ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปียก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปียก*, -เปียก-

เปียก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปียก (adj.) limp See also: spiritless Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก
เปียก (v.) make a paste
เปียก (adj.) wet See also: soaked, soggy, sodden Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียก (v.) be wet See also: be soaked, be soggy, become sodden Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียก (v.) wet See also: soak, moisten Syn. แฉะ, เฉอะแฉะ Ops. แห้ง
เปียก (adj.) wet See also: soak, moist Syn. ชุ่ม, ชื้น Ops. แห้ง
เปียกชื้น (v.) be damp See also: be wet, be moist, be humid, be clammy Ops. แห้ง
เปียกชื้น (adj.) damp See also: soaked, moist, wet Ops. แห้ง
เปียกชุ่ม (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก Ops. แห้ง
เปียกชุ่ม (adj.) wet See also: soaked, soggy, sodden Syn. ชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกชุ่ม (v.) be wet See also: be soaked, be soggy, become sodden Syn. ชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกน้ำ (adj.) wet See also: soak, drip, muddy, damp Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกปอน Ops. แห้ง
เปียกน้ำ (v.) get wet See also: soak, drip Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกปอน Ops. แห้ง
เปียกน้ำ (v.) soak See also: drench, moisten, damp Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกปอน (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก, เปียกชุ่ม Ops. แห้ง
เปียกปอน (v.) soak See also: drench, moisten, damp Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกน้ำ, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกแฉะ (adj.) wet See also: soak, drip, muddy, damp Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน Ops. แห้ง
เปียกแฉะ (v.) be wet See also: get soaked, be soggy, become sodden Syn. เปียก, แฉะ Ops. แห้ง
เปียกโชก (v.) soak See also: saturate, drench, wet thoroughly Syn. เปียกปอน
English-Thai: HOPE Dictionary
amylopectin(แอมมิโลเพค' ทิน) n. ส่วนประกอบของแป้งที่เมื่อถูกน้ำจะเป็นแป้งเปียก
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dew(ดิว) {dewed,dewing,dews} n. น้ำค้าง,สิ่งที่คล้ายน้ำค้าง,น้ำตา vt. เปียกชุ่มด้วยน้ำค้าง, Syn. moisture
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
doughy(โด'อี) adj. เหมือนก้อนแป้งหมี่ (อ่อนเปียก,นิ่ม,ซีด), See also: doughiness n. ดูdoughy
drench(เดรนชฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เปียกโชก,แช่,แช่น้ำ,อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ทำให้เต็มไปด้วย,กรอกยาให้สัตว์,ทำให้ดื่ม., See also: drenchingly adv.
flabby(แฟลบ'บี) adj. อ่อน,ยาน,ปวกเปียก,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่แน่ไม่นอน., See also: flabbily adv. flabbiness n., Syn. flaccid
flaccid(แฟลค'ซิด) adj. อ่อน,ปวกเปียก,ยาน,อ่อนแอ,ไม่แข็ง,ไม่แน่น., See also: flaccidity n. flaccidly adv.
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
flaggy(แฟลก'กี) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย
friedshirt(ไฟรเชิร์ท) n. เสื้อที่ผ่านการแช่แป้งเปียก
humid(ฮิว'มิด) adj. ชื้น,เปียกชื้น., See also: humidly adv. humidness n., Syn. moist
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
humourous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
impaste(อิมเพสทฺ') vt. ทากาว,ทาแป้งเปียก,ทำให้เป็นกาวหรือแป้งเปียก,ทาอย่างหนา., See also: impastation n.
irrigate(เออ'ระเกท) vt. ทดน้ำ,ชำระล้างได้,ล้างด้วยของเหลว,ทำให้เปียก,ทำให้ชื้น,ปล่อยให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่าน, See also: irrigable adj.
limp(ลิมพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดินปวกเปียก,เดินขาเป๋,กระทำอย่างอ่อนระโหย,เหนื่อยอ่อน,อ่อนกำลัง,ไร้พลัง,ไม่มีความหนักแน่น., See also: limper n. ดูlimp
lozenge(ลอซ'ซินจฺ) n. ยาอม,ลูกกวาด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
lymphatic(ลิมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง,ประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง.เหี่ยวยาน.ปวกเปียก,เชื่องช้า., See also: lymphatically adv. ดูlymphatic
moist(มอยซฺทฺ) adj. ชื้น,เปียก,ชุ่ม,น้ำตานอง,เกี่ยวกับหรือมีของเหลวหรือความชื้น., See also: moistful adj.
