ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disease*, -disease-

disease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disease (n.) ปัญหา See also: ภัยสังคม Syn. trouble
disease (n.) โรคภัยไข้เจ็บ See also: โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย, ความเจ็บป่วย Syn. malady, ailment, indisposition Ops. health, strength
diseased (adj.) ซึ่งเป็นโรค See also: ซึ่งป่วย, ซึ่งไม่สบาย Syn. infected, unhealthy, unwell
English-Thai: HOPE Dictionary
disease(ดิซีซ') n. โรค, Syn. sickness
diseased(ดีซีสดฺ) adj. เป็นโรค,ป่วย,ไม่สบาย
English-Thai: Nontri Dictionary
disease(n) เชื้อโรค,โรค
diseased(adj) มีโรค,ป่วย,เป็นโรค,ไม่สบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diseaseโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disease, noncommunicableโรคไม่ติดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diseaseโรค [TU Subject Heading]
Diseased Statesกลุ่มที่เป็นโรค [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมควบคุมโรคติดต่อ (n.) Department of Communicable Disease Control
ฝีละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีหัวละลอก
ฝีหัวละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก
ละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก
เทพีปักษี (n.) a disease in ancient Thai medicine
เมฆฉาย (n.) diagnosing the nature of the disease by incantations See also: magic prayer of making figure in the sky for disease prognostication
โรค (n.) disease Syn. โรคภัย, ความเจ็บไข้, โรคภัยไข้เจ็บ, ความเจ็บป่วย
โรค (n.) disease See also: ailment, malady, affliction, disorder, sickness, illness, infirmity
โรคภัย (n.) disease Syn. ความเจ็บไข้, โรคภัยไข้เจ็บ, ความเจ็บป่วย
รองพื้น (n.) disease characterized by cracking of the sole of the foot
ช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination Syn. โรคช้ำรั่ว
โรคช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination
มหาสดมภ์ (n.) disease characterized by stiffening of the jaw See also: lock-jaw, locked jaw
ปอดชื้น (n.) disease of lung
กะแพ้ง (n.) diseased bamboo See also: infected bamboo Syn. กระแพ้ง
กำแพ้ง (n.) diseased bamboo See also: infected bamboo Syn. กระแพ้ง, กะแพ้ง
V.D. (abbr.) กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
VD (abbr.) คำย่อของ venereal disease
กระษัย (n.) wasting disease Syn. กษัย
กระแพ้ง (n.) bamboo which got a disease See also: diseased bamboo from within Syn. กำแพ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm investigating the source of a diseaseฉันกำลังตรวจหาแหล่งของเชื้อโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no immunity against a disease like that, not if it can happen with us.{\cHFFFFFF}There's no immunity against a disease like that, not if it can happen with us.
Think of it, gentlemen. Hoof-and- mouth disease a thing of the past!ลองคิดดูสิ โรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยเป็นอดีตไป
There is a tragic disease that afflicts the men... of his village in Austria.มันเป็นโรคที่น่าเศร้า ที่เป็นเฉพาะในผู้ชาย ในหมู่บ้านเขาในออสเตรีย
Not like you... not disease and heart trouble.ไม่ใช่ปัญหาเรื่องหัวใจแบบนาย
They did not know about disease until the white man came.ไม่เคยรู้จักโรคภัย จนคนขาวเข้ามา
There's disease on the liver. Can't eat it.เป็นโรคตับ กินไม่ได้
The cycling of disease epidemics;คาบวงจรของการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่
We brought the disease back with us.เรานำเชื้อโรคกลับมากับเรา
It was saying it was sick by introducing the theme of disease in the game.มันพูดได้ว่า มันป่วยโดย การถูกแนะนำโดยเชื้อในเกม
Then I'll be able to write that book... worse than the worst disease known to man!จากนั้นฉันถึงจะเขียนมันขึ้นมาได้ สิ่งที่ทุกทนยิ่งกว่าโรคร้าย
And one way that a royal family maintains its control in the face of war and disease is to have as many children as possible.และทางเดียวที่พระบรมวงศานุวงศ์ จะยังคงครองราชย์อยู่ต่อไปได้ จากการเผชิญหน้ากับสงครามและโรคภัยไข้เจ็บก็คือ การมีพระราชทายาทให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
I said, losing my penis to a whore with disease Uh, look, man, I didn't know you were in a-ฟังนะ ผมไม่รู้ว่าคุณ...

