ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ได้*, -ได้-

ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ได้ (v.) get See also: gain, obtain, acquire, receive, attain Syn. ได้รับ, ได้มา, หาได้, จัดหามา
ได้ (aux.) be able to See also: can, be capable of Syn. สามารถ, สำเร็จ
ได้ (adv.) can See also: may Syn. อนุญาต
ได้ (aux.) used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense
ได้กลับคืน (v.) regain See also: get back Syn. เรียกคืน, เอาคืน, เอากลับคืน
ได้กลิ่น (v.) smell See also: scent, catch the smell
ได้การ (adv.) effectively See also: efficiently, efficaciously, successfully Syn. ได้เรื่อง
ได้การ (v.) work (succeed) See also: work (be successful) Syn. ได้เรื่อง
ได้กำไร (v.) make a profit Syn. ทำเงิน
ได้ขนาด (v.) be proportionate See also: be proportional, be balanced
ได้ข่าว (v.) hear See also: get the news of, get wind of something Syn. รู้, ได้ยิน
ได้ความ (v.) learn the news See also: get the information, know Syn. ได้เรื่อง, ได้การ, รู้เรื่อง
ได้คิด (v.) realize See also: reconsider Syn. สำนึก, ตระหนัก, คิด
ได้คืน (v.) regain See also: get back Syn. เรียกคืน, เอาคืน, ได้กลับคืน, เอากลับคืน
ได้คู่ (v.) get married See also: have a boyfriend/girlfriend, become husband and wife Syn. แต่งงาน
ได้จริง (adv.) effectively See also: certainly, surely, efficaciously Syn. แน่
ได้จังหวะ (v.) be at right timing See also: get a chance Syn. ได้โอกาส, สบโอกาส
ได้จังหวะ (v.) get a chance See also: have an opportunity Syn. ได้โอกาส, สบโอกาส
ได้ช่อง (v.) get a chance See also: have/get an opportunity, get an opening Syn. สบช่อง, ได้ท่า, ได้โอกาส
ได้ชื่อ (v.) be famous See also: get the name of, be well-known, be known as, has a reputation of Syn. ขึ้นชื่อ, มีชื่อเสียง
ได้ชื่อเสียง (v.) get the favour of Syn. ได้หน้าได้ตา, ได้เกียรติ, Ops. เสียหน้า
ได้ชื่อเสียง (v.) be famous See also: gain a reputation, gain favour, be popular Syn. ได้หน้า, ได้เกียรติ
ได้ดิบได้ดี (v.) be successful See also: attain prominence, meet the success Syn. ได้ดี, เจริญ, ก้าวหน้า
ได้ดี (v.) be successful See also: attain prominence, meet the success Syn. ได้ดิบได้ดี, เจริญ, ก้าวหน้า
ได้ตัว (v.) seize See also: arrest, capture Syn. จับตัว, จับกุม
ได้ทรง (v.) be well fit See also: set something into shape Syn. อยู่ทรง
ได้ท่า (v.) get a chance See also: have/get an opportunity, get an opening Syn. สบช่อง, ได้โอกาส
ได้ท่า (v.) have the chance See also: get an opportunity Syn. สบโอกาส, ได้ช่อง
ได้ท้าย (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้หนุนหลัง, ได้ผู้สนับสนุน
ได้ที (v.) be superior to See also: have an advantage over, get/gain/have the upper hand Syn. ได้โอกาส, เป็นต่อ, ได้ช่อง, ได้เปรียบ
ได้ที่ (adv.) done to a turn Syn. เหมาะ, พอดี, ถึงที่กะไว้, ถึงที่เหมาะ
ได้ที่ (v.) be suitable See also: be appropriate, be fitting Syn. พอดี
ได้ทุกข์ (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์
ได้ประโยชน์ (v.) gain an advantage Ops. ให้ประโยชน์
ได้ผล (v.) be effective See also: work Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, รุ่งเรือง, ได้ผลสำเร็จ
ได้ผลสำเร็จ (v.) succeed See also: work, be successful, be fruitful Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ Ops. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ
ได้ผู้สนับสนุน (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้หนุนหลัง
ได้ผู้หนุนหลัง (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้สนับสนุน
ได้ฟัง (adj.) audible Syn. ได้ยิน
ได้มา (v.) obtain See also: gain, get, acquire Syn. ได้รับ
English-Thai: HOPE Dictionary
one upได้เปรียบ,นำคู่ต่อสู้เพียงหนึ่งคะแนน,แต่ละ
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
abyssal(อะบิส' ซัล) adj. ลึกซึ้ง, สุดหยั่ง, วัดไม่ได้
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptee(แอคเซพ' ที) ผู้ที่ได้รับการรับเข้า
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
achieve(อะชีฟว') vt.,vi. บรรลุผล, ได้รับ, Syn. accomplish, do, fulfil ###A. fail, miscarry)
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acromatin(แอคโคร' มาทิน) n. l่วนของนิวเคลียสของเซลล์ที่ไม่ติดสีย้อมได้ง่าย
