ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แจ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แจ่ม*, -แจ่ม-

แจ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจ่ม (v.) bright See also: clear, shining, glowing, light, transparent Syn. แจ้ง, กระจ่าง, ใส, ชัดเจน Ops. มัว, มัวหมอง
แจ่มกระจ่าง (adv.) clearly See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently
แจ่มกระจ่าง (v.) be bright See also: be clear, be distinct, be obvious Syn. แจ้ง, กระจ่าง, ใส, ชัดเจน Ops. มัว, มัวหมอง
แจ่มจ้า (adv.) brightly See also: brilliantly, magnificently, gorgeously Syn. สุกใส, เจิดจ้า, สว่างไสว, เรืองรอง
แจ่มชัด (adj.) clear See also: distinct, obvious, explicit, evident
แจ่มชัด (adv.) clearly See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently
แจ่มชัด (v.) be clear See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent Syn. ชัดเจน, ชัด, ใส, กระจ่าง Ops. มัว
แจ่มแจ้ง (adv.) clearly See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently
แจ่มแจ้ง (v.) be clear See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent Syn. ชัดเจน, แจ่มกระจ่าง, ใส, แจ่มชัด, กระจ่าง Ops. คลุมเครือ
แจ่มใส (adj.) bright See also: brilliant, fine, clear, fresh
แจ่มใส (adv.) cheerfully See also: fine, freshly
แจ่มใส (v.) be clear See also: be bright, be cheerful, be fine Syn. ปลอดโปร่ง, กระจ่าง, โปร่ง Ops. ขุ่นมัว
แจ่มใส (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นบาน, เบิกบาน Ops. ขุ่นมัว
English-Thai: HOPE Dictionary
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearheadedadj. หัวสมองแจ่มใส.
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
luminous(ลู'มะนัส) adj. เปล่งแสง,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,กระจายแสง,หลักแหลม,ฉลาดมาก,แจ่มแจ้ง,แจ่มใส,โปร่งใส., See also: luminousness n. ดูluminous, Syn. shining,bright
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
old boy(โอลด'บอย) n. เฒ่าทารก,คนแก่ที่ร่าเริงแจ่มใส
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
perspicuous(เพอสพิค'คิวเอิส) adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เข้าใจง่าย,ไม่คลุมเครือ, Syn. clear
radiance(เร'เดียนซฺ) n. ความสว่างหรือแสงที่แผ่รัศมี,ความร่าเริงแจ่มใส., Syn. radiancy
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
splendent(สเพลน'เดินทฺ) adj. แวววาว,แจ่มจรัส,เป็นเงาโลหะ,เด่นชัด, Syn. shining
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
splendor(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
splendour(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
star(สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง
starlight(สทาร์'ไลทฺ) adj. เกี่ยวกับดาว,เป็นรูปดาว,แจ่มจรัส,เป็นแสงดาว. n. แสงดาว.
starry(สทาร์'รี) adj. เต็มไปด้วยดาว,สว่างไปด้วยแสงดวงดาว,แจ่มจรัส,ประกอบด้วยดาว,คล้ายดาว,เป็นรูปดาว, See also: starriness n.
stellar(สเทล'ละ) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาวแจ่มจรัส,เป็นดารา,เป็นตัวเอก., Syn. celestial
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.
English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง,การอธิบาย,การชี้แจง,การชี้ให้เห็น
evident(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,เด่นชัด,ชัดเจน
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี,เบิกบาน,แจ่มใส,ร่าเริง
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
obvious(adj) เป็นที่ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
overt(adj) ซึ่งปรากฏชัด,แจ่มแจ้ง,โจ่งแจ้ง
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย
radiance(n) ความร่าเริง,ความแจ่มใส,ความสว่าง,การแผ่รัศมี
radiant(adj) ช่วงโชติ,แจ่มใส,เปล่งปลั่ง,สว่าง,แผ่ออก
silvery(adj) แจ่มใส,กังวาน,มีสีเงิน
starlight(adj) แจ่มจรัส,สว่างด้วยแสงดาว
starry(adj) เป็นรูปดาว,เต็มไปด้วยดาว,คล้ายดาว,แจ่มจรัส
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด
vivid(adj) ชัดแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,แจ่มใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brillant (adj.) แจ่มจรัส See also: รุ่งโรจน์ Syn. luminous
splendid (adj.) แจ่มจรัส See also: รุ่งโรจน์ Syn. brillant, luminous
manifestable (adj.) แจ่มแจ้ง See also: เด่นชัด
clear as a vodka (sl.) แจ่มใสมาก
cheerfulness (n.) ความแจ่มใส See also: ความสดชื่น Syn. happiness, gaiety Ops. unhappiness, sadness
