ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่สบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่สบาย*, -ไม่สบาย-

ไม่สบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่สบาย (v.) have a fever See also: get a flu, become feverish, run a fever Syn. ป่วย, เจ็บป่วย
ไม่สบายใจ (v.) be uneasy See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally) Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ Ops. สบายใจ, สบายอกสบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
diseased(ดีซีสดฺ) adj. เป็นโรค,ป่วย,ไม่สบาย
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
dys-Pref. ไม่สบาย ,เลว ,ผิดปกติลำบาก
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill-at-easeadj. ไม่สะดวก,ไม่สบายใจ, Syn. uneasy
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell,ailing ###A. healthy,well,fit
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย,ความไม่สบาย,ความไม่พอใจ,ความไม่เต็มใจ
malaise(มะเลซ') n. อาการป่วย,ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย,อาการกระเสาะกระแสะ
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
morbid(มอร์'บิด) adj. ไม่สบาย,เป็นโรค,เกี่ยวกับส่วนที่เป็นโรค,ผิดปกติ,น่ากลัว, See also: morbidly adv. morbidness n.
morbidity(มอร์บิด'ดิที) n. ความเป็นโรค,ความไม่สบาย,อัตราการป่วย (เนื่องด้วยโรคใดโรคหนึ่ง)
perturb(เพอเทิร์บ') vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง., Syn. disturb
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
sicken(ซิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้ป่วย,ทำให้คลื่นเหียน,กลายเป็นป่วย,กลายเป็นไม่สบาย,กลายเป็นคลื่นเหียน,ทำให้รังเกียจ
sickening(ซิค'คะนิง) adj. ทำให้ป่วย (ไม่สบาย,คลื่นเหียน,คลื่นไส้) ., See also: sickeningly adv., Syn. nauseating
sickness(ซิค'นิส) n. โรค,การเป็นโรค,การไม่สบาย,อาการคลื่นไส้อาเจียน, Syn. illness
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่าย
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
diseased(adj) มีโรค,ป่วย,เป็นโรค,ไม่สบาย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ
morbid(adj) ไม่สบาย,เป็นโรค,ร้าย,ผิดปกติ,น่ากลัว
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย
sick(adj) ป่วย,ไม่สบาย,อมโรค,คลื่นไส้,เอียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sickness(n) โรคภัยไข้เจ็บ,ความเจ็บไข้,ความไม่สบาย
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
unwholesome(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่ดี,ไม่สบาย,แสลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malaiseความรู้สึกไม่สบาย, ความละเหี่ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Malaiseอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Dicky (sl.) ไม่สบาย
illy (adj.) ไม่สบาย See also: เจ็บป่วย, กระเสาะกระแสะ, สุขภาพไม่ดี
mis (prf.) ไม่สบาย See also: โชคไม่ดี
seedy (adj.) ไม่สบาย See also: เสื่อม, หดหู่, เหนื่อยอ่อน Syn. sick, poorly, weakly
unwell (adj.) ไม่สบาย See also: ป่วย Syn. ill, sick Ops. fine
waste (vi.) ไม่สบาย
weakly (adj.) ไม่สบาย See also: เสื่อม, หดหู่, เหนื่อยอ่อน Syn. sick, poorly
sick (adj.) ไม่สบายใจ See also: รำคาญใจ, เบื่อ
tear (vi.) ไม่สบายใจ Syn. distress, upset
agitation (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. anxiety, uneasiness
cadaverous (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย Syn. pale and thin
discomfiture (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวลใจ, ความกระวนกระวายใจ Syn. abashment, unease Ops. ease, easiness
disturbed (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล Syn. uncomfortable, restless, tense Ops. comfortable
get down (phrv.) ทำให้รู้สึกไม่สบาย See also: เศร้าใจ
low (adj.) รู้สึกไม่สบาย Syn. ill, dizzy, feeble
morbidity (n.) ความไม่สบาย See also: การเป็นโรค Syn. gloom, disease
morbidly (adv.) อย่างไม่สบาย See also: อย่างมีสุขภาพไม่ดี Syn. unnaturelly, insanely, weirdly
oppressive (adj.) (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
pale and thin (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย
perturb (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้กังวล Syn. disturb
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบาย
You look unwell, you should lie down and rest!เธอดูเหมือนจะไม่สบายนะ เธอควรจะนอนลงและพักผ่อนซะ
I feel kind of sickฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's sick. I'm late. Thanks for helping.MJ ไม่สบาย ฉันสายแล้ว ขอบคุณที่ช่วยนะ
I feel really weird. I'm sick. I'm having a panic attack.ผมรู้สึกแปลกๆ ไม่สบาย ผมมีอาการแพนิค
Are you unwell?ไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าครับ
Where do you feel unwell?ไม่สบายตรงไหนเหรอจ๊ะ?
