ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

can

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *can*, -can-

can ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
can (n.) กระป๋อง Syn. tin, tin can
can (n.) คุก (คำสแลง) Syn. jail, prison
can (vt.) บรรจุกระป๋อง Syn. put up, tin
can (n.) ปริมาณหนึ่งกระป๋อง Syn. canful
can (n.) ห้องน้ำ (คำสแลง) Syn. john, lav, toilet
can (aux.) สามารถ See also: สามารถที่จะ
can opener (n.) ที่เปิดกระป๋อง Syn. tin-opener
can-shaker (sl.) ผู้หาทุน
Canada (n.) แคนาดา
Canada (n.) ประเทศแคนาดา
Canadian (n.) ชาวแคนาดา
Canadian (adj.) ที่เกี่ยวกับประเทศแคนาดา
canal (n.) คลอง
canal boat (n.) เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง Syn. barge
canalboat (n.) เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง
canalise (vt.) ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น Syn. canalize
canalize (vt.) ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น Syn. canalise
canape (n.) ขนมปังเล็กๆ หรือขนมปังกรอบที่มีชีส เนื้อหรือเนื้อปลาอยู่ข้างบน (ใช้เสิร์ฟในงานเลี้ยง)
canary (n.) สีเหลืองสว่าง
canary (sl.) นักร้องหญิง
Canberra (n.) แคนเบอรา
Canberra (n.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย See also: เมืองแคนเบอรา
cancan (n.) การเต้นรำที่ผู้หญิงยืนเรียงหน้ากระดานและเตะเท้าสูง Syn. candelabra
cancel (n.) การยกเลิก Syn. cancelation, cancellation
cancel (vi.) ยกเลิก
cancel (vt.) ยกเลิก Syn. abolish, withdraw
cancel (vt.) ลบทิ้ง See also: ตัดทิ้ง Syn. delete
cancel out (phrv.) หักลบหนี้สิน See also: หายกัน, สมดุลกัน (เรื่องเงินหรือหนี้สิน)
cancel out (phrv.) พอๆ กับ See also: ทำให้สมดุลกับ
cancelation (n.) การยกเลิก Syn. cancel, cancellation
cancellate (adj.) บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก) Syn. cancellous
cancellation (n.) การยกเลิก Syn. cancel, cancelation
cancellous (adj.) บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)
cancer (n.) มะเร็ง Syn. malignancy, malignant tumor
cancer (n.) โรคมะเร็ง
cancer stick (sl.) บุหรี่
cancerous (adj.) ที่ทำให้เกิดมะเร็ง See also: ที่เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็ง
candelabra (n.) การเต้นรำที่ผู้หญิงยืนเรียงหน้ากระดานและเตะเท้าสูง
candelabra (n.) เชิงเทียน Syn. candleholder
candelabrum (n.) เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน Syn. candlestic, candleholder
English-Thai: HOPE Dictionary
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
can't(คานทฺ,แคนทฺ) abbrev. can not
canadian(คะเน'เดียน) adj.,n. (เกี่ยว) กับแคนาดา (คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ)
canaille(คะแนล') n. คนชั้นต่ำ,คนไร้ค่าของสังคม, Syn. riffraff
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
canape(แคน'นะพี) n. ขนมปังหรือขนมชิ้นบางทาเนยและอื่น ๆ
canard(ระนาร์ด') n. เรื่องเท็จ,รายงานเท็จ,ข่าวเท็จ
canary(คะแน`รี่) n. นกขมิ้น,สีเหลืองอ่อน,นกคีรีบูน
canary yellown. สีเหลืองอ่อน
canastern. ยาเส้นที่หันหยาบ
canberran. ชื่อเมืองหลวงของออสเตรเลีย
cancann. การเต้นระบำเตะขาขึ้นสูง
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellateadj. คล้ายฟองน้ำ,พรุน,เป็นร่างแห
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cancerate(แคน'เซอเรท) vt. กลายเป็นมะเร็ง
cancerologyn. มะเร็งวิทยา
cancerousadj. เป็นมะเร็ง,เกี่ยวกับมะเร็ง
cancroid(แคง'ครอยดฺ) adj. คล้ายมะเร็ง,คล้ายรูป n. แผลริมอ่อน
candela(แคงดี'ละ) n. หน่วยความเข้มของความสว่าง
candelabrum(แคนดะลา'บรัม) n. เชิงเทียนหลายกิ่ง
candescencen. ความสว่างโชติช่วง
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.
