ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใหญ่โต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใหญ่โต*, -ใหญ่โต-

ใหญ่โต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใหญ่โต (adj.) enormous See also: huge, vast, immence Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
ใหญ่โตมโหฬาร (adj.) grand See also: huge, enormous, immense, large, grandiose Syn. ใหญ่มาก, เบ้อเริ่ม, จัมโบ้ Ops. เล็ก, น้อย
ใหญ่โตเกะกะ (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตไม่สมรูป
ใหญ่โตไม่สมรูป (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตเกะกะ
English-Thai: HOPE Dictionary
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง,คล้ายช้าง,ใหญ่โต,กำลังมหาศาล,หนักมาก,อุ้ยอ้าย
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge,large
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grand marchพิธีเปิดงานลีลาศที่ใหญ่โต
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
high-soundingadj. โอ้อวด,ฟังดูใหญ่โต
huge(ฮิวจฺ) adj. ใหญ่มาก,ใหญ่โต,มหึมา,มหาศาล., See also: hugely adv. hugeness n.
husky(ฮัส'คี) adj. แข็งแรงและใหญ่โต,มั่นคง,มีเปลือกมาก. (เสียง) แหบ -n. คนแข็งแรงและตัวใหญ่, See also: huskily adv. huskiness n., Syn. throaty,hoarse
immensity(อิเมน'ซิที) n. ความกว้างขวาง,ความใหญ่โต,ความมโหฬาร,ความไม่มีขอบเขต, Syn. hugeness
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
infinity(อินฟิน'นิที) n. ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่มีขอบเขต,สิ่งที่ใหญ่โตเหลือเกิน,จำนวนที่ไม่มีที่สิ้นสุด, Syn. endlessness,eternity
juggernaut(จัก'เกอะนอท) n. สิ่งที่ใหญ่โตและมีกำลังมหาศาล,รูปบูชาของพระกฤษณะ
jumbo(จัม'โบ) n. คนตัวใหญ่มาก,สัตว์หรือสิ่งของที่ใหญ่โตมาก. adj. ใหญ่โตมาก,มหึมา
large(ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย), See also: largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั
largely(ลาร์จฺ'ลี) adj. อย่างมาก,อย่างใหญ่โต,โดยทั่วไป, Syn. mostly,generally
leviathan(ลิไว'อะเธิน) n. สัตว์ทะเลขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬ,สิ่งใหญ่โตที่มีอำนาจมาก (เช่น เรือเดินสมุทร), Syn. giant
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty
mammoth(แมม'เมิธ) n. สัตว์ใหญ่คล้ายช้าง ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วมีขนยาว งาโค้งมาก และมีฟันกรามเป็นสัน. adj. มหึมา,ใหญ่โตมาก,มีปริมาณมาก, Syn. colossal
mansion(แมน'เชิน) n. คฤหาสน์,บ้านใหญ่โตมากที่น่าประทับใจ
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
mountainous(เมา'เทินเนิส) adj. เต็มไปด้วยภูเขา,เกี่ยวกับ ภูเขา,ใหญ่โตและสูง ###A. alpine ###A. flat
palatial(พะเล'เชิล) adj. เกี่ยวกับวัง,โอ่อ่า,ใหญ่โตรโหฐาน, See also: palatialness n.
palazzo(พาลาท'โซ) n. อาคารที่อยู่ที่ใหญ่โตโอ่อ่า pl. palazzi
portly(พอร์ท'ลี) adj. ค่อนข้างอ้วน,ใหญ่โต,ผึ่งผาย,กำยำล่ำสัน,ภูมิฐาน., See also: portliness n.
