ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weighty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weighty*, -weighty-

weighty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weighty (adj.) มีน้ำหนักมาก Syn. heavy
English-Thai: HOPE Dictionary
weighty(เวท'ที) adj. มีน้ำหนักมาก,เป็นภาระ,มีความลำบาก,สำคัญ,มีอิทธิพล, See also: weightily adv. weightiness n., Syn. serious,important,cogent,forceful
English-Thai: Nontri Dictionary
weighty(adj) หนัก,สำคัญ,เป็นภาระ,ลำบาก,มีอิทธิพล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♫ My feelings are too weightyBoku kara kimochi wa omosu gite ความรู้สึกของฉันที่ดูกดดัน

weighty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
礼轻人意重[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, 礼轻人意重 / 禮輕人意重] slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.

weighty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
重大[じゅうだい, juudai] (adj-na,n) serious; important; significant; grave; weighty; (P)

weighty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครุก-[pref.] (kharuka-) EN: weighty FR:
ครุกกรรม[n.] (kharukakam) EN: weighty action ; kamma of serious effect FR:
หนัก[adj.] (nak) EN: heavy ; burdensome ; weighty FR: lourd ; pesant ; alourdi
หนักอึ้ง[adj.] (nak eung) EN: extremely heavy ; heavy as lead ; ponderous ; very weighty FR:

weighty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wichtig; gewichtig; bedeutsam; schwerwiegend {adj} | wichtiger; gewichtiger | am wichtigsten; am gewichtigstenweighty | weightier | weightiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weighty
Back to top