candidiasis(-ดิเอ 'ซิส) n. การติดเชื้อพวกCandida
candied(แคน'ดิด) adj. ซึ่งใส่หรือเคลือบด้วยน้ำตาล,ทำด้วยน้ำตาล,เยิ่นย่อ
candle(แคน'เดิล) {candled,candling,candles} n.เทียน,เทียนไข,หน่วยความเข้มของแสงสว่าง vt. ส่องแสงตรวจ -Id. (burn the candle at both ends สิ้นเปลืองพลังมากเกินไป), See also: candler n. ดูcandle
candlelightn. แสงสว่างจากเทียนไข,สายัณห์
candlemasn. งานทางศาสนาคริสต์
candlepowern. กำลังสว่างของแสงเทียน
candlestickn. เชิงเทียน
candlewickn. ไส้เทียน
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
English-Thai: Nontri Dictionary
can(n) กระป๋อง,ถัง
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ
canary(n) นกคีรีบูน,นกขมิ้น,สีเหลืองอ่อน
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
cancer(n) มะเร็ง,เนื้อร้าย
candelabrum(n) โคมระย้า,โคมกิ่ง,โคมแขวน
candescent(adj) ร้อนเป็นไฟ
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
candied(adj) เคลือบน้ำตาล,ชุบน้ำตาล,หวาน
candle(n) เทียน
candlelight(n) แสงเทียน,เวลาสายัณห์,เวลาเข้าไต้เข้าไฟ
candlepower(n) กำลังเทียน,แรงเทียน
candlestick(n) เชิงเทียน
candlewick(n) ไส้เทียน
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง
candy(n) ลูกอม,ลูกกวาด
cane(n) ไม้เท้า,ไม้ตะพด,ไม้เรียว,ปล้อง
CANE cane sugar(n) น้ำตาลทราย,น้ำตาลอ้อย
canine(adj) เหมือนสุนัข,คล้ายสุนัข
canister(n) กระป๋อง,ถ้ำ
canker(n) โรคปากเปื่อย,ผื่น
cannabis(n) กัญชา
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อง
cannibal(n) มนุษย์กินคน
cannon(n) ปืนใหญ่,ปืนครก
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
cannonball(n) ลูกกระสุนปืนใหญ่
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
canopy(n) ปะรำ,ท้องฟ้า
cant(n) ศัพท์เฉพาะ
cantaloup(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
canada balsamกาวแคนาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancelยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cancellate-ร่างแห [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancerมะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ malignancy ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerology; cancrology; carcinologyวิทยามะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ oncology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerous-มะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancriform; cancroid; carcinomatoidคล้ายมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasisโรคราเเคนดิดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canescentหงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canine๑. สัตว์พวกสุนัข๒. ฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ tooth, canine; tooth, cuspid]๓. -สุนัข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canine tooth; canine; cuspidฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canisterกล่องดักไอน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cannabis; bhang; marihuana; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cannabismการติดกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cannel coalถ่านหินเทียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cannulaหลอดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canonฉบับแท้ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
canon lawsประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canopyร่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantharidesแมลงวันสเปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cantileverคานยื่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantoบรรพ, กัณฑ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cantor setเซตคันเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canyon๑. หุบผาชัน, แคนยอน๒. หุบเหวคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Can กระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Canadian dollarดอลลาร์แคนาดา [เศรษฐศาสตร์]
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cancellousแคนเซลลัส [การแพทย์]
Cancerมะเร็ง,เนื้อร้าย,โรคมะเร็ง [การแพทย์]
Candelaแคนเดลา,แรงเทียน [การแพทย์]
Candidaแคนดิดา [TU Subject Heading]
Candidal Vulvovaginitisติดเชื้อราในช่องคลอด [การแพทย์]
Candidate Groupคนที่ยินดีตอบมาจำนวนหนึ่ง [การแพทย์]
Candidiasisโรคราแคนดิดา [TU Subject Heading]
Candlemakingการทำเทียน [TU Subject Heading]
Candyลูกกวาด [TU Subject Heading]
Canesไม้เท้า [การแพทย์]
Canineเขี้ยว,ฟันเขี้ยว,ฟันเขี้ยว [การแพทย์]
Cannabisกัญชา [การแพทย์]
Canned beefเนื้อวัวกระป๋อง [TU Subject Heading]
Cannon Fenske Viscometersแคนนอนเฟนส์วิสโคมิเตอร์ [การแพทย์]
Cannulaท่อพลาสติก,ท่อขนาดเล็ก [การแพทย์]
Canoes and canoeingเรือแคนูและการพายเรือแคนู [TU Subject Heading]
Canon lawวินัยทางศาสนา [TU Subject Heading]
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]
Cans, Aerosolกระป๋องสเปรย์,กระป๋องบรรจุละอองอากาศ [การแพทย์]
Cantภาษาของกลุ่มมิจฉาชีพ [TU Subject Heading]
Cantharidesแคนธาไรดส์ [การแพทย์]
Canvasผ้าใบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
able to breathe again (idm.) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้) See also: ค่อยบรรเทา
able to take a joke (idm.) เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้) See also: สนุกไปด้วย
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ฤกษ์บน (n.) period that we can see the moon
ลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล
เดือนค้างฟ้า (n.) moon that can be seen in the sky during the daytime
เมืองลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. แดนลับแล
แดนลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล
กระบอกน้ำ (n.) can See also: tin, canister
