ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cumbersome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cumbersome*, -cumbersome-

cumbersome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cumbersome (adj.) ยุ่งยาก See also: ซึ่งทำให้ลำบาก
cumbersome (adj.) อุ้ยอ้าย See also: เทอะทะ Syn. burdensome, unwieldy, heavy
English-Thai: HOPE Dictionary
cumbersome(คัม'เบอเซิม) adj. ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก,เป็นภาระ,อุ้ยอ้าย,หนัก,ไม่สะดวก, Syn. clumsy
English-Thai: Nontri Dictionary
cumbersome(adj) เป็นภาระ,ยุ่งยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those sterilizing machines are too cumbersome to smuggle out of the hospital.เครื่องฆ่าเชื้อพวกนั้น รุ่มร่ามเกินไป ที่จะแอบเอาออกมาจากโรงพยาบาล
A boa constrictor is very dangerous, and an elephant is very cumbersome.งูเหลือมมันอันตรายมาก ช้างก็ใหญ่เทอะทะไม่สะดวก

cumbersome ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榔槺[láng kāng, ㄌㄤˊ ㄎㄤ, 榔槺] cumbersome; awkward and clumsy
[léi, ㄌㄟˊ, 累 / 纍] cumbersome
笨重[bèn zhòng, ㄅㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, 笨重] heavy; cumbersome; unwieldy
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 赘 / 贅] superfluous; redundant; cumbersome; refers to a son-in-law living with wife's family

cumbersome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy ; big FR:

cumbersome ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinderlich; behinderlich; beschwerlich; mühselig {adj}cumbersome

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cumbersome
Back to top