ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แล้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แล้ง*, -แล้ง-

แล้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แล้ง (n.) drought Syn. หน้าแล้ง Ops. หน้าหนาว
แล่ง (n.) ancient Thai measure of capacity
แล่ง (v.) spilt See also: chop, cleave, break Syn. ผ่า, ฟัน
แล่ง (n.) quiver Syn. รังกระสุน
แล้งน้ำใจ (v.) be without kindness See also: treat someone ungenerously/unkindly, not be helpful or considerate
English-Thai: HOPE Dictionary
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
droughty(เดรา'ที) adj. แห้งแล้ง,ไร้ฝน,กระหายน้ำ, See also: droughtiness n., Syn. dry
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
harmationn. ลมแห้งแล้งและมีฝุ่นทางด้านฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
sterilise(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
sterilize(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aridity(n) ความแห้งแล้ง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
dry(adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
quiver(n) แล่ง,กระบอกใส่ลูกศร,การสั่น,การสั่นเทา
sieve(n) แล่ง,ตะแกรง,กระชอน,ตระกร้า,คนเก็บความลับไม่อยู่
sterile(adj) เป็นหมัน,แห้งแล้ง,ปลอดเชื้อ,ไม่มีประโยชน์
sterilization(n) การฆ่าเชื้อโรค,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้แห้งแล้ง
sterilize(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้แห้งแล้ง,ทำให้ไม่เป็นผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arid zoneเขตแห้งแล้งจัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arid; xericแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeroclinalขึ้นที่ลาดแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xerophyteพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Droughtฝนแล้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dry seasonฤดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
La Ninaลานีญา, ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ที่ทำให้ พื้นทวีปบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก แห้งแล้งกว่าปกติ ในขณะที่พื้นทวีปบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดฝนตกหนักกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง ป่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่แห้งแล้งภายหลัง จาก ที่ป่าธรรมชาติได้ถูกทำลายหรือถูกไฟป่าเผาไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ต้นไม้ไม่อาจขึ้น หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ พวกหญ้าต่างๆ จึงเข้ามาแทนที่ สามารถพบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย บริเวณที่เป็นป่าร้างและไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม หญ้าชันอากาศ หญ้าพง สาบเสือ เป็นต้น อาจจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระกินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่ ซึ่งเป็นไม้พวกทนทานต่อไฟป่าได้ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aestivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง
dead (adj.) แห้งแล้ง See also: เสื่อมสภาพ Syn. infertile, barren, unproductive Ops. fertile
deluded (adj.) ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง) See also: เลื่อนลอย Syn. delusive, foolish Ops. real
dried (adj.) แห้งแล้ง Syn. burned, withered
drought (n.) ความแห้งแล้ง See also: ความขาดแคลน Syn. rainlessness, scarcity
dry climate (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry season
dry season (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry climate, dry season
estivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง Syn. aestivation
fond (adj.) ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง) See also: เลื่อนลอย Syn. delusive, deluded, foolish Ops. real
parched (adj.) แห้งแล้ง Syn. burned, withered, dried
rainlessness (n.) ความแห้งแล้ง See also: ความขาดแคลน Syn. scarcity
unproductive (adj.) แห้งแล้ง See also: เสื่อมสภาพ Syn. infertile, barren Ops. fertile
wild (adj.) แห้งแล้ง See also: ห่างไกล, รกร้าง
xerophilous (adj.) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophily (n.) การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerosere (n.) การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
xerothemic (n.) เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You pathetic, self-deluded little boy. Look at you!คุณน่าสงสารตัวเองลม ๆ แล้ง ๆ เด็กชายตัวเล็ก ๆ มองที่คุณ!
It's just a fantasy.มันก็แค่ฝันลม ๆ แล้ง
Well, I'm not counting on a Hail Mary.อืม ผมไม่อยากหวังลม ๆ แล้ง
And then press this button to get a focusแล้งก็กดปุ่มนี้ เพื่อปรับโฟกัส
Will your life be any different?แล้งชีวิตเธอจะต่างไปจากเดิมเหรอ?
And I had to coordinate 121 different radio and print interviews in five different languages.แล้งต้องติดต่อสัมภาษณ์สื่อุอีก121งาน แปลบทสัมภาษณ์ เป็น5ภาษา
That drought left me in the hole.แล้งที่ผ่านมาทำฉันหมดตัว
And what would you have told your mother?แล้งนายจะไปบอกแม่นายว่ายังไง?