disease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾病控制中心[jí bìng kòng zhì zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病控制中心] Centers for Disease Control (CDC)
疾病预防中心[jí bìng yù fáng zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病预防中心 / 疾病預防中心] Center for Disease Control (US)
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
[mèi, ㄇㄟˋ, 痗] disease caused by anxiety
血液病[xuè yè bìng, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 血液病] disease of the blood
防疫[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, 防疫] disease prevention; protection against epidemic
口蹄疫[kǒu tí yì, ㄎㄡˇ ㄊㄧˊ ㄧˋ, 口蹄疫] foot-and-mouth disease (FMD); aphthous fever
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, 一传十,十传百 / 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning)
发病率[fā bìng lǜ, ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 发病率 / 發病率] incidence of a disease; disease rate
病虫危害[bìng chóng wēi hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, 病虫危害 / 病蟲危害] insect or disease damage to crop
侵入性[qīn rù xìng, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 侵入性] invasive (e.g. disease or procedure)
疯牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, 疯牛病 / 瘋牛病] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy)
暗疾[àn jí, ㄢˋ ㄐㄧˊ, 暗疾] unmentionable disease; a disease one is ashamed of
石匠痨[shí jiàng láo, ㄕˊ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄠˊ, 石匠痨 / 石匠癆] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
石末沉着病[shí mò chén zhuó bìng, ㄕˊ ㄇㄛˋ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄥˋ, 石末沉着病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
矽末病[xī mò bìng, ㄒㄧ ㄇㄛˋ ㄅㄧㄥˋ, 矽末病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
矽肺[xī fèi, ㄒㄧ ㄈㄟˋ, 矽肺] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease
矽肺病[xī fèi bìng, ㄒㄧ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 矽肺病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease
硅肺病[guī fèi bìng, ㄍㄨㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 硅肺病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
黑肺病[hēi fèi bìng, ㄏㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 黑肺病] pneumoconiosis (occupational disease of coal miners); silicosis; also written 矽肺病
罗汉病[luó hàn bìng, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄅㄧㄥˋ, 罗汉病 / 羅漢病] snail fever (bilharzia or schistosomiasis), disease caused by schistosome parasitic flatworm
猪水泡病[zhū shuǐ pào bìng, ㄓㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, 猪水泡病 / 豬水泡病] swine vesicular disease (SVD)
蓝舌病[lán shé bìng, ㄌㄢˊ ㄕㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 蓝舌病 / 藍舌病] blue-tongue (viral disease of livestock)
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 淋] to drain; to drench; to drip; diseases of the bladder
心血管疾病[xīn xuè guǎn jí bìng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 心血管疾病] cardiovascular disease
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
[rǎn, ㄖㄢˇ, 染] to catch (a disease); dye
病原[bìng yuán, ㄅㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 病原] cause of disease; pathogeny
病因[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ , 病因] cause of disease; pathogen
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 疚] chronic disease; guilt; remorse
冠心病[guān xīn bìng, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, 冠心病] coronary heart disease
病程[bìng chéng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ, 病程] course of disease
疾病[jí bìng, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 疾病] disease; sickness; ailment
病株[bìng zhū, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨ, 病株] diseased or infected plant
病症[bìng zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄥˋ, 病症] disease; illness
[zhèng, ㄓㄥˋ, 症] disease; illness