กระป๋อง (clas.) can See also: tin
กระป๋อง (n.) can See also: tin
กระป๋องน้ำ (n.) can See also: tin, canister Syn. กระบอกน้ำ
ย่อม (aux.) can See also: may, will, might
สามารถ (aux.) can See also: be able to Syn. เชี่ยวชาญ Ops. ไร้สามารถ
อาจ (adv.) can See also: be able to
ได้ (adv.) can See also: may Syn. อนุญาต
เต็มบ้านเต็มเมือง (v.) can be found everywhere
ต่อไม่ติด (v.) can not continue See also: can not go on
เถียงไม่ขึ้น (v.) can´t argue See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince Syn. เถียงไม่ออก
เถียงไม่ออก (v.) can´t argue See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
There's nothing I can doไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
Hi, I can hear you perfectlyไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
You don't know what you can doเธฮไม่รู้หรอกว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
So she can get some restเพื่อที่เธอจะได้พักผ่อนบ้าง
All we can do now is prayทั้งหมดที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
How can you be sure?คุณมั่นใจได้อย่างไร
I can handle it myselfฉันสามารถจัดการมันได้ด้วยตนเอง
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
There's nothing more I can doฉันไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้
I can changeฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอโอกาสฉันอีกเถอะ
Nothing can stop us nowไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเราได้ตอนนี้
Professor, can I ask you something?ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
I can also speak some Frenchฉันยังสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง
You can go for a walk in the rainคุณสามารถออกไปเดินเล่นกลางสายฝนได้
It can be quite romanticมันค่อนข้างโรแมนติกทีเดียว
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
So you can help me find something for himถ้างั้นคุณก็สามารถช่วยฉันหาบางสิ่งบางอย่างให้กับเขา
We can take you anywhere you want to goพวกเราสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการไป
We are doing all we can to…พวกเรากำลังทำทุกสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในการ...
We can argue about this laterพวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
There is nothing you can doไม่มีอะไรที่คุณจะสามารถทำได้
That is all I can tell youนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกคุณได้
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
He can wait a few more minutesเขารออีกสองสามนาทีได้น่า
You can stay as long as you wantคุณสามารถอยู่ที่นี่นานเท่าที่คุณต้องการ
You can do whatever you wantคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น
What can I do? I can't throw her out.จะให้ฉันทำยังไง ไล่เธอออกงั้นหรอ
There's little we can do for him.มีบางอย่างที่เราทำเพื่อเขาได้นะ
We can't fight alone, but we can lick 'em together.เราไม่สามารถสู้ได้เพียงลำพัง แต่เราสามารถช่วยกันสู้ได้
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม
If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค
You can learn. You can practice on Hannah.นายเรียนรู้ได้ นายน่าจะลองกับ ฮันนาห์ เป็นคนแรกนะ
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ

can ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, 一望无际 / 一望無際] as far as the eye can see (成语 saw)
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 并行不悖 / 並行不悖] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel
断瓦残垣[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, 断瓦残垣 / 斷瓦殘垣] the tiles are broken, the walls dilapidated
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
罐头起子[guàn tou qǐ zi, ㄍㄨㄢˋ ㄊㄡ˙ ㄑㄧˇ ㄗ˙, 罐头起子 / 罐頭起子] can opener
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, 不入虎穴焉得虎子] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
保残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, 保残守缺 / 保殘守缺] conservative; to preserve the outmoded
[nài, ㄋㄞˋ, 柰] crab-apple; how can one help
璀璨夺目[cuǐ càn duó mù, ㄘㄨㄟˇ ㄘㄢˋ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, 璀璨夺目 / 璀璨奪目] dazzling
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 只可意会,不可言传 / 只可意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 可以意会,不可言传 / 可以意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
凭准[píng zhǔn, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄣˇ, 凭准 / 憑準] evidence (that one can rely on); grounds (for believing sth)
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, 快餐店] fast food shop
速食餐厅[sù shí cān tīng, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, 速食餐厅 / 速食餐廳] fast food shop
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
屈指可数[qū zhǐ kě shǔ, ㄑㄩ ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄕㄨˇ, 屈指可数 / 屈指可數] handful; small number; can be counted on the fingers of one hand
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, 功高不赏 / 功高不賞] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements
[nài, ㄋㄞˋ, 奈] how can one help
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, 一夫当关,万夫莫开 / 一夫當關,萬夫莫開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,则必有我师 / 三人行,則必有我師] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius)
办不到[bàn bu dào, ㄅㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 办不到 / 辦不到] impossible; can't be done; no can do; unable to accomplish
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, 星星之火] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
可想而知[kě xiǎng ér zhī, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄤˇ ㄦˊ ㄓ, 可想而知] it is obvious that...; as one can well imagine...