fair up (phrv.) (อากาศ) แจ่มใส (คำไม่เป็นทางการ) See also: สดชื่นขึ้น
fine (adj.) อากาศแจ่มใส See also: ท้องฟ้าสดใส Syn. sunny, bright, clear Ops. gloomy, cloudy
foul (adj.) ไม่แจ่มใส (อากาศ)
illumine (vt.) ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ) See also: ให้ความกระจ่าง, อธิบาย Syn. clarify, illuminate
manifest (adj.) ซึ่งเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง See also: ซึ่งเห็นเด่นชัด, เป็นที่รู้กันทั่ว, ซึ่งชัดแจ้ง Syn. clear, evident, visible, obvious
sunny (adj.) ร่าเริงแจ่มใส See also: เบิกบาน, สนุกสนาน Syn. cheerful, cheery, happy, joyful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, fantastic.โอ้ แจ่ม ตอนนี้เขาเป็น ดร.
Wonderful. Do you like magic?แจ่ม คุณชอบมายากลไหม
All right, well, figure out where he put her bones.แจ่ม ลองคิดดูสิว่า เขาเอากระดูกไปไว้ที่ไหน
Yeah, or a good songแจ่ม หรือเพลงเริ่ดๆอย่าง
Yes, sexy, right? - . Very sexy -แจ่ม เซ็กซี่ดีนะ \ เซ็กซี่โคตรๆ
That's a good idea, do that.แจ่ม เดี๋ยวฉันจัดการเอง
Great. We'll march into the tower and proclaim,แจ่ม เราจะเข้าไป โดยเร็วแล้วประกาศว่า
Perf. But I'm gonna need a few things:แจ่ม แต่หนูต้องขอสองสามอย่าง
Beats 12 years in the Fromhold State Penitentiary.แจ่มกว่า 12 ปีในคุกฟอร์มโฮลด์ซะอีก
I'm so clear it hurts, bro.แจ่มกว่านี้ไม่มีแล้ว พวก
That's excellent. I'm really happy for you.แจ่มจังเลยเนอะ ชั้นดีใจกับพวกนายด้วยนะ
What it is, man! Dynomite. Ted, Right, right.แจ่มจี๊ด พวก ระเบิดระเบ้อ
Oh, you are brilliant. I'm mad for you!แจ่มมาก ฉันรักเธอสุดๆ
Nice folks. Charged a little extra for the cleanup.แจ่มมากพวก ขอบวกค่าทำความสะอาดเพิ่มนะ
Oh, yeah. You ready?แจ่มว่ะ พร้อมแล้วยัง
Now, we're stuck in the middle of nowhere and no one even knows where we are.แจ่มเลย ตอนนี้เรากำลังติดอยู่บนที่เกาะที่รกร้างว่างเปล่า และ ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนกัน
Great. It'll take me a few hours to get stuff together.แจ่มเลย ผมคงต้องไปเก็บของสักสามชม.
Awesome! You came back!แจ่มเลย ลุงกลับมาแล้ว
Go back, go back.แจ่มเลย เดี๋ยว ถอย ๆ ๆ
Pretty good. What about you?แจ่มเลย แล้วเธอล่ะ เป็นงัย?
Sounds good. Ah-- I'll take two.แจ่มเลย! ฉันขอสองอัน
You're the best.แจ่มเลย! มันสุโค่ยมาก
Oh, great. Great! It's gonna take us forever to get back here.แจ่มเลยไง พวกเราคงไม่มีวันกลับมาที่นี่อีกแน่
Crystal. I won't solo.แจ่มแจ้ง ฉันไม่ร้องนำแล้วล่ะ
Utterly. Can we blow up these Wiccan dipshits already?แจ่มแจ้ง เราเป่าพวกวิคแคนนี่ ได้แล้วใช่มั้ย
That clears it up. Thank you.แจ่มแจ้งเลยจ่ะ ขอบใจนะ
That's clear. What's not so clear is...แจ่มแจ้งไหม มีอะไรที่ไม่เข้าใจไหม
Obviously know your way around.แจ่มแจ๋วรู้ทางคุณหมดแล้ว
Super. Great. Thank you.แจ่มไปเลยค่ะ แล้วฉันจะชดเชยให้ทีหลังนะ
It's brilliant, no?แจ่มไปเลยนะ หรือ ไม่เหรอ
So, everything's explained.งั้น ทุกอย่างอธิบายแจ่มแจ้งแล้วนะ
Nothing's explained. We still don't know who killed him.ไม่มีอะไรแจ่มแจ้ง เรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนฆ่าเขา
A crystal moonภายใต้แสงจันทร์แจ่มกระจ่าง
Of course. I understand perfectly.แน่นอนอยู่แล้ว, เค้าเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋
It's a beautiful afternoon in Calgary, and there is a lot more coming up.เป็นบ่ายที่แจ่มใสมากใน คาลการี่ และยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าติดตาม
Tomorrow's forecast: sunny.คาดว่าวันพรุ่งนี้ อากาศจะแจ่มใส
Her features are not at all handsome. Her complexion has no brilliancy.ลักษณะหน้าตาของหล่อนก็ไม่สวย ผิวพรรณก็ไม่แจ่มใส
Yes, thank you, Mary. I think we have all apprehended that much.ใช่จ้ะ ขอบคุณมากแมรี่ ฉันคิดว่าพวกเราทั้งหมดเข้าใจมันแจ่มแจ้งมาก
She's radiant and confident and born to take this chanceเธอช่างแจ่มจรัสและมั่นใจ เกิดมาเพื่อโอกาสนี้
Well, Rose, we've walked about a mile around this boat deck... chewed over how great the weather's been and how I grew up... but I reckon that's not why you came to talk to me, is it?เราเดินรอบดาดฟ้าเรือนี้เป็นไมล์ๆ คุยเรื่องดินฟ้าอากาศแจ่มใส ผมเติบโตยังไง แต่คุณคงไม่ได้มาคุยเรื่องนี้ใช่มั้ย

แจ่ม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
晴れる[はれる, hareru] Thai: อากาศแจ่มใส English: to be sunny

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แจ่ม
Back to top