ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แหล่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แหล่ง*, -แหล่ง-

แหล่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหล่ง (n.) source Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่ง (n.) centre See also: location, spot, area, venue, position, place Syn. ถิ่น, ที่อยู่, บริเวณ, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่
แหล่งกำเนิด (n.) source Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งกำเนิด (n.) birthplace Syn. ต้นกำเนิด
แหล่งข้อมูล (n.) data source
แหล่งข้อมูล (n.) source of information
แหล่งข้อมูล (n.) source of information
แหล่งข่าว (n.) informed source Syn. ศูนย์ข่าว
แหล่งชุมนุม (n.) center See also: assembly, gathering Syn. ศูนย์รวม
แหล่งท่องเที่ยว (n.) tourist attraction See also: tourism location Syn. สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งที่มา (n.) source See also: origin, root, derivation, base Syn. ที่มา, มูลเหตุ
แหล่งที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่
แหล่งน้ำ (n.) water resource
แหล่งน้ำ (n.) water source See also: source of water
แหล่งบันเทิง (n.) entertainment centre See also: amusement centre Syn. สถานเริงรมย์
แหล่งผลิต (n.) source of production
แหล่งผลิต (n.) source of production
แหล่งพลังงาน (n.) power resource
แหล่งพลังงาน (n.) source of energy See also: source of power, power source
แหล่งพัก (n.) shelter Syn. ที่พัก
แหล่งหล้า (n.) earth See also: land Syn. พื้นแผ่นดิน, พื้นโลก, โลก
แหล่งอารยธรรม (n.) place of civilization See also: source of civilization
แหล่งเกิด (n.) source Syn. บ่อเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งเกิด (n.) hometown Syn. บ้านเกิด
แหล่งเกิด (n.) birthplace Syn. บ้านเกิด, แหล่งที่มา, ที่มา, พื้นเพ
แหล่งเงินทุน (n.) source of investment funds
แหล่งเริงรมย์ (n.) entertainment centre See also: amusement centre Syn. สถานเริงรมย์, แหล่งบันเทิง
แหล่งเสื่อมโทรม (n.) slum See also: rotten place, decayed area, area in decline Syn. ชุมชนแออัด
English-Thai: HOPE Dictionary
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
archie(อาร์' คี) n. ระบบหนึ่งของผู้ให้การบริการ (servers) ที่ค้นหาไฟล์ที่มีอยู่ สำหรับสาธารณในแหล่งข้อมูลโปรโตรคอลแปลงแฟ้มข้อมูล (FTP, file transfer protocol)
atpabbr. adenosine triphosphate เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย (โดยเฉพาะการบีบตัวของกล้ามเนื้อ)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
authorship(ออ'เธอชิพ) n. อาชีพการเขียนหนังสือหรือบทความ,แหล่งที่มาของผลงาน
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
caucasoid(คอ'คะซอยดฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คนเผ่าพันธุที่มีแหล่งดั้งเดิมในยุโรป/มีผิวหนังขาวจนถึงดำ/ริมผีปากบาง จมูกโด่ง
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
derivation(เดริเว'เชิน) n. การได้มา,การสืบรากเง่า,การสืบพันธุ์ฐาน,แหล่งที่มา,รากเง่า,ที่มา,พืชพันธุ์,ประวัติความเป็นมา,รากศัพท์, Syn. origin
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
fort(ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย
fount(ฟอนทฺ) n. น้ำพุ,แหล่ง,แหล่งกำเนิด,ที่มา,ที่เก็บน้ำมัน,ที่เก็บน้ำหมึก,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, Syn. fountain
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
fountainheadn. น้ำพุ,แหล่งน้ำ,แหล่งสำคัญ
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด,การให้กำเนิด,การเริ่ม,สมุฏฐาน -pl. geneses
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
golgi complexเป็นส่วนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับ endoplasmic reticulum (ER) มีลักษณะเป็นถุงแบน ๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมชั่วคราวของโปรตีนที่สร้างมากจาก ER และยังทำให้สารโปรตีนเข้มข้นขึ้น
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
headspringn. ต้นน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead,source
headstreamn. ลำธานที่เป็นแหล่งหรือต้นน้ำ
hell hole(เฮล'โฮล) n. สถานที่ไม่น่าอยู่ที่สุดล แหล่งชั่วร้าย
hellhole(เฮล'โฮล) n. สถานที่ไม่น่าอยู่ที่สุดล แหล่งชั่วร้าย
heterogeneityn. สภาพที่มีเซลล์สืบพันธุ์ (gametes) ต่างกัน,การได้มาจากแหล่งหรือจำพวกที่ต่างกัน
heterologousadj. ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต่างกัน,ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ต่างกัน