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, 瘥] disease
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)

disease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
アジソン病[アジソンびょう, ajison byou] (n) Addison's disease
アルコール性肝障害[アルコールせいかんしょうがい, aruko-ru seikanshougai] (n) alcoholic liver disease
アルツハイマー病[アルツハイマーびょう, arutsuhaima-byou] (n) Alzheimer's disease
アレルギー性疾患[アレルギーせいしっかん, arerugi-seishikkan] (n) allergic disease
ウイルス性疾患[ウイルスせいしっかん, uirusu seishikkan] (n) viral disease
ウイルス病[ウイルスびょう, uirusu byou] (n) virus disease; viral disease
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians)
カネミ油症[カネミゆしょう, kanemi yushou] (n) Kanemi rice oil disease (of 1968); Kanemi oil PCB poisoning
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism)
ケーソン病[ケーソンびょう, ke-son byou] (n) caisson disease
シェーグレン症候群[シェーグレンしょうこうぐん, shie-guren shoukougun] (n) Sjogren's sydrome; Sjogren's disease
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
セリアック[, seriakku] (n) (abbr) celiac disease
セリアック病[セリアックびょう, seriakku byou] (n) celiac disease; coeliac disease
ツツガムシ病;恙虫病[ツツガムシびょう(ツツガムシ病);つつがむしびょう(恙虫病), tsutsugamushi byou ( tsutsugamushi byou ); tsutsugamushibyou ( tsutsugamushi byou )] (n) scrub typhus; tsutsugamushi disease
ニューカッスル病ウイルス[ニューカッスルびょうウイルス, nyu-kassuru byou uirusu] (n) Newcastle disease virus; NDV
ノンアタッチメントディジーズ[, non'atacchimentodeiji-zu] (n) non-attachment disease
パーキンソン病[パーキンソンびょう, pa-kinson byou] (n) Parkinson's disease
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals)
フィラリア病[フィラリアびょう, firaria byou] (n) filarial disease
ブライト病[ブライトびょう, buraito byou] (n) (obs) (obsc) (See 腎炎) Bright's disease (i.e. chronic nephritis)
ホジキン病[ホジキンびょう, hojikin byou] (n) Hodgkin's lymphoma; Hodgkin's disease
マールブルグ病[マールブルグびょう, ma-ruburugu byou] (n) Marburg disease; Marburg hemorrhagic fever; green monkey disease
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia)
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy)
レジオネラ症[レジオネラしょう, rejionera shou] (n) Legionnaire's disease
免疫不全症[めんえきふぜんしょう, men'ekifuzenshou] (n) immunodeficiency disease
冠状動脈疾患[かんじょうどうみゃくしっかん, kanjoudoumyakushikkan] (n) coronary-artery disease
口蹄疫[こうていえき, kouteieki] (n) foot-and-mouth disease; hoof-and-mouth disease
在郷軍人病[ざいごうぐんじんびょう, zaigougunjinbyou] (n) Legionnaires' disease
塵肺;じん肺[じんはい;じんぱい, jinhai ; jinpai] (n) pneumoconiosis (lung disease caused by dust inhalation)
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
心疾患[しんしっかん, shinshikkan] (n) heart disease
心臓弁膜症[しんぞうべんまくしょう, shinzoubenmakushou] (n) valvular disease of the heart
心血管疾患[しんけっかんしっかん, shinkekkanshikkan] (n) cardiovascular disease
悪疾[あくしつ, akushitsu] (n) malignant or virulent disease
悪症[あくしょう, akushou] (n) malignant or virulent disease
感染予防[かんせんよぼう, kansenyobou] (n) infection prevention; disease control
戦病死[せんびょうし, senbyoushi] (n,vs) death from disease contracted at the front

disease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease FR: peste [f] ; choléra [m]
แก้โรค[v. exp.] (kaē rōk) EN: cure a disease FR: soigner une maladie
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease (V.D.) ; sexually transmitted disease (STD) FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
การเจ็บไข้ได้ป่วย[n. exp.] (kān jepkhai) EN: disease FR:
การควบคุมโรค[n. exp.] (kān khūapkh) EN: disease control FR:
การป้องกันโรค[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention of disease ; prophylaxis FR: prophylaxie [f] ; prévention des maladies [f]
การระบาดของโรค[n. exp.] (kān rabāt k) EN: disease outbreak FR: contagion d'une maladie [f] ; contagion [f] ; transmission d'une maladie infectieuse [f]
การติดเชื้อจากน้ำ[n. exp.] (kān tit che) EN: waterborne disease ; wate-borne infection FR:
กษัย[n.] (kasai) EN: pulmonary tuberculosis ; wasting disease FR:
กษัยกล่อน[n.] (kasaiklǿn) EN: wasting disease FR:
