ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brillant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brillant*, -brillant-

brillant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brillant (adj.) สุกสว่าง See also: โชติช่วง, งามอร่าม Syn. dazzling, splendid
brillant (adj.) แจ่มจรัส See also: รุ่งโรจน์ Syn. luminous

brillant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining FR: brillant ; lumineux
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black ; jet-black FR: noir brillant ; de jais
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek FR: brillant ; lumineux ; lustré
มัน[adj.] (man) EN: glossy ; shiny ; polished FR: brillant ; luisant ; reluisant
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
รุ่งโรจน์[adj.] (rungrōt) EN: FR: clair ; éclatant ; brillant ; glorieux ; rayonnant ; splendide
สว่าง[adj.] (sawāng) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing ; clear ; bright ; apparent FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
วาว[adj.] (wāo) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; bright ; sparkling FR: brillant ; luisant
ฉาน[adj.] (chān) EN: bright ; brilliant FR: brillant
ฝังเพชร [adj.] (fang phet) EN: set with diamonds ; diamond-studded FR: serti de diamants ; incrusté de brillants
จรัส [adj.] (jarat) EN: bright ; brilliant ; shining ; resplendent FR: brillant
จรส[adj.] (jarot) EN: bright ; brilliant ; shining ; resplendent FR: brillant
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
น้ำมันใส่ผม[n. exp.] (nāmman sai ) EN: hair oil ; pomade FR: brillantine [f] ; gomina [f] ; gel coiffant [m]
เป็นเงา[adj.] (pen ngao) EN: polished ; glossy FR: poli ; brillant
เปรื่องปราด[adj.] (prēuangprāt) EN: brilliant ; learned ; smart FR: érudit ; brillant
ทอแสง[adj.] (thøsaēng) EN: FR: semi-brillant
วาวแสง[adj.] (wāosaēng) EN: glowing ; shining ; sparkling FR: brillant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brillant
Back to top