ilk 1(อิลคฺ) n. ตระกูล,จำพวก,ชนิด,แหล่ง adj. เหมือนกัน -pron. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ, Syn. kind
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
in situ(อิน ซิท'ทู) L. ในแหล่งแรกเริ่ม
inchoation(อินโคเอ' เชิน) n. การเริ่ม, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, origin)
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
derivation(n) การได้รับมา,การสร้างคำ,แหล่งที่มา,ความเป็นมา,รากศัพท์
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง
oasis(n) โอเอซิส,แหล่งน้ำกลางทะเลทราย
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
resident(adj) อยู่เป็นหลักแหล่ง,อยู่ประจำ
resource(n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง
root(n) รากฐาน,ราก,รากศัพท์,แหล่งที่มา
site(n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
storage(n) การเก็บรักษา,ที่เก็บของ,แหล่งเก็บข้อมูล
water(n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว
whereat(adv,con) ณ ที่นั้น,ที่ซึ่ง,แหล่งซึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
initiatorแหล่งกระแสลม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
colluvial depositแหล่งเศษหินเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reservoirแหล่งรวม, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinkแหล่งปลายทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indemnification aliundeการรับชดใช้จากแหล่งอื่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exotic-วิเทศ, มาจากแหล่งอื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focus๑. จุดรวม๒. จุดแหล่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data Bankแหล่งต่างๆที่เป็นที่รวบรวมข้อมูล [การแพทย์]
Deposit แหล่งสะสม บริเวณที่มีการสะสมตัวตามธรรมชาติของสาร เช่น ดิน หิน แร่ [สิ่งแวดล้อม]
Electron Gunแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Reservoirแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม โดยปิโตรเลียมซึ่งได้แก่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างหิน เช่น ชั้นหินทราย [ปิโตรเลี่ยม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentary Deposits แหล่งแร่กำเนิดจากการสะสม แหล่งแร่ที่เกิดจากการสะสมนั้นเกิดขึ้นแบบ เดียว กับการเกิดหินชั้นนั่นเอง อาจจะโดยกรรมวิธีทางเคมี คือตกผลึกจากสารละลาย หรือโดยกรรมวิธีทางชีวะ คือการสะสมตัวของอินทรีย์สาร หรือโดยการระเหย แหล่งแร่ มักจะเกิดเป็นชั้นหรือเป็นส่วนในชั้น หรือไม่ก็กระจายอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่ง แหล่งแร่สะสม ได้แก่ แร่เหล็ก แมงกานีส ถ่านหิน ยิปซัม ดินเบา แอนไฮไดรท์ หินเกลือ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appellation of originการระบุแหล่งกำเนิด [เศรษฐศาสตร์]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Augite ออไจต์ แหล่ง - ประเทศไทย พบเป็นแร่ประกอบหินในหินอัคนี เช่น หินแอนดีไซต์ [สิ่งแวดล้อม]
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์ แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]
Blent Blendน้ำมันดิบเบรนน้ำัมันดิบจากแหล่งทะเลเหนือของอังกฤษ ซึ่งราคาของน้ำมันดิบเบรนใช้เป็นตัวอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดน้ำมันนานาชาติด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Blowoutการพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ, การพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Chabazite แคบาไซต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบทั่ว ๆ ไปในหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ ประโยชน์ - เป็นประโยชน์ในการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Crude Oilน้ำมันดิบน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Cuprite คิวไพรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายจุดในจังหวัดน่าน ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญเพราะมีเนื้อทองแดงสูง [สิ่งแวดล้อม]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขตหลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exhaust ไอเสีย ก๊าซที่ปล่อยระบายออกจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส [สิ่งแวดล้อม]
Fetchระยะทางเดินของคลื่น หรือแหล่งกำเนิดคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Graphite แกรไฟต์ แหล่ง - พบในหินแกรนิตที่จังหวัดจันทบุรี และในหินแปรทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเกิดอยู่ในหินชนวนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เคลือบบนผิวหน้าของหินแปร นอกจากนี้ยังพบ ในหินเปกมาไทต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำดินสอดำ ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟได้ดีเพราะจุดหลอมเหลวสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