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)

can ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
アルミ缶[アルミかん, arumi kan] (n) aluminium can; aluminum can
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms)
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P)
カラオケ・ボックス;カラオケボックス[, karaoke . bokkusu ; karaokebokkusu] (n) karaoke box; club with individual rooms that can be rented with karaoke machines
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
ことができる[, kotogadekiru] (exp,v1) can (do); to be able to (do); (P)
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei
どうしたら[, doushitara] (exp) how can (we, I, et al. do something)
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P)
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes)
と考えられる[とかんがえられる, tokangaerareru] (exp,v1) one can think that ...; it is conceivable that ...
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one)
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
ほかない[, hokanai] (exp) can do nothing but (do); cannot help (doing) something
ボトル缶[ボトルかん, botoru kan] (n) aluminium can shaped like a bottle (aluminum); metal bottle
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong")
マンガ喫茶;漫画喫茶[マンガきっさ(マンガ喫茶);まんがきっさ(漫画喫茶), manga kissa ( manga kissa ); mangakissa ( manga kissa )] (n) (abbr) (See 漫喫) coffee shop or cafe where one can read manga, often has Internet facilities
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment)
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even
一段落[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n,vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P)
一目散[いちもくさん, ichimokusan] (n) at full speed; as fast as one can go
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
三面六臂[さんめんろっぴ, sanmenroppi] (n) rush of business; versatility; man who can do the work of many
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
人間到る処青山有り;人間至る所青山有り[にんげんいたるところせいざんあり;じんかんいたるところせいざんあり, ningen'itarutokoroseizan'ari ; jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) home is wherever one lays one's hat; you can make your living anywhere in this world
仕様がありません[しようがありません, shiyougaarimasen] (exp) (uk) (See 仕様が無い) it can't be helped; it is inevitable; nothing can be done
Japanese-English: COMDICT Dictionary
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation
カンナ[かんな, kanna] Canna
キャニオン[きゃにおん, kyanion] CAN24
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner
スキャン[すきゃん, sukyan] scan (vs)
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner
取り消し[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN)
取り消す[とりけす, torikesu] to cancel
取消[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN)
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB)
最下位[さいかい, saikai] least significant bit
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB)
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.)
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.)
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted
被乗数[ひじょうすう, hijousuu] multiplicand
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
火山[かざん, kazan] Thai: ภูเขาไฟ English: volcano
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American

can ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ ; อาจจะ[v.] (āt ; ātja) EN: can ; may ; might ; be able to ; could FR: pouvoir
เบียร์กระป๋อง[n. exp.] (bīa krapǿng) EN: can of beer ; canned beer FR: canette de bière [f] ; cannette de bière [f]
บัวรดน้ำ[n. exp.] (būa rotnām) EN: watering can FR: arrosoir [m]
ฉมวย[v.] (chamūay) EN: can FR:
ช่วยแนะนำ...ให้หน่อยได้มั้ย[xp] (chūay naena) EN: Can you recommend ... FR: Pouvez-vous me conseiller ...
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
ได้[v. (aux.)] (dāi [= dai]) EN: can ; be able to ; be capable of FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir ; produire
ด้าย[v.] (dāi) EN: can ; be able to ; be capable of FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ได้เลย[adv.] (dāi loēi) EN: certainly ; sure ; absolutely ; definitely ; yes I can ; of course FR: certainement ; absolument ; c'est bon !
ได้มั้ย[v. exp.] (dāi mai) EN: Can you? FR: Est-ce possible ?
ได้ไหม[v. exp.] (dāi mai) EN: Can you? FR: Est-ce possible ? ; Puis-je ?