ขาโก่ง[n. exp.] (khā kōng) EN: Blount's Disease FR:
ขยุ้มตีนหมา[n.] (khayumtīnmā) EN: skin disease characterized by small bumps FR:
ขี้เรื้อนกวาง[n. exp.] (khīreūoen k) EN: eczema ; itching skin disease of the foot FR:
ขี้ทูด[n.] (khīthūt) EN: leprosy ; Hansen's disease FR: lèpre [f]
ความเจ็บป่วย[n.] (khwām jeppū) EN: illness ; sickness ; disease FR: maladie [f]
กลไกของโรค[n. exp.] (konkai khøn) EN: mechanisms of disease FR:
กระศัย[n.] (krasai) EN: pulmonary tuberculosis ; wasting disease FR:
กระษัย[n.] (krasai) EN: pulmonary tuberculosis ; wasting disease FR:
กรมควบคุมโรค[org.] (Krom Khūapk) EN: Department of Disease Control FR:
เมฆฉาย[n.] (mēkchāi) EN: diagnosing the nature of the disease by incantations FR:
พยาธิ[n.] (phayāthi) EN: sickness ; disease ; ailment ; malady ; patho- (pref.) FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคแอดดิสัน[n. exp.] (rōk Aētdisa) EN: Addison's disease FR: maladie d'Addison
โรคอัลไซเมอร์[n. exp.] (rōk Ansaimo) EN: Alzheimer's disease (AD) ; Alzheimer disease ; Alzheimer's FR: maladie d'Alzheimer [f]
โรคเฉพาะถิ่น[n. exp.] (rōk chaphǿ ) EN: endemic disease FR: maladie endémique [f]
โรคชรา[n. exp.] (rōk charā) EN: disease associated with old age FR: maladie de vieillesse [f]
โรคชิคุนกุนยา [n. exp.] (rōk chikhun) EN: Chikungunya disease FR:
โรคา[n.] (rōkhā) EN: sickness ; illness ; disease FR: maladie [f]
โรคาพยาธิ[n.] (rōkhāphayāt) EN: illness ; ailment ; sickness ; malady ; disease ; malady FR: maladie [f]
โรคหัวใจ[n.] (rōk hūajai) EN: heart disease ; heart condition FR: maladie du coeur [f] ; maladie cardiaque [f]
โรคหัวใจรูมาติก[n. exp.] (rōk hūajai ) EN: rheumatic heart disease FR:
โรคอิไต๋อิไต๋[n. exp.] (rōk I-tai ) EN: Itai-itai disease FR:
โรคกรรมพันธุ์[n.] (rōk kammaph) EN: hereditary disease ; congenital disorder FR: maladie héréditaire [f]
โรคกระเพาะ[n. exp.] (rōk kraphǿ) EN: gastric disease ; stomach trouble ; gastritis FR: gastrite [f]
โรคหลอดเลือดหัวใจ[n. exp.] (rōk løtleūa) EN: cardiovascular disease FR: maladie cardio-vasculaire [f]
โรคมือ เท้า ปาก = โรคมือเท้าปาก[n. exp.] (rōk meū-thā) EN: hand, foot and mouth disease (HFMD) FR: syndrome pieds-mains-bouche [m] ; maladie mains-pieds-bouche [f]
โรคนิวคาสเซิล[n. exp.] (rōk Niukhās) EN: Newcastle disease FR:
โรคภัย[n. exp.] (rōk phai) EN: disease ; sickness FR:
โรคภัยไข้เจ็บ[n. exp.] (rōk phai kh) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness FR: maladie [f] ; affection [f]
โรคพาร์กินสัน[n. exp.] (rōk Phākins) EN: Parkinson's disease (PD) ; Parkinson disease (PD) FR: maladie de Parkinson [f]

disease ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease
Basedowsche Krankheit {f}Grave's disease
Zöliakie {f}; Sprue (Unverträglichkeit von Gluten) [med.]Coeliac disease; Coeliac condition; celiac disease
Ulmensterben {n}Dutch elm disease
Krankheitsherd {m}focus of a disease
Maul- und Klauenseuche {f} [med.]foot and mouth disease
Herzkrankheit {f}heart disease
Erbkrankheit {f}hereditary disease
Infektionskrankheit {f}infectious disease
heimtückisch {adj} | eine heimtückische Krankheit; eine insidiöse Krankheitinsidious | an insidious disease
Legionärskrankheit {f}Legionnaire's disease
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
Lymphadenopathie {f}; Erkrankung der Lymphknoten [med.]lymphadenopathy; lymph node disease
Rinderwahnsinn {m}mad cow disease
Geisteskrankheit {f}mental disease
Berufskrankheit {f}occupational disease
Seuche {f}pandemic disease
Tropenkrankheit {f} [med.]tropical disease
Geschlechtskrankheit {f}VD : venereal disease
Kinderkrankheit {f}childhood disease; childhood illness
Krankheitserreger {m}disease agent
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble
Übertragung {f} (von Krankheiten)passing on (of diseases)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disease
Back to top