want to be sure before I go on television andเพราะว่าฉัน ฉันอยากจะมั่นใจ ก่อนที่ฉันจะไปพูดกับนักข่าวออกทีวี
Don't do so if unlikely lf chosen there's no turning back I assume this moment, the trial of the tournament's begunอย่าทำ... ถ้ายังไม่มั่นใจ ถ้าถูกเลือกแล้ว จะไม่สามารถหันกลับได้
Don't worry, I've made sure our reunion won't be disturbed by any pesky late-night phone calls, commander.ไม่ต้องห่วง, ผมมั่นใจว่า... งานคืนสู้เหย้าของเราจะไม่ถูกรบกวน โดย... ...โทรศัพท์ที่น่ารำคาญ, ท่านผู้การ.
Mmm, I say student.You need self-confidence to lecture in front of a classroom full of 30 college kids.อืม.. ฉันคิดว่านักศึกษานะ /N คุณต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง เพื่อจะพูดหน้าห้องเรียน/Nต่อหน้านักเรียนสามสิบคน
But if smallville managed without their cyber wizard, i'm sure that they'll survive without their star reporter.แต่ถ้าสมอลวิลอยู่ได้โดยไม่มีมีพ่อมดคอมพิวเตอร์(หมายถึง เกเบรียล) ฉันก็มั่นใจว่าเมืองนี้ยังอยู่ได้ถึงจะไม่มีนักข่าวแสนสวยสุดฮอต(หมายถึง โคลอี้)
Still, we dragged that entire lake.รู้มั้ย.. เราลากอวนทั่วทะเลสาป แล้วก็ใช้สัญญาณโซนาร์หาแล้ว ผมมั่นใจว่าข้างล่างน่ะ ไม่มีอะไรแน่
No, I assure you that everything is under control.ไม่ค่ะ ฉันมั่นใจว่า ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมเรียบร้อยแล้ว
If M was so sure that I was bent she'd have sent a double-0.ถ้า M มั่นใจว่าฉันทำจริง เธอต้องส่งพวกเลขศูนย์สองตัวมาแล้ว
So he's either desperate or he's overly confident but either way, that tells me something about him.ไม่ว่าเขาจะรู้สึกหลังชนฝา หรือมั่นใจเกินเหตุ มันก็พอบอกอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับตัวเขาได้
I suppose because I have confidence that your suspicions are wrong.คงเป็นเพราะฉันมี.. ความมั่นใจ.. ว่าที่คุณสงสัยนั้นมันผิด
Every time he hears it it should give him the confidence to walk right out there.ทุกครั้งที่ฟัง มันจะให้ความมั่นใจเขาก้าวขึ้นเวที - ดีมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มั่นใจ*
Back to top