ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

derivation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *derivation*, -derivation-

derivation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
derivation (n.) แหล่งที่มา See also: ต้นกำเนิด Syn. origin, source
English-Thai: HOPE Dictionary
derivation(เดริเว'เชิน) n. การได้มา,การสืบรากเง่า,การสืบพันธุ์ฐาน,แหล่งที่มา,รากเง่า,ที่มา,พืชพันธุ์,ประวัติความเป็นมา,รากศัพท์, Syn. origin
English-Thai: Nontri Dictionary
derivation(n) การได้รับมา,การสร้างคำ,แหล่งที่มา,ความเป็นมา,รากศัพท์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
derivation sequenceลำดับการแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As in "to vent," original derivation from the Latin exventare.ซึ่งคำว่า "การระบาย" มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน
Those are all accepted derivations of the suburban ethos.ทั้งหมดนี้คือ การรับผลกระทำ จากตกลงร่วม แห่งสังคมย่านชานเมือง

derivation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推导[tuī dǎo, ㄊㄨㄟ ㄉㄠˇ, 推导 / 推導] derivation; to deduce
春岑[Chūn cén, ㄔㄨㄣ ㄘㄣˊ, 春岑] Hill of Spring (derivation of Tel Aviv 特拉維夫|特拉维夫 from the book of Ezekiel 以西結書|以西结书)

derivation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
導出[どうしゅつ, doushutsu] (n,vs,adj-no) derivation
派生[はせい, hasei] (n,vs) derivation; (P)
生成[せいせい, seisei] (n,vs) creation; generation; formation; derivation; (P)
由来[ゆらい, yurai] (adv,n,vs) origin; source; history; derivation; reason; destiny; (P)
語源(P);語原(iK)[ごげん, gogen] (n) word root; word derivation; etymology; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
導出[どうしゅつ, doushutsu] derivation

derivation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหล่งที่มา[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)
ทางเบี่ยง[n. exp.] (thāng bīeng) EN: road diversion ; detour FR: déviation [f] ; dérivation [f] ; détour [m]

derivation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgeleitete Bindung {f}derivation weave

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า derivation
Back to top