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accolade(n) การได้รับเกียรติ
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้,ซึ่งยอมได้,ซึ่งอภัยได้
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
annuity(n) เงินปี,รายได้ประจำปี
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
applied(adj) ประยุกต์ได้,ใช้ประโยชน์ได้
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้,ซึ่งรู้สึกได้
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ
audible(adj) พอได้ยิน
audition(n) การได้ยิน,การฟัง
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obtainได้มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiveได้รับ, รับไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regainได้รับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
what you see is what you get (WYSIWYG)ได้อย่างที่เห็น (วิซิวิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ab agendo (L.)ไม่สามารถที่จะกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abasiaภาวะเดินไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolutionการปล่อยให้พ้นผิดไป (เพราะไม่ได้กระทำความผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorbent๑. ตัวดูดซึม๒. -ดูดซึมได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquiredที่ได้มา, -เกิดภายหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acquisitionการได้มาซึ่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquisitive prescriptionอายุความได้สิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem; jus ad rem acquirendum (L.)สิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustment๑. การปรับแก้๒. (จิตเวช.) การปรับตัวได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ailmentการเจ็บไข้ได้ป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
alienableที่อาจโอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambulatoryอาจยกเลิกเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointee, politicalผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transaudientเสียงผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiometerมาตรการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audition๑. การฟัง๒. การได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autotroph; autophyte; holophyteพืชสร้างอาหารเองได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
avowryการยืนยันสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced carburetorคาร์บูเรเตอร์ได้ดุล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bilingualพูดได้สองภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
breach of trust๑. การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๒. การทำผิดหน้าที่ทรัสตี (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
by-productผลผลิตพลอยได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartridgeกล่อง [ถอดได้] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
caucusการประชุมลับของพรรคการเมือง (ของกลุ่มผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comparable functionฟังก์ชันเปรียบเทียบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedtime Dose, Singleได้รับยาเพียงครั้งเดียวตอนก่อนนอน [การแพทย์]
Contusion Injuriesได้รับแรงกระแทก [การแพทย์]
Gainได้รับ [การแพทย์]
Insufficient Supplyได้รับไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Murmur, Innocentได้ยินเสียงฟู่โดยไม่มีโรคหัวใจ [การแพทย์]
ABS เอบีเอส alkyl benzene sulfonate (เอบีเอส ) หมายถึง สารที่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก ย่อยสลายในแบบชีววิทยาได้ยาก [สิ่งแวดล้อม]
Absorbการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง [การแพทย์]
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Alimentationขบวนการได้รับอาหาร [การแพทย์]
Alkali เบสแก่ สารที่ละลายน้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น สารละลายบอแรกซ์ อาจจัดเป็น อัลคาไล อย่างอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
goalless (adj.) ซึ่งไม่สามารถทำประตู (คะแนน) ได้ (กีฬา)
hand back (phrv.) ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา
get (vt.) ได้ See also: ได้รับ, รับ Syn. gain, procure
get out of (phrv.) ได้ See also: ค้นพบความตื่นเต้นจาก
have back (phrv.) ได้กลับคืน See also: ได้คืนมา Syn. get back, give back, hand back