moisten(มอย'เซิน) vt.,vi. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,กลายเป็นชื้นหรือเปียก., See also: moistener n., Syn. damp,wet ###A. dry,parch
morass(มะแรส') n. พื้นดินที่ต่ำ นิ่มและเปียกชื้น,ที่ลุ่ม หนอง บึง บ่อ, Syn. fen,marsh
muggy(มัก'กี) adj. เปียก,ชื้นและอึดอัด,เปียกชื้นและคับแคบ., See also: muggily adv. mugginess n., Syn. humid,damp
overshoe(โอ'เวอะ?ู) n. รองเท้าหุ้มรองเท้า (เพื่อกันเปียกหรือกันหนาว)
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก,ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย,การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก,ชก,ต่อยหรือตีอย่างแรง
pasty(เพส'ที) adj. คล้ายแป้งเปียก, See also: pasties n.,pl. ที่ปิดหัวนมของนักระบำเปลื้องผ้า
rainy(เร'นี) adj. มีฝนตก,เปียกฝน,น้ำฝน, See also: rainily adv. raininess n.
rhomboid(รอม'บอยดฺ) n. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
rice(ไรซฺ) n. เมล็ดข้าว,ต้นข้าว vt. ทำให้มีลักษณะคล้ายข้าว,ตำข้าว,ทุบหรือบดให้มีลักษณะเป็นแป้งเปียกที่คล้ายข้าว
sedge(เซดจฺ) n. พืชจำพวก Carex ที่ชอบขึ้นในที่เปียกชื้น,หญ้าแห้วหมู, See also: sedged adj.
seethe(ซีธ) vi. เป็นฟอง,กลายเป็นฟอง,เดือด,พล่าน,คึกคัก,เร่าร้อน,ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เดือด,ความเดือดพล่าน,ความคึกคัก,ความเร่าร้อน,ความตื่นเต้น, Syn. foam,boil
smegma(สเมก'มะ) n. ขี้เปียกขององคชาตภายใต้หนังหุ้มหรือเม็ดละมุดของหญิง
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep
English-Thai: Nontri Dictionary
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
drench(n) ความเปียกชุ่ม,การจุ่มน้ำ,การแช่น้ำ
flabby(adj) อ่อนปวกเปียก,อ่อนแอ,ป้อแป้,เหี่ยว,ยาน,เหลาะแหละ
flaccid(adj) อ่อนเปลี้ย,อ่อนแอ,ยาน,ป้อแป้,อ่อนปวกเปียก
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
glue(n) กาว,แป้งเปียก
gluten(n) ยางเหนียว,แป้งเปียก
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
humid(adj) ชื้น,เปียก,แฉะ
humidity(n) ความชื้น,ความเปียกชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์
irrigate(vt) ทดน้ำ,ชำระล้าง,ทำให้เปียก
limp(adj) อ่อนลง,ปวกเปียก,นิ่ม,นุ่ม,กระโผลกกระเผลก,ไม่มีแรง
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ
lozenge(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,ลูกกวาด,ยาดม
moist(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,ชุ่ม,นอง
moisten(vi,vt) ชื้น,หมาด,เปียก,กลั้วคอ
mucilage(n) กาว,แป้งเปียก,ยาง,เมือก,มูก
muggy(adj) ชื้น,อบอ้าว,เปียก
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
pasty(adj) เหมือนแป้งเปียก,คล้ายแป้งเปียก
rainy(adj) มีฝนชุก,เปียกฝน
rhombus(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
soak(vt) ดูด,แช่,ซึม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,ทำให้เปียก
sodden(adj) เปียก,ชุ่ม,โชก,เหนอะหนะ,ไม่กรอบ
soggy(adj) หมาด,เปียก,ชื้น,เลอะเทอะ,เปรอะ
sop(vt) ทำให้เปียก,จุ่มน้ำ,แช่,ดูดซับ
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
watery(adj) เป็นน้ำ,เปียก,แฉะ,มีน้ำ,จืดจาง,ใส
wet(adj) เปียก,โชก,แฉะ,มีฝนมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cataplexyภาวะปวกเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flaccidเปลี้ย, หย่อน, ปวกเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fresco๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhomboidรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smegmaขี้เปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet coil; wetted coilคอยล์เปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet dream; emission; oneirogmus(จิตเวช.) ฝันเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Flabbyปวกเปียก [การแพทย์]