Not very compassionate, is it?แล้งน้ำใจจังเลยว่ามั้ย?
You put her on Tamoxifen?แล้งมันไปบล็อคระบบหายใจ
Got so bad, rich suburbanites couldn't afford to fill their swimming pools.แล้งหนัก ขนาดคนรวยไม่มีน้ำใส่สระว่าย
Please don't think about bringing back a knife or anything like that or I'd be sorry.แล้งอย่าคิดหยิบอะไรออกมาด้วยล่ะ อย่างเช่นมีด หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่อย่างนั้น ผมคงต้องเสียใจกับคุณ
What did this kid see?แล้งเด็กนั่นเห็นอะไรบ้าง ?
When it rains, you run short. I want to do X-rays show.แล้งโกหกว่าทำมันหักเองตอนนี้มันยังยาวไม่เท่ากันเลย
All right, so, what, you hold the crystal and she holds the H, huh?แล้งไง มึงซ่อนยาไอซ์ และเธอก็ซ่อนเหมือนกันสินะ
What? She cleaned me out.แล้งไง เธอรีดฉันหมดตัวเลย
Our fathers came across the prairie fought Indians, fought drought, fought locusts, fought Dix!พ่อเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดง ...ต่อสู้กับอินเดียนแดง ความแห้งแล้ง และไอ้ดิ๊กซ์
Grab him, he's getting away!จับเขาไว้, เขากำลังหนีไปแล้ง!
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา?
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง
And one fine day did his field go dry too?แล้วอยู่ๆที่ดินเกิดแห้งแล้งเหมือนฉันมั้ย
Why, are you falling hopelessly in love with me?ทำไมเธอมารักชั้นแบบลมๆแล้งๆยังงี้หละ
There was a drought once, and it didn't rain for monthsมีครั้งหนึ่งแล้งมาก/N ฝนไม่ตกลงมาเป็นเดือน
Fiona, we're supposed to be conserving water. We're in the middle of a drought.ฟิโอน่า เราจะต้องประหยัดน้ำนะ เวลานี้เป็นช่วงกลางฤดูแล้งนะ
Droughts are for poor people.ฤดูแล้ง มันสำหรับคนจน
Bonjour, Fighting Frogs. Here's your daily drought reminder:บอนจัวร์ และ ไฟท์ติ้งฟอกซ์ อย่าลืมว่าตอนนี้คือหน้าแล้ง
But I can't wait for him because waiting for you is like waiting for rain in this drought.แต่ฉันไม่สามารถรอเขาคนนั้นได้.. ...เพราะว่า การรอคุณ มันเหมือนกับ การรอฝนในฤดูแล้ง
Scientists attribute this water shortage to the lack of rainfall the last two years.นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าน้ำขาดแคลน เป็นเพราะฝนแล้งมากว่า2ปี
Global warming, paradoxically, causes not only more flooding, but also more drought.น่าฉงนว่าภาวะโลกร้อนไม่เพียงเป็นเหตุ ให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้น แต่ยังทำให้แห้งแล้งมากขึ้นด้วย
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น
...more flooding and more drought and stronger storms is going up, and global warming is implicated in the pattern....น้ำท่วมมากขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น พายุรุนแรงมากขึ้นๆ ภาวะโลกร้อนเกี่ยวพันอยู่ในแบบแผนอันนี้
In the southern part of the country farmers are saying it's the worst drought in a decade.ทางตอนใต้ของประเทศ ชาวไร่กล่าวว่านี่เป็นปีที่แล้งที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
The region is heading for the worst drought in living memory.เรากำลังจะพบสภาพแห้งแล้ง อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
It's a disaster. The worst drought in years.มันคือความหายนะ ความแห้งแล้งที่สุดในรอบหลายๆปี
We must pray about the violence and droughts and everything because the problem is, every farmer thinks he's on his own.เราต้องสวดมนต์เกี่ยวกับความรุนแรง ความแห้งแล้งและทุกอย่าง เพราะปัญหาคือ ชาวไร่ทุกคนคิดว่าตัวใครตัวมัน
And the drought we're facing.และภัยแล้งที่พวกเรากำลังเผชิญ
We're just holding out. Yeah, I know the farmers are struggling.แค่แห้งแล้งมากๆ พวกเราต้องอดทนรอ
I'm sure you guys are starting to get the drift.ผมมั่นใจว่าพวกคุณ เริ่มประสบปัญหาความแห้งแล้งแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แล้ง
Back to top