retrieve (vt.) ได้กลับคืนมา See also: กอบกู้ Syn. get back, regain
regain from (phrv.) ได้กลับคืนมาจาก
pick up (phrv.) ได้กลิ่น See also: ได้ยิน, มองเห็น
scent (vt.) ได้กลิ่น Syn. nose, wind
scent (vi.) ได้กลิ่น Syn. nose, wind
scent out (phrv.) ได้กลิ่น See also: สังเกตเห็น
smell at (phrv.) ได้กลิ่น See also: ดมกลิ่น Syn. sniff at
wind (vt.) ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ) Syn. scent, smell, sniff
wind (vi.) ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ) Syn. scent, smell, sniff
smell of (phrv.) ได้กลิ่นของ See also: ดมกลิ่นของ Syn. stink of, stink with
stink to high heaven (idm.) ได้กลิ่นเหม็นมาก See also: ส่งกลิ่นแรงมาก Syn. smell to
earn (vt.) ได้กำไร
realise (vt.) ได้กำไร See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
realize (vt.) ได้กำไร See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
sack up (phrv.) ได้กำไร See also: ได้ผลประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
You can waste time with your friends when your chores are doneเธอสามารถออกไปเสียเวลากับเพื่อนๆ ได้ เมื่องานการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้
It's so great to be able to laugh out loudยอดไปเลยที่สามารถหัวเราะออกมาดังๆ ได้
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
Certainly, come back soonได้เลย กลับมาเร็วๆ นะ
All rightได้เลย ตกลง ฉันจะไปที่นั่น
It's time to go to schoolได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Time to go to bedได้เวลาไปนอนแล้ว
Please say that againได้โปรดพูดอีกครั้ง
Please be more carefulได้โปรดระวังหน่อย
Show your tickets, pleaseได้โปรดแสดงตั๋วด้วย
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
Either one, it is up to youได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคุณ
Please listen to what I'm speakingได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
Do you hear me?ได้ยินที่ฉันพูดไหม?
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
Please describe what you see!ได้โปรดบรรยายสิ่งที่คุณเห็น
Please help me in my time of needได้โปรดช่วยฉันในยามที่ต้องการด้วยเถิด
Please, don't come here and make judgments on meได้โปรดอย่ามาที่นี่และมาพิพากษาผมเลย
Please repeat what you just told meได้โปรดพูดซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งบอกกับฉัน
Please let me go homeได้โปรดปล่อยฉันกลับบ้านเถอะ
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
Please keep this conversation a secretได้โปรดเก็บเรื่องที่คุยกันนี้เป็นความลับ
Please forget what I saidได้โปรดลืมสิ่งที่ฉันพูดเถอะ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Don't you recognize me?คุณจำฉันไม่ได้หรือ
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to stay here? Fine. You can help me count.เธออยากอยู่ที่นี่ใช่มั้ย ได้ เธอจะได้ช่วยฉันนับดวงดาว
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ
I got another one. I got another one. Yo!ฉัน อีกคนหนึ่ง ฉัน ได้ อีกหนึ่ง Yo!
So you're gonna have it like this.ดังนั้นคุณ จะ ได้ มัน Iike นี้
Have you guys been riding by her place lately?พวกคุณ ได้ รับการ ขี่ ของเธอวาง เมื่อเร็ว ๆ นี้
I did. There was blood all over.ฉัน ได้ มี เลือด ถูกกว่า
I knew you were gonna like it here.ฉัน รู้ว่าคุณ ได้ ยังไง ชอบที่นี่
We know how much the store means to you, ma'am but, 10 percent is better than bankruptcy.เราทราบว่าห้างนี้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนครับ คุณนาย... ...แต่! ได้ 1 ใน 10 ก็ยังดีกว่าล้มละลายนะครับ
Well, this is your choice.ได้ ได้ นายเลือกเองนะ
Want me to sting her? Buzz off! Okay, fine.ไปให้พ้น ได้ แต่อย่าลืมล่ะ เป็นตัวของตัวเอง
Say whatever it is that you want.หัวเหม่งกลมโตที่จะนับ 1-10 ได้ ก็ต่อเมื่อตีนเปล่า หรือใส่รองเท้าแตะ จะพูดอะไรก็ตามใจนาย
Bet you remember the Super Bowl of '68?พนันได้ว่า คุณต้องจำ Super Bowl ปี 68 ได้ หา ?
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย
My insurance is probably gonna cover it, so...แกทำอะไรให้ชั้น อย่างนึงได้มั้ย ได้ ต่อยให้แรงที่สุด เท่าที่แกจะทำได้เลยนะ
Oh, yeah, um, okay.อือ ได้ โอเค ผมคิดว่าเราน่าจะ
Or not being able to meet Sung-hyun?หรือเป็นเพราะฉันไม่สามารถพบกับ ซังยัน ได้ กันแน่...