Flaccidอ่อนเปียก,อ่อนนิ่ม,อ่อนปวกเปียก [การแพทย์]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Gruelแป้งเปียกใสๆ [การแพทย์]
Limpเดินกะเผลก, นิ่มเละ, อ่อนปวกเปียก, [การแพทย์]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wet - bulb thermometerเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม เปียก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wet out (phrv.) ทำให้ (เสื้อผ้า) เปียก (ก่อนจุ่มลงในสารเคมีเพื่อเปลียนสี)
dampen (vi.) เปียก See also: ชื้น, ชุ่ม, แฉะ Syn. moisten Ops. dry, dry out
wet (adj.) เปียก See also: แฉะ, ชุ่มไปด้วยน้ำ, โชก, ชื้นแฉะ Syn. damp, moist Ops. dry
wet (vi.) เปียก See also: ชื้น, ชุ่ม, แฉะ Syn. dampen, moisten Ops. dry, dry out
humorous (adj.) เปียกชื้น See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
moist (adj.) เปียกชื้น See also: หมาด, ชื้น Syn. damp, humid Ops. dry, arid
dank (adj.) เปียกชื้นและหนาวเย็น
sodden (adj.) เปียกชุ่ม
sog (vi.) เปียกชุ่ม Syn. wet, sprinkle, saturate, soak Ops. dry
welter (vi.) เปียกชุ่ม See also: ชุ่มโชก
soak through (phrv.) เปียกมาก
perspiring (adj.) เปียกเหงื่อ See also: ชุ่มเหงื่อ, มีเหงื่อออกมาก, เหม็นเหงื่อ Syn. sticky
sweaty (adj.) เปียกเหงื่อ See also: ชุ่มเหงื่อ, มีเหงื่อออกมาก, เหม็นเหงื่อ Syn. perspiring, sticky
mashy (adj.) เปียกโชก
saturate with (phrv.) เปียกโชก See also: ชุ่มโชค Syn. drench in, soak with
soaked (adj.) เปียกโชก See also: ชุ่มโชก Syn. mushy, saturated, wet Ops. dry
soggy (adj.) เปียกโชก See also: ชุ่มโชก Syn. mushy, saturated, soaked, wet Ops. dry
sopping (adj.) เปียกโชก Syn. mashy
soaked to the skin (idm.) เปียกโชกไปทั้งตัว
bathed (adj.) ซึ่งเปียกชุ่มเพราะเหงื่อหรือน้ำตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean humid, wet, and reeking of eucalyptus?หมายถึงชื้น เปียก และเหม็นยูคาลิปตัสเหรอ
I mean she was sorta cryingเปียก ฉันหมายถึงเธอร้องไห้
As if we can smoke underwater.เปียกขนาดนี้ใครมันจะไปสูบได้วะ
Watered with tears of blood!เปียกด้วยน้ำตาเลือด!
A lttle wet, but I still look good! I look good!เปียกนิดหน่อย แต่ยังดูดี ฉันดูดี!
Wet and wild, tik.เปียกแล้วเถื่อนนะ ติ๊ก
You're soaked. Where have you been?เปียกโชกเลย คุณไปไหนมา
You're soaked. Nancy! Look who's here.เปียกโชกเลย แนนซี่ ดูสิว่าใครมา
I got soaked, and I'm freezing.เปียกไปหมด จะแข็งตายอยู่แล้ว
You may be сold and wet when you're doneคุณอาจจะหนาวเย็นและเปียก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย
"If the boy were here, he could wet the coils of the line, " he thought.ถ้าเด็กอยู่ที่นี่เขาอาจจะ เปียกขดลวดของเส้นที่เขาคิด
The fish was circling slowly, and the old man was wet with sweat... ... and tired deep into his bones.ปลาที่ได้รับการโคจรรอบช้า และชายชราก็เปียกด้วยเหงื่อ และเหนื่อยลึกเข้าไปในกระดูก ของเขา
Raining bullets."และเราจะได้รับเปียก, ชาย,
You want to swamp us, you crazy son of a bitch?จะทํานํ้ากระเซ็นเปียกเราหมดรึไงไอ้ลูกหมา
Sluggish. Like a wet sponge.ยวบยาบ เหมือนฟองน้ำเปียก
It was wet. Ouch, I peed in my pants!มันเปียก อุ๊ยฉันใส่กางเกงของฉัน!