Squatting. It's not exactly the hastings manor,ไม่สบายเหมือน คฤหาสน์เฮสติ้งส์
Feeling sick? Maybe you need to go to the hospital.ไม่สบายเหรอนายน่าจะไป โรงพยาบาลดีกว่ามั้ง
"Upset" doesn't touch it.ไม่สบายใจ มันไม่ใช่เลย
Don't fret over her. She's strong enough to withstand a year in the tropics.ไม่สบายใจกว่าเธอ เธอแข็งแรงพอที่จะทนต่อปีในเขตร้อน
Is it that uncomfortable that they dated?ไม่สบายใจที่พวกเขา เดทกันรึไง
"Uneasy lies the head that wears the crown."ไม่สบายใจอยู่หัว ที่สวมใส่มงกุฎ.
What troubles you, my dear?ไม่สบายใจอะไรรึ ยอดรัก
She seemed very upset about your relationship.ไม่สบายใจในความสัมพันธ์ของคุณ
What's the matter? What ails you?ท่านเป็นอะไร ไม่สบายหรือเปล่า
I guess I'm getting too old for my job. Too grouchy.ผมคิดว่าผมได้รับเก่าเกินไปสำหรับงานของฉัน ไม่สบายใจเกินไป
The minute she heard you were ill, she went right home and brought your things.ทันทีที่รู้ว่าหนูไม่สบาย, หล่อนก็ รีบกลับไปบ้านแล้วเอาของหนูมาให้.
Grandmother is pleased you've come and wants to know what's bothering you.คุณยายดีใจที่เธอมา และต้องการรู้ว่าอะไรที่เธอไม่สบายใจ
Captain, a woman passenger is very sick.กัปตันคะ มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่สบายมากค่ะ
My husband's very sick. Can you do something?สามีฉันไม่สบายมากค่ะ ทำอะไรสักอย่างได้มั้ยคะ
The first officer is ill. The captain needs someone to help him with the radio.เจ้าหน้าที่ไม่สบาย กัปตันต้องการคนไปช่วยวิทยุค่ะ
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว
If I had a stomach, I know I'd be sick.ถ้าฉันปวดท้อง ฉันรู้สึกว่าจะไม่สบาย
You had me worried again.นายทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอีกแล้ว
The girls must be worried I'm sorry to upset themเด็กๆต้องเป็นห่วงแน่ ฉันต้องขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจ
What's the matter with you? Come here.เป็นอะไรไป ไม่สบายเหรอ
He came down sick this morning. I'm taking his place.เขาเกิดไม่สบายเมื่อเช้านี้ ผมมาแทน
I can't leave her. Priest?รามานาไม่สบายข้าทิ้งไปไม่ได้
I want you to sit on the floor, put your hands on your head.ทุกคนนั่งลงกับพื้น เอามือวางบนหัว ถ้าไม่สบาย
So I took no joy in that.ฉันไม่สบายใจเลยที่ทำอย่างนี้
My son had a full-blown attack.ลูกชายไม่สบายมาก อาการกำเริบหนัก
Why aren't you at work? Are you sick?ทำไมไม่ไปทำงาน คุณไม่สบายหรือเปล่า
If you can't feel good about this break and step out a little, then you ought to have Mr. Udall send you over a psychiatrist.ถ้าลูกยังไม่สบายใจเรื่องสเปนซ์ และออกไปหาความสุขบ้าง ลูกก็น่าจะบอกให้คุณยูดัล ส่งลูกไปหาหมอโรคประสาท
It was odd that you didn't come and see me when you heard I was hurt.ผมแปลกใจที่รู้ว่าผมไม่สบาย แล้วแม่ไม่ไปเยี่ยมผม
You don't look too happy to be going to Americaดนตรีนายมีพลังมาก คุณดูไม่สบายใจที่จะไปอเมริกา ไม่ใช่อเมริกา
But even if it's not the reason that suits me just fineแต่ถึงไม่ใช่เพราะผู้หญิง ฉันก็ยังไม่สบายใจ
Married this other woman and had some other kids.แต่ก่อน เวลากลับมาบ้านพร้อมความหงุดหงิดหรือไม่สบายใจ
And now Madam Te's not feeling well...แล้วตอนนี้คุณนายทีก็ไม่สบาย
I just feel so uneasy.ฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจน่ะ...
Yumi. To be honest, I was upset.ยูมิ ความจริงแล้ว ฉันไม่สบายใจเลยนะ
Marge is ill. Ate a funny whelk.มาร์ชไม่สบาย เกิดไปกินหอยโข่งพิสดารเข้า
What's wrong?เป็นอะไรไป? ไม่สบายรึเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่สบาย
Back to top