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khān) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime FR:
ดีใจสุดๆเลย = ดีใจสุด ๆ เลย[adj.] (dījai sut-s) EN: happy as can be FR:
อึดใจ[adv.] (eutjai) EN: in a moment ; the time one's breath can be held FR:
ให้หน่อยได้มั้ย[X] (hai nǿi dāi) EN: will you ? ; can you ? FR: pouvez-vous ?
ให้ทำยังไง (ให้...ทำยังไง)[v. exp.] (hai tham ya) EN: What would you have me do? ; What can I do? FR: Comment dois-je faire ?
ให้ทำไง[v. exp.] (hai tham ng) EN: What would you have me do? ; What can I do? FR: Comment dois-je faire ?
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.) ; I can eat a horse (loc.) FR: avoir une faim de loup (loc.)
จะไป...ยังไง[xp] (ja pai ... ) EN: how can I get to ... ? FR: comment puis-je me rendre à/au ... ?
จุผู้โดยสารได้ … คน[xp] (ju phūdōisā) EN: can accommodate ... (+ No.) passengers FR:
การเช่ารถ[n. exp.] (kān chao ro) EN: can hire FR: location de voiture [f]
ขายไม่ออก[v. exp.] (khāi mai øk) EN: can not sell ; be unsalable FR:
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
โค้กแคน[n. exp.] (Khōk khaēn) EN: can of Coke FR: canette de Coke [f] ; cannette de Coke [f]
ขอผมบ้าง[X] (khø phom bā) EN: Can I have some? ; Is there some for me? FR:
ขอต่อไฟหน่อย[xp] (khø tø fai ) EN: Can you give me a light? FR: Pouvez-vous m'éclairer ?
ใครรู้ช่วยบอกที[xp] (khrai rū ch) EN: can someone who knows explain FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp c) EN: can someone who knows explain FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
เครื่องเปิดกระป๋อง[n. exp.] (khreūang po) EN: can opener ; tin opener FR: ouvre-boîte [m]
กินเป็น[v. exp.] (kin pen) EN: have a taste for ; can eat FR: pouvoir manger
เกี่ยวแฝกมุงป่า[v. (loc.)] (kīofaēkmung) EN: try to do more than you can ; overestimate one's own abilities FR: surestimer ses capacités
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box FR: boîte [f] ; cassette [f]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: tin ; tincan ; can ; canister FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
กระปุก[n.] (krapuk) EN: pot ; receptacle ; box ; jug ; jar ; can ; tin FR: bocal [m] ; pot [m] ; petit pot [m] ; petit récipient [m] ; boîte [f]
กระติก[n.] (kratik) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can FR: thermos [m] ; bidon [m]
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
เหลือบ่ากว่าแรง[X] (leūabākwāra) EN: beyond ; too much ; too hard ; more than one can handle FR:
เหลือมือ[adv.] (leūameū) EN: more than one can handle ; beyond one' s power FR:
ลองดี[v.] (løngdī) EN: test ; challenge ; put someone to the test ; try ; see how far one can go FR:
ไม่เชื่อหู[v. exp.] (mai cheūa h) EN: can hardly believe one's ears FR: ne pas en croire ses oreilles

can ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benzinkanister {m}petrol can
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take
Milchkanne {f}milk can
Abfalleimer {m}trash can [Am.]; garbage can [Am.]
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Stachelflosser {m} [zool.]acanthopterygian
Anzeigenakquisiteur {m}advertisement canvasser
Afrikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]African Darter
Graurückendommel {f} [ornith.]African Dwarf Bittern
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork
Afrikanischer Löffler {m} [ornith.]African Spoonbill
Schwarzente {f} [ornith.]African Black Duck
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck
Afrikanische Zwergente {f} [ornith.]African Pygmy Goose
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk
Afrikahabicht {m} [ornith.]African Goshawk
Kuckucksweih {m} [ornith.]African Cuckoo Hawk
Salvadoribussard {m} [ornith.]African Red-tailed Buzzard
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard
Froschweihe {f} [ornith.]African Marsh Harrier
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture
Schreiseeadler {m} [ornith.]African Fish Eagle
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra
Verdauungskanal {m} [anat.]alimentary canal
Football {m} [sport]American football
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica)
Nordamerikanische Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon (Anas americana)
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus)
Wanderdrossel {f} [ornith.]American Robin (Turdus migratorius)
Nashornpelikan {m} [ornith.]American White Pelican
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter
Nordamerikanische Rohrdommel {f} [ornith.]American Bittern
Waldstorch {m} [ornith.]American Wood Ibis
Nordamerik. Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter
Rabengeier {m} [ornith.]American Black Vulture
Weißkopf-Seeadler {m} [ornith.]American Bald Eagle
Antikondensationsbeutel {m}desiccant bag

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า can
Back to top