Everything was wet:ทุกสิ่งทุกอย่างเปียกโชก:
I hate the water, and I hate being wet, and I hate you!ฉันเกลียดน้ำและฉันเกลียดการเปียก และฉันเกลียดคุ​​ณ!
I've never been so wet in my whole life.ไม่เคยเปียกโชกอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
And when I say you're a coward, that is only because you are the slimiest weakling ever to crawl the earth!และถ้าข้าจะพูดว่าท่านขี้ขลาด นั้นก็เพราะท่านมันเป็นคนปวกเปียกอ่อนแอที่สุด เท่าที่เคยเลื้อยอยู่บนโลกใบนี้เลยน่ะสิ
It's after midnight.ขอลองอีกครั้งได้มั้ยฮะ ผมรับไม่ได้กับคําว่า ปวกเปียกอ่ะ
But I'm so sorry that Kanta got wet Thank you very muchแต่กันตะซังต้องเปียก ขอบคุณมากเลยค่ะ
You'll have to tell him to wet the pages. The questions will float to the surface.คุณจะต้องบอกให้เขาเปียกหน้า คำถามจะลอยไปยังพื้นผิว
Next time you wet the bed, don't stick the things on the boiler.คราวหน้าที่เธอฝันเปียก อย่ามาจับของในครัว
Jack has not changed his clothes since you died, except for his jeans when he wet the bed.แจ็คยังใส่ชุดเดิมตั้งแต่แม่ตาย ยกเว้นกางเกง ที่บางครั้งเขาทำเปียกบนเตียง
A damp, black cloth is the best.ผ้าสีดำเปียกหมาด ๆจะดีที่สุด
We gotta get this car off the road. Cops notice shit like a car drenched in blood.เราต้องได้รับรถคันนี้ออกจากถนน ตำรวจสังเกตอึเหมือนรถเปียกโชกไปด้วยเลือด
Take a big, wet bite out of my ass, is what.ใช้ขนาดใหญ่กัดเปียกออกจากตูดของฉันเป็นสิ่งที่
Everythin' looks better when it's wet, don't you think?ทุกอย่างดูดีขึ้นเมื่อเปียกฝน ว่ามั้ย
The roads are probably bad with the rain.ถนนเปียกฝนคงไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ
From the sun-drenched reefs of Bora Bora... to the icy shores of Tripoli.จากแนวอาทิตย์เปียกโชก ของหมู่เกาะโบรา โบร่า ถึงชายฝั่งเยือกแข็งของทริโปลิ
They're still wet!พวกมันยังเปียกอยู่เลยครับ!
You put 'em on wet and walk 'em dry.ใส่มันเปียกๆ นั่นแหละ เดินไปเดี๋ยวก็แห้ง
You know, you get all sweaty and shit.เหงื่อแตกเปียกตัวเปียกก้น
Put on your mask. is that mask sweaty? I think that´s the one I hid behind my balls.อันนั้นเปียกมั้ยฉันซุกไว้ข้างกุ๊กไก่
Let's get you out of these wet clothes.ถอดเสื้อผ้าเปียกก่อนดีกว่า มานอนเถอะ
Will you go into the kitchen and get me a wet cloth?คุณช่วยไปไหนห้องครัว แล้วเอาผ้าเปียกให้ฉันหน่อยได้ไหม
Why don't you moisten our lips?ทำให้ริมฝีปากเปียกๆหน่อยสิ
Suddenly, all you're aware of is the wet towels on the floor...ทันใดนั้น คุณก็รู้ในทันทีว่า มีผ้าเปียกอยู่บนพื้น...

เปียก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปียก
Back to top