ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โล่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โล่ง*, -โล่ง-

โล่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โล่ง (adj.) bare Syn. เตียน, โล่งเตียน, เตียนโล่ง Ops. รก, รุงรัง
โล่ง (adv.) clear
โล่งอก (v.) be relieved See also: feel relieved Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
โล่งอก (adv.) relievedly See also: without worry or anxiety Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
โล่งเตียน (adj.) bare Syn. เตียน, เตียนโล่ง Ops. รก, รุงรัง
โล่งแจ้ง (adj.) clear See also: open, spacious
โล่งโจ้ง (adj.) clear See also: open (space) Syn. โล่ง
โล่งโจ้ง (adj.) clear See also: open (space) Syn. โล่ง
โล้งโต้ง (adj.) naked See also: nude, bare Syn. โล่งโต้ง, โล่งโจ้ง, ล่อนจ้อน, เปล่าเปลือย
โล่งโถง (v.) be roomy See also: be broad, be wide, be spacious Syn. โปร่งกว้าง
โล่งใจ (v.) be relieved See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก Ops. หนักใจ, หนักอกหนักใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง,ทางออกจากที่แคบ,ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง,การจำหน่ายสินค้า
glade(เกลด) n. ที่โล่งในป่า
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
lawn(ลอน,ลาน) n. สนามหญ้า,ที่โล่งกลางป่า
lighten(ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
open airn. กลางแจ้ง,ที่โล่ง
open-air(โอ'เพิน แอร์) adj. กลางแจ้ง,ที่โล่ง
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole,gap,start
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
glade(n) ที่โล่งในป่า,บึง
lawn(n) สนามหญ้า,ที่โล่ง
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
waste(adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์
wold(n) ที่โล่ง,ทุ่ง,ที่ราบสูง,เขาหัวโล้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agoraphiliaอาการชอบที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentยังเปิด, โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Deflation การพัดกราด การเคลื่อนที่ของอนุภาคดินขนาดเล็ก ๆ ออกจากผิวดินบริเวณที่โล่งโดยลม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bald (adj.) โล่ง Syn. plain, unvarnished
denuded (adj.) โล่ง See also: ว่าง, ไม่ปกปิด Syn. bare, exposed, peeled
naked (adj.) โล่ง See also: ว่าง, ไม่ปกปิด Syn. bare, denuded, exposed, peeled
peeled (adj.) โล่ง See also: ว่าง, ไม่ปกปิด Syn. bare, denuded, exposed
bare (vt.) ทำให้เตียนโล่ง See also: ถาง, แผ้วถาง
clearing (n.) ที่โล่ง See also: พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้น Syn. open space, opening, glade
court (n.) ที่เปิดโล่ง Syn. square, courtyard
esplanade (n.) พื้นที่โล่งๆ ยาวๆ (โดยเฉพาะที่ใกล้ทะเล) ใช้สำหรับเดินเล่นหรือขับรถเล่น Syn. boardwalk
etagere (n.) หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ
glade (n.) บริเวณที่โล่งในป่า See also: ทุ่งโล่ง Syn. dell, meadow
moonscape (n.) บริเวณที่โล่งเหมือนพื้นผิวดวงจันทร์
moor (n.) ทุ่งโล่ง See also: ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย, ทุ่งหญ้าโล่ง Syn. moorland, wasteland
nakedly (adv.) อย่างโล่งๆ อย่างว่างเปล่า
open (adj.) เปิดโล่ง See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น Syn. clear Ops. blocked
open plain (n.) ทุ่งโล่ง
open space (n.) ที่โล่ง See also: พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้น Syn. opening, glade
patent (adj.) ซึ่งเปิดโล่ง See also: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย Syn. clear, conspicuous, obvious, palpable, unconcealed Ops. dim, hidden, obscure
unburdened (adj.) ซึ่งทำให้โล่งอก See also: ซึ่งปลดเปลื้อง Syn. open, uncontrolled
ward (n.) บริเวณที่เปิดโล่งภายในคอกปศุสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm kind of relievedฉันรู้สึกโล่งอกขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Relieved. No, I know. Jenny will be fineโล่ง ไม่ ฉันรูว่าเจนนี่ต้องสบายดี
Oh, thank God. Horses actually scare the shit out of me.โล่งอก จริงๆ แล้วฉันกลัวม้า
Thank God. Doug found him.โล่งอก ดั๊กเจอเขาแล้ว
Thank God I was so excited I slept in my clothes.โล่งอก หนูตื่นเต้น จนใส่ชุดเดินทางนอน
Thank goodness. We'd hoped you'd only gone one grate too far.โล่งอก หวังว่าเธอคงไม่หลงไปไกลนะ
She looks like she's doing well.โล่งอกที่คุณแม่ดูสุขภาพแข็งแรงดีแล้ว
Thank God! I was terrified we'd actually have to playโล่งอกไปที ฉันคิดว่าต้องเล่นจริงๆ เสียแล้ว
Oh, Jesus. Thank God. Doug's fine.โล่งอกไปที ดั๊กปลอดภัย
It is a relief that you're alive.โล่งอกไปที ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
What a relief.โล่งอกไปที เพราะฉันเอาแต่คิดว่า "ลินเน็ทที่น่าสงสาร..
