ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restless*, -restless-

restless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restless (adj.) กระสับกระส่าย See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด Syn. unsettled, unstable, nervous
restless (adj.) ไม่ได้พักผ่อน Syn. sleepless
restlessly (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously, uncomfortably
restlessness (n.) ความกระสับกระส่าย See also: ความกระวนกระวาย Syn. anxiety
restlessness (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวล Syn. turmoil, anguish, indecision
English-Thai: HOPE Dictionary
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
English-Thai: Nontri Dictionary
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือบอน (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things Syn. มืออยู่ไม่สุข
มืออยู่ไม่สุข (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things
วุ่นวาย (adj.) restless See also: naughty Syn. ซน, ซุกซน
อยู่ไม่สุข (adj.) restless See also: naughty Syn. วุ่นวาย, ซน, ซุกซน
ยุ่งยิ่ง (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. หวัด, ยุ่ง
หยุกหยิก (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง
หวัด (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง
ทุรนทุราย (v.) be restless See also: be impatient, be ardent Syn. กระวนกระวาย, กระสับกระส่าย, รุ่มร้อน
มือบอน (v.) pick up things restlessly Syn. มืออยู่ไม่สุข
มืออยู่ไม่สุข (v.) pick up things restlessly
ร้อนรุ่ม (v.) be restless See also: be impatient, be ardent Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, กระสับกระส่าย, รุ่มร้อน
ล่อกแล่ก (v.) be restless See also: be agitated, have a restless and shifting manners or eyes Syn. หลุกหลิก Ops. สุขุม, อยู่เฉย
หลุกหลิก (v.) be restless See also: be active, be fidgety Syn. ลุกลน, อยู่ไม่สุข
อยู่ไม่สุข (v.) be restless See also: be naughty, fidget
แดดิ้น (v.) be restless See also: be extremely worried, be anxious, have a mental unrest, have a mental uneasiness, be agitated Syn. ใจกระสับกระส่าย, ใจทุรนทุราย
ใจกระสับกระส่าย (v.) be restless See also: be extremely worried, be anxious, have a mental unrest, have a mental uneasiness, be agitated Syn. ใจทุรนทุราย
ใจทุรนทุราย (v.) be restless See also: be extremely worried, be anxious, have a mental unrest, have a mental uneasiness, be agitated Syn. ใจกระสับกระส่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was so restless waiting for youฉันคอยเธออย่างกระวนกระวายขนาดไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย
You restless tonight, Rawlings?คืนนี้งุ่นง่านหรือ รอลลิงส์
A sleepless, restless stranger who keeps walking keeps eating keeps living.คนแปลกหน้าที่ไม่หลับใหล ไม่อยู่นิ่ง... ...ซึ่งเดิน... ...กิน...
"Oh my restless heart"โอ้ ใจที่ร้อนรุ่มของฉัน
"Oh my restless heart..."โอ้ ใจที่ร้อนรุ่มของฉัน
"We get restless if we don't see you even for a moment.""ทุกวินาทีที่ไม่เห็นเธอ เรากระสับกระส่าย"
You looked really swamped and the natives were gettin' restless so...เหมือนไม่ค่อยได้พักผ่อน ก็เลย..
Easy money means restless nights.ว่ามันเป็นเงิน ที่ทำให้นอนหลับได้สนิท
You're not happy doing that column. You're restless and I can feel it.คุณไม่แฮปปี้กับคอลัมน์ และคุณกำลังกระสับกระส่าย ฉันรู้สึกได้เลย
I have restless shareholders and a goddamn lawsuit against me.ผมมีผู้ถือหุ้นที่หงุดหงิดและการฟ้องร้องที่ต่อต้านผมอยู่
♪ Oh honey, if I get restless# ที่รักเมื่อฉันเริ่มร้อนรน #
The natives are getting restless out there.เป็นธรรมดา ของคนอดนอน

restless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火烧火燎[huǒ shāo huǒ liáo, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˊ, 火烧火燎 / 火燒火燎] restless with anxiety; unbearably hot and anxious
卧不安[wò bù ān, ㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄢ, 卧不安 / 臥不安] restless insomnia
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, 鬼火] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, 风波 / 風波] disturbance; crisis; disputes; restlessness
神不守舍[shén bù shǒu shè, ㄕㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄕㄜˋ, 神不守舍 / 神不守捨] not in one's right mind; restless
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 伀] restless; agitated
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 彸] restless, agitated
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 忪] restless; agitated
[mào, ㄇㄠˋ, 毷] restless
[sào, ㄙㄠˋ, 氉] restless, melancholy
熙壤[xī rǎng, ㄒㄧ ㄖㄤˇ, 熙壤] restless

restless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南船北馬[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering
桃尻[ももじり, momojiri] (n) (1) somebody who is bad at horse-riding; (2) a fidgety, restless person
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless
鬼哭[きこく, kikoku] (n) (arch) wailings of a restless ghost
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost)
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P)
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P)
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P)
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished
ちょこまか[, chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason

restless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy FR: agité ; remuant
แดดิ้น[v.] (daēdin) EN: be restless ; be tormented FR:
คระหน[adj.] (khrahon) EN: be anxious ; be uneasy ; be restless ; be impatient ; strive FR:
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
ล่อกแล่ก[adj.] (lǿklaek) EN: restless ; uncertain ; shifty ; roving FR:
หลุกหลิก[v.] (luklik) EN: be restless ; be active ; fidget FR: être agité ; s'agiter ; remuer
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety ; nervous FR: turbulent ; remuant ; excité
หลุก ๆ หลิก ๆ = หลุกๆ หลิกๆ[v.] (luk-luk lik) EN: be restless ; be active ; fidget FR: être agité ; s'agiter ; remuer
มือบอน[adj.] (meūbøn) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish FR:
งุ่นง่าน[adj.] (ngun-ngān) EN: agitated ; restless FR: énervé ; agité
ผุดลุกผุดนั่ง[adj.] (phutlukphut) EN: agitated ; restless FR: agité
ร้อนรน[v. exp.] (rønron) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious FR: être impatient
ร้อนรุ่ม[adj.] (røn rum) EN: restless ; agitated FR:
อยู่ไม่สุข[adj.] (yūmaisuk) EN: restless FR:
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move ; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly FR: frétiller ; remuer
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly FR: grappiller
มืออยู่ไม่สุข[v. exp.] (meū yūmaisu) EN: pick up things restlessly FR:
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly ; in a mess ; in disorder ; in a state of confusion FR:

restless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ruhelos {adj} | ruheloser | am ruhelosestenrestless | more restless | most restless
Weißkehlmonarch {m} [ornith.]Restless Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restless
Back to top