interferenceการแทรกสอด, การซ้อนทับของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งหรือมากกว่า การซ้อนทับของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเหล่านั้นเคลื่อนที่มาพบกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jadeite เจไดต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่เรียกว่า หยก มีราคาค่อนข้างแพง สมัยโบราณใช้ทำอาวุธและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องประดับและแกะสลัก [สิ่งแวดล้อม]
Malachite มาลาไคต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Manganite แมงกาไนต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเลยและลำพูน ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีสที่สำคัญอันดับรอง [สิ่งแวดล้อม]
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย) บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Hot Spot จุดร้อน บริเวณเปลือกโลกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100-200 กิโลเมตร ซึ่งมีภูเขาไฟระเบิดเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหลายสิบล้านปี เชื่อกันว่า เป็นบริเวณที่ความร้อนจากภายในโลกในชั้นแมนเทิลปรากฎขึ้นมาบนผิวโลก แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งมักเกิดในบริเวณจุดร้อนนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
well (n.) แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
glim (n.) แหล่ง / สิ่งที่ให้แสง See also: แสงไฟ, แสงเทียน
hoard (n.) แหล่งกักตุน
cradle (n.) แหล่งกำเนิด See also: จุดเริ่มต้น Syn. source, ultimate
fount (n.) แหล่งกำเนิด See also: ต้นกำเนิด Syn. origin, source
fountainhead (n.) แหล่งกำเนิด See also: ต้นกำเนิด Syn. fount, origin, source
genesis (n.) แหล่งกำเนิด See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด Syn. origin, birth
growth (n.) แหล่งกำเนิด
matrix (n.) แหล่งกำเนิด See also: บ่อเกิด, รากฐาน
progenitor (n.) แหล่งกำเนิด
provenience (n.) แหล่งกำเนิด
rise (n.) แหล่งกำเนิด See also: จุดเริ่มต้น Syn. beginning, origin
spring (n.) แหล่งกำเนิด See also: มูล, บ่อเกิด Syn. source
light (n.) แหล่งกำเนิดแสง
chapter and verse (idm.) แหล่งข้อมูล See also: แหล่งข่าว
mine of information (idm.) แหล่งข้อมูล See also: บางคนหรือบางสิ่งที่เต็มไปด้วยข้อมูล
source (n.) แหล่งข้อมูล See also: ผู้ให้ข้อมูล Syn. expert, specialist
informed source (n.) แหล่งข่าว
news agency (n.) แหล่งข่าว See also: แหล่งตัวแทนหรือสำนักข่าวที่ทำหน้าที่รวบรวมและขายข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆให้กับสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ Syn. press agency, wire service
dig (n.) แหล่งขุดค้น (ทางโบราณคดี)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They came from the same sourceพวกมันมาจากแหล่งเดียวกัน
I'm investigating the source of a diseaseฉันกำลังตรวจหาแหล่งของเชื้อโรค
We have to find the sourceพวกเราต้องหาแหล่ง(ที่มาของโรค)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The guns come from four or five different sources.มีแล้งที่มาของปืน 5 แหล่ง ที่เเตกต่างกันไป
I've read all that research. No one's ever mentioned that.ผมศึกษาจากทุก ๆ แหล่ง ไม่มีใครเขียนบอกไว้เลย
I've been busy. Did you find what you were looking for?แหล่งการเยียวยาคือใช้พวกกลายพันธุ์ อยู่ที่แลบวอชิงตัน
My sources were clear on this.แหล่งกำเนิดของฉันได้พ้นไปจากที่นี่
The source of the virus was traced back...แหล่งกำเนิดของเชื้อไวรัส เกิดขึ้นจากการทดลองยา
The birthplace of magic itself.แหล่งกำเนิดของเวทย์มนตร์
Unknown origin?แหล่งกำเนิดที่ไม่รู้จัก
The radiation source has to be very strong.แหล่งกำเนิดรังสีต้องแข็งแรงมาก
The shield generator is somewhere in this area.แหล่งกำเหนิดเกราะพลังงานต้องอยู่ที่ไหนซักที่แถวๆนี้
The sources of the attack are not yet known.แหล่งของการโจมตียังไม่แน่ชัด
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี
The source of the spring is a grove of yew trees in the White Mountains.แหล่งของน้ำพุนั้นคือป่าต้นยิวบนเทือกเขาไวท์
"The source"?แหล่งข้อมูล? ยังงั้นเหรอ
Where is the Santa Maria del Popolo, the first altar of science?แหล่งข้อมูลของแรงบันดาลใจสำหรับหนึ่งพันล้าน ชีวิตสูญหายและผวา.