That's a relief, professor.โล่งอกไปที, ศาตราจารย์.
It's such a relief that you've returned safely.โล่งอกไปทีที่คุณกลับมาอย่างปลอดภัย
It's a relief that nothing is wrong.โล่งอกไปทีที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
I think I can breathe now. I can't believe this, Chan Young!โล่งออกไปที ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ ชานยอง
... relieved. I have so much energy...โล่งใจ ฉันมีพลังงานขึ้น
That's a relief.โล่งใจขึ้นมากเลยครับ
That's great...โล่งใจจริงๆเลยแต่...
So relieved now that I have some paper documents with me.โล่งใจจังตอนนี้ นั้นทำให้ฉันได้เอกสารซะที
Thank the Goddess that's over with.โล่งใจลงมาเตะพื้นได้สะที
That's great. He didn't leave yet, we still have a chance.โล่งใจอะไรอย่างนี้ เขายังไม่ได้ไปที่ไหน เรายังมีโอกาส
A great weight must have been lifted now that he's been captured and you're perfectly safe.โล่งใจได้แล้วสินะ ตอนนี้ฆาตกรถูกจับแล้ว และคุณก็ปลอดภัยอย่างแน่นอน
Thank God. Okay, I believe a chicken made you his bitch.โล่งไปที ฉันเชื่อว่านายตกเป็นเบี้ยล่างของไก่
It'll clear as soon as you get up.ไม่หรอกน่า บินขึ้นไปก็โล่งแล้ว
Come on. Shh-shh.ฉันเปิดโล่งแล้ว ส่งมาเลย
Open spaces are good.พื้นที่เปิดโล่งเป็นสิ่งที่ดี
And I read about these women trying to have it all, and I thank God our little Harmonica doesn't seem to have that problem.พ่ออ่านเจอเรื่องทีผู้หญิงพยายามครองไปหมด\ พ่อละโล่งอกเลย เพราะโมนิก้าของเรา ไม่มีปัญหาแบบนั้นแน่
Though it's nice to talk to a real doctor about Spencer.ฉันโล่งใจมากที่ได้คุยกับหมอ เรื่องสเปนซ์เป็นเรื่องเป็นราว
I don't think doing 65 on Route One make us Bonnie and Clyde.ผมไม่คิดว่าเหยียบแค่ 65 บนถนนโล่งๆ จะทำให้ร่างเราแยกเป็นเสี่ยงๆหรอกนะ
Wouldn't that be a relief?ไม่มีทำให้คุณโล่งใจหรอกหรอ?
I feel so much better.ข้ารู้สึกโล่งใจขึ้นมากเลย
Though I'm relieved to see you unharmed I am surprised the Akkadian didn't kill you.ข้าโล่งใจที่เจ้าไม่เป็นไร ข้าเเปลกใจที่เจ้าอัคเคเดียไม่ฆ่าเจ้า
We'd have to be sure before we opened up that door, Graham. It's good enough for me.เราต้องแน่ใจก่อนจะเปิดประตู เกรแฮม ฉันว่าโล่งแล้วล่ะ
When Jeremy finally told me you were all right, I can't tell you the relief.พอเจเรมี่บอกฉันว่าคุณสบายดี ฉันไม่สามารถบอกได้เลยว่าโล่งใจขนาดไหน
There's a clearing up ahead. Totenkopf can't be far.ทางข้างหน้ามันเป็นที่โล่งแล้ว โทเทนค๊อฟท์คงอยู่ไม่ไกลจากนี้
I got the photo of the wetlands right here!"ชาเนีย ทเวน -พื้นที่โล่ง" ช่างสวยจังเลย
Take the river road back. It's clear.ไปถนนต้องเลียนแม่น้ำสิ ทางโล่งดี
My mind is clear for the first time in years.หัวสมองฉันรู้สึกโล่ง เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลย
Like a curtain has been lifted, okay?เหมือนหัวสมองได้ปลดปล่อยจนโล่ง โอเคไหม
No cover for over 800 yards.ต้องบุกในที่เปิดโล่งตลอด 80 หลา
All that open terrain in broad daylight.สำหรับพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้งอย่างนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โล่ง
Back to top