Mom, if you could see anything, what would you do?แม่ครับ, ถ้าแม่สามารถมองเห็นอะไรๆ ได้ แม่จะทำยังไงครับ?
All right, then. All right. Bye.ได้เลย ไงต่อ / ได้ บาย
All together it's been 10 years 10 years?รวม ๆ แล้วก็ประมาณ 10 ปี ได้ 10 ปี เชียวเหรอ?
Yes, yes... of course.อ้อ.. ได้ ได้ แน่นอนอยู่แล้ว
Come on, Green, help a guy out, right?มาสิเกลอ! มาช่วยหน่อย ได้ เดี๋ยวหาตัวช่วยก่อนนะ
Oh...oh...alright.โอ้... โอ้... ได้ ได้.
Yeah I'm gonna keep watchเฝ้าเหรอ. ได้ ฉันจะคอยเฝ้าประตูไว้
You could go to the University of Mars and it still wouldn't be far enough.เธอสามารถเข้ามหาวิทยาลัย มาร์ ได้ - แต่ว่ามันยังไกลไม่พอ
I just got here. Let's hang for a bit.ได้ ได้ แต่รอฉันนิดนึงนะ
If you need me to take the guilt on this one, fine, okay?ถ้านายอยากให้ฉันรู้สึกผิดเรื่องนี้ล่ะก็ ได้ ไม่เป็นไร
Ok, Iet's go Yeah why not?โอเค ได้ เฮ้ ทำไมล่ะ?
All right, I'm counting on you.อืม ได้ ฉันเอาใจช่วยหนูนะ
They're a little late..ฉันหิวน้ำจัง อ้อ ได้ งั้นฉันจะไปซื้อมาให้เอง
But the problem is you end up... avoiding yourself.มันก็ดีที่เสี่ยงอะไรๆ ได้ แต่ผลสุดท้าย ลูกจะลงเอย ด้วยการหนีตัวเอง
He's a young boy, about 12. No?เป็นเด็กเล็กๆ อายุประมาณ 12 ได้ ไม่รู้หรอ?
The separation march, that of the return to the sea.การเดินทาง เว้นวรรคไป ได้ โดยการหวนคืนกลับ..
You bring him to me, and your father's life will be spared.พาเขามาที่นี่ แล้วฉันจะปล่อยพ่อแกไป ได้ ฉันรับปาก
You didn't come when your father needed you, and now that I'm fine, you turn up.ให้พ่อซัก100เหรียญก่อนสิ ได้ รีบไปกันเถอะ ทำไมพวกแกไม่เคยมาเวลาที่พ่อต้องการ
Make it five points from Great Falls.เอาหละ ได้ 5 แต้มจากเกรทฟอลล์
Thus from my lips, by yours, my sin is purged.จากปากฉัน โดย คำขอของคุณ ความบาป ได้ ถูกขจัดหมดไป
Ok, all right, we got to talk.โอเค ได้ เราต้องคุยกัน
That you would risk your life to save Sparrow does not mean he would do the same for anyone else.นายอาจเสี่ยงชีวิตนาย เพื่อช่วย สแพร์โรว์ ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ที่นายจะทำ .. มันจะช่วยอีกคนได้
See ya, Ashley. Uh, it's just a- It's a girl. Yeah.เจอกันแอชลี่ เอ่อแค่ เป็นผู้หญิง ได้ ไม่
Excuse me. - Yes, yes, certainly.ได้สิ ขอตัวนะ ได้ ได้ ไม่เป็นไร

ได้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits
収める[おさめる, osameru] Thai: ได้รับ English: to obtain
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan
授賞[じゅしょう, jushou] Thai: ได้รับรางวัล English: awarding a prize (vs)
既定[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default
暴く[あばく, abaku] Thai: ตีแผ่ทำให้ได้อาย English: to divulge
獲る[える, eru] Thai: เอามาให้ได้ English: to get
獲る[える, eru] Thai: ได้มา English: to gain
精米[せいめい, seimei] Thai: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว English: polished rice
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
転送[てんそう, tensou] Thai: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ English: to forward
通る[とおる, tooru] Thai: ผ่านไปได้
降りる[おりる, oriru] Thai: ได้รับอนุมัติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ได้
Back to top