Sources in the restricted area?แหล่งข้อมูลจากพื้นที่ต้องห้ามอะหรอ
Best intel puts Cameron and Abel in Vancouver.แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ในการตามหาคาเมรอนและเอเบิลในแวนคูเวอร์
A live source.แหล่งข้อมูลที่มีชีวิต
Our informant says that he was paid 1.5 million Euros by a jihadist group in the Philippines.แหล่งข้อมูลบอกว่า มีการจ่ายเงิน 1.5 ล้านยูโร จากกลุ่มจิฮัดหัวรุนแรงในฟิลิปปินส์
What resources are you gonna give me?แหล่งข้อมูลอะไร ที่คุณสามารถให้ฉันได้ ไม่.
Sources, all right? He's closing in.แหล่งข่าว ตกลงไหม เขาเข้าใกล้
Pentagon sources say a Pakistani warship fired without warning at the Ohio class nuclear submarine U.S.S. "Colorado"แหล่งข่าว เพนตาก้อน แจ้งว่า เรือรบ ปากีสถาน ยิงโดยไม่มีการ เตือน มาที่เรือ ชั้น โอไฮโอ้ เรือดำน้ำนิวเคลียร์ ยู เอส เอส โคโลลาโด้
Western intelligence sources have identified chemical traces that are the hallmark of the infamous arms-dealer, Aarmir Barkawiแหล่งข่าวกรองของชาติตะวันตก ระบุว่า พบร่องรอยสารเคมีที่เป็นสัญญลักษณ์ ของพ่อค้าอาวุธผู้อื้อฉาว, อาเมียร์ บาร์คาวี
Sources said prosecutors were getting closer to a decision on whether to charge the actor.แหล่งข่าวกล่าวว่า อัยการกำลัง\ ตัดสินใจ ว่าจะฟ้องร้องต่อนักแสดงหรือไม่
Sources say there could be multiple victims...แหล่งข่าวกล่าวว่า อาจมีเหยื่อหลายราย
Your informant claims that Starkwood was trying to acquire a bioweapon, and that's your connection to Juma.แหล่งข่าวของคุณอ้างว่า สตาร์ควูดพยายามที่จะ จัดหาอาวุธชีวภาพ และนั่นคือความสัมพันธ์ของคุณกับ จูม่า
My sources tell me reservations are already down 20%.แหล่งข่าวของฉันบอกมาว่าการจองห้องลดลงไปถึง 20% แล้วนี่
My sources tell me that jenny adams...แหล่งข่าวของฉันบอกว่า เจนนี่ อดัมส์...
My source has video of the crash site.แหล่งข่าวของฉันมีวิดีโอของที่เกิดเหตุ
My source just e-mailed me.แหล่งข่าวของฉันเพิ่งส่งข้อความมาถึงฉัน
They found the vehicle he escaped in empty and abandoned.แหล่งข่าวของฉันแจ้งว่า
My sources tell me they're 5 years away from prototype.แหล่งข่าวของผมบอกว่า มันห่างจากตัวต้นแบบห้าปี
What's your source's name?แหล่งข่าวของเธอชื่ออะไร
Henry's source must have led him here.แหล่งข่าวของเฮนรี่คงนำเขามาที่นี่
My sources are well placed.แหล่งข่าวข้าเชื่อถือได้
The source thinks I'm alone.แหล่งข่าวคิดว่าฉันมาคนเดียว
Your sources are wrong.แหล่งข่าวคุณผิดแล้วล่ะ
Source from the Lubyanka Square just brought it to us.แหล่งข่าวจตุรัสลูเบียนก้าส่งนี่มาให้
Anonymous sources inside the Pentagon...แหล่งข่าวจากเพนตาก้อน...
My sources tell me you're applying to Princeton.แหล่งข่าวฉันบอกว่า นายกำลังสมัครเรียนที่พริ้นซ์ตัน
My source at the company, he's got documents, memos, all the proofs I need to make this story run.แหล่งข่าวฉัยอยู่ที่บริษัท เขามีเอกสารอยู่ หลักฐานที่มี ฉันต้องให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไป

แหล่ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แหล่ง
Back to top