ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moorland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moorland*, -moorland-

moorland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moorland (n.) ทุ่งที่มีต้นไม้เตี้ยๆ Syn. downs, wasteland
English-Thai: HOPE Dictionary
moorland(มัวร์'แลนดฺ) n. ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย
English-Thai: Nontri Dictionary
moorland(n) ที่เฉอะแฉะ,ที่ลุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am Knotgrass of the Moorland Fair Folk.ผม Knotgrass ของ ลุ่มพื้นบ้านยุติธรรม

moorland ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moor {n}; Moorland
Almenschmätzer {m} [ornith.]Moorland Chat
Heidekraut {n}moorland herb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moorland
Back to top