prodigious(พระดิจ'เจียส) adj. มหาศาล,อย่างยิ่ง,มหันต์,ใหญ่โตมโหาฬาร,มหัศจรรย์,งงงวย,แปลกประหลาด., See also: prodigiousness n., Syn. enormous ###A. scant
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้มึนงง,ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious,enormous
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
tremendous(ทรีเมน'เดิส) adj. ใหญ่โตมาก,อย่างยิ่ง,มากมาย,น่ากลัว,น่าตกตะลึง,ยอดเยี่ยม., See also: tremendousness n., Syn. prodigious,huge,enormous,wonderful
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก,ความกว้างขวางมาก,ความมากมาย,ความมหึมา,ความไพศาล, Syn. vastness,immensity
English-Thai: Nontri Dictionary
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
giant(n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
huge(adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
intense(adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต
jumbo(adj) ขนาดจัมโบ้,ใหญ่,ใหญ่โต,มหึมา
large(adj) ใหญ่โต,มหึมา
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
magnitude(n) ความสำคัญ,ความใหญ่โต,ขนาด,จำนวน,มิติ
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
mammoth(adj) มหึมา,ใหญ่โต,เบ้อเริ่ม
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
monstrous(adj) ใหญ่โต,น่ากลัว,โหดร้าย,มหึมา,ผิดปกติ
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
palatial(adj) เหมือนพระราชวัง,เหมือนวัง,ใหญ่โต,โอ่อ่า,หรูหรา
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
prodigious(adj) มหัศจรรย์,มโหฬาร,ใหญ่โต,มหันต์,มหาศาล
titanic(adj) มหึมา,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,มีกำลังมาก,มีอิทธิพล
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา
voluminous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มากมาย,ยืดยาว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]
Grandioseความเชื่อว่าตัวเองใหญ่โต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grand (adj.) ใหญ่โต See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า Syn. splendid, magnificent
huge (adj.) ใหญ่โต See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา
megalo (prf.) ใหญ่โต
royal (adj.) ใหญ่โต See also: มโหฬาร Syn. grand, magnificent
stupendous (adj.) ใหญ่โต See also: มโหฬาร, มหาศาล, มหึมา Syn. large, immense, great
titanic (adj.) ใหญ่โต
vast (adj.) ใหญ่โต See also: มโหฬาร, กว้างใหญ่ Syn. big, boundless, enormous, huge Ops. little, small, tiny
seismic (adj.) ใหญ่โต (คำไม่เป็นทางการ) See also: มหึมา, มโหฬาร, มาก, ยิ่งใหญ่ Syn. earthshaking, world-shaking
massive (adj.) ใหญ่โต หนักและแข็งมาก See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty Ops. small, little, tiny
grow together (phrv.) ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
monster (adj.) ใหญ่โตมาก See also: มหึมา, มโหฬาร Syn. huge, enormous, gigantic
tremendous (adj.) ใหญ่โตมาก
palatial (adj.) ใหญ่โตหรูหรา Syn. grand
elephantine (adj.) ใหญ่โตและงุ่มง่าม See also: เทอะทะ, เชื่องช้า Syn. awkward, clumsy, ungainly
colossus (n.) สิ่งที่ใหญ่โตหรือมีอำนาจมาก See also: สิ่งที่มีความสำคัญมาก
gigantism (n.) ความใหญ่โตมาก See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล
high-sounding (adj.) ที่ฟังดูใหญ่โต (แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไร) Syn. orotund, pompous, turgid
huimmensity (n.) ความใหญ่โต See also: ความมโหฬาร Syn. enormity
massiness (n.) ความใหญ่โตมาก
massively (adv.) อย่างใหญ่โตมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่
Nothing big, scary or disembodied coming after you?ไม่มีอะไร ใหญ่โต น่ากลัว หรือเป็นวิญญาณมาหลอกหลอนคุณเหรอ?
I'm gonna live in this house...หนูจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ทั้ง ใหญ่โต หรูหรา
It's spacious and affordable and I'm just wondering, where's the catch?ใหญ่โตกว้างขวาง จ่ายได้ และ แค่สงสัยว่าได้มาได้ไง?
Large enough that you think you can hide from anything.ใหญ่โตพอที่คุณคิดว่าสามารถซ่อนตัวจากทุกๆสิ่งได้
Huge! You'll see.ใหญ่โตมโหฬาร คุณจะเห็น
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ
Speaking wisdom-wise Private enterpriseพูดถึงสติปัญญา เรื่องธุรกิจใหญ่โต
He took his huge penis from out of his trousers and began to masturbateเขาหยิบ penis ใหญ่โตของเขา .จากออกกางเกง of his และเริ่มต้นถึง masturbate
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา .
