ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unvarnished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unvarnished*, -unvarnished-

unvarnished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unvarnished (adj.) เรียบๆ See also: ที่ไม่ได้ตกแต่ง Syn. plain, unfinished Ops. finished
unvarnished (adj.) ตรงไปตรงมา Syn. frank, candid Ops. guarded
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Real, unvarnished stories, whether the people that we are writing about like them or not.ความจริง ที่ไม่มีการแต่งเติม ไม่ว่าคนที่เราพูดถึง จะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม
Now take a look... At the unvarnished truth.ตอนนี้ ดูสิ ความจริงอย่างตรงไปตรงมา

unvarnished ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有り体;有体[ありてい, aritei] (adj-na,n,adj-no) the unvarnished truth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unvarnished
Back to top