Eh, grandpa, grandpa, you're a big teaser.อ่าคุณปู่คุณปู่คุณใหญ่โต
Billy and Charlie had managed to keep their enormous secret for about 36 hours.บิลลี่และชาร์ลีมีแผนจะเก็บ ความลับใหญ่โตนี้ไว้ 36 ชั่วโมง
She's real mad at you, isn't she?แม่โกรธคุณใหญ่โตใช่มั้ย
You do anything stupid and this situation could get big in a hurry.คุณกำลังทำเรื่องโง่ๆ แล้วสถานการณ์ก็ กำลังลุกลามใหญ่โตขึ้น
Still, no one knows why the statues were so large,นับจนวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าทำไมรูปสลักใหญ่โตนัก
It's of no great consequence, but... will you be wearing your mask throughout our lives together?ถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ คุณจะสวมหน้ากากของคุณตลอดเวลา ที่เราอยู่ด้วยกันได้ไหม
Mamma, Lizzy, come and look! The most enormous carriage has arrived.แม่ ลิซซี่ มาดูนี่สิ รถม้าที่ใหญ่โตมโหราฬกำลังมา
From Sea haven, enclosed in the largest studio ever constructed. -นำเสนอท่านจากเกาะซีเฮฟเว่น ในสตูดิโอขนาดใหญ่โตที่สุด
The guys made a mistake. I don't see the big deal.พวกนั้นทำผิดก็จริง แต่ฉันยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนี่
I mean, this house is certainly big enough for the two of us.บ้านหลังนี้ก็ใหญ่โตพอสำหรับเรา 2 คน
Once upon a time, in a huge, vast country, there was a princess who was very, very beautifulกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว,ในเมืองใหญ่โต.. มโหฬาร เมืองหนึ่ง ที่นั่นมีเจ้าหญิงที่แสนสวย สวยมากๆ
I never thought it'd get so big...ฉันไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โต
Those that live in big houses and people like us.หนึ่ง พวกที่อยู่บ้านใหญ่โต สอง คนอย่างพวกเรา...
And he is a load, at 6'2", 260.รูปร่างใหญ่โต สูง 62" หนัก 260 ปอนด์
We've done the surface scans. The cave is huge, Jack.เราจะดำน้ำสำรวจ ถ้ำนี้ใหญ่โตจริงๆ แจ๊ค
Mrs Bennet, I have been bestowed by the good grace of Lady Catherine de Bourgh a parsonage of no mean size.คุณนายเบ็นเนต ผมได้รับความอุปถัมภ์จาก เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก ให้ที่อยู่ซึ่งไม่ใหญ่โตนัก
RACHEL: It's not really that kind of deal.แม่คะ มันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้น
I saw yesterday that the NASDAQ shot up again.เมื่อวานผมเห็น ข่าวใหญ่โต
It's not big deal.ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกค่ะ
Look at that really big building lt's really Tokyoดูสิ ตึกใหญ่โตจริงๆ เลยนะนี่ นี่แหละนะโตเกียว
Maybe that's where your job is, Mutsuko lt's too big for meอาจจะเป็นบริษัทของเธอ ก็ได้นะมุตซึโกะ ใหญ่โตอย่างนั้นคงไม่ใช่หรอก
Oh, why, thank you I can't believe the fuss everyone's making over such a small matterขอบคุณมากๆ ค่ ไม่คิดว่าเรื่องเล็กๆ อย่างนี้ จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้ คงยุ่งแย่นะครับ
The disturbance has escalated at this Chicago-area prison.เหตุวุ่นวายได้ลุกลามใหญ่โตขึ้นที่เรือนจำในชิคาโก้
You've expanded the company to such large scale.พี่ขยายกิจการใหญ่โตมานะครับ
They're not particularly high, given the fact that we're pushing the business into some new and uncharted areas.มันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตอะไร, การหาความจริง นั่นต่างหาก... ...เรากำลังผลักดันธุรกิจ ไปในทิศทางใหม่ และบริเวณที่ไม่ติดอันดับ
He was related to their king.แถมยังมีปราสาทใหญ่โตมโหราฬด้วย
Well, you got yourself some mighty pricey metal here, bud.เธอไปได้โลหะ ใหญ่โตมีราคานี้มาเองเหรอ
Making mistakes in our dealings with nature can have bigger consequences now because our technologies are often bigger than the human scale.การทำความผิดพลาดในการจัดการกับธรรมชาติของเรา ในตอนนี้สามารถสร้างผลสืบเนื่องที่ใหญ่กว่าเดิม เพราะบ่อยครั้งที่เทคโนโลยีของเรา ใหญ่โตกว่าสัดส่วนของมนุษย์
Three months ago, two of South Africa's great evangelists came here to hold a top-notch, bells and whistles campaign.3 เดือนก่อน นักเทศน์ชื่อดัง 2 คน ของแอฟริกาใต้ มาที่นี่เพื่อจัดการรณรงค์อย่างใหญ่โต
I'd just made a big sale to the university hospital.ฉันเพิ่งได้งานขายที่ใหญ่โต แก่ รพ.ของมหาวิทยาลัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใหญ่โต
Back to top