ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humid*, -humid-

humid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humid (adj.) ชื้น See also: ชุ่ม
humidity (n.) ความชุ่มชื้น See also: ความชื้นสัมบูรณ์, ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์
humidly (adv.) อย่างชุ่มชื้น See also: อย่างหมาด Syn. moistly
humidness (n.) ความชื้น See also: ความชุ่มชื้น Syn. moistness
English-Thai: HOPE Dictionary
humid(ฮิว'มิด) adj. ชื้น,เปียกชื้น., See also: humidly adv. humidness n., Syn. moist
humidify(ฮิวมิด'ดะไฟ) vt. ทำให้ชื้น., See also: humidification n.
humidity(ฮิวมิด'ดิที) n. ความชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์, Syn. dampness,moisture
English-Thai: Nontri Dictionary
humid(adj) ชื้น,เปียก,แฉะ
humidity(n) ความชื้น,ความเปียกชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
humidifierเครื่องทำความชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humidifying effectผลเพิ่มความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humidityความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humidityความชื้นสัมพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชื้น (n.) humidity
ความชื้นสัมบูรณ์ (n.) absolute humidity
ความชื้นสัมพัทธ์ (n.) relative humidity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You shouldn't get so edgy. It'll get humid inside your wig.ครูไม่ควรหงุดหงิดมาก ๆ นะคะ เดี๋ยววิกมันจะชื้น
Inclement weather continued hot and humid for the remainder of the week.สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยยังคงร้อนและชื้น ไปตลอดสัปดาห์.
Very common in warm, humid climate...พบมากในเขตร้อน สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
And without its hot, humid environment...และพอไม่มีอากาศร้อนชื้น
How nice! Although I hear it gets really humid in Georgia this time of year.ดีจัง ได้ยินว่าช่วงนี้จอร์เจียอากาศค่อนข้างชื้น
Humid and hot summer, narrow roads, and full to bursting with people.เหนอะหนะแล้วก็ร้อน ทางก็แคบ คนก็มีแต่ทะเลาะกัน
It's not so much the heat, it's the humidity that'll kill ya.เย็นแบบนี้ ความชื้นนั่นแหละ จะฆ่าพวกนาย
Humidity, elevation, temperature, wind, spindrift.ความชื้น, ความสูง, อุณหภูมิ ลม, ลมทะเล
Altitude, humidity, temperature accounted for.ความสูง ความชื้น อุณหภูมิ ถูกคำนวนเสร็จแล้ว
The forests provide the humidity that is necessary for life.ผืนป่าให้ความชุ่มชื้น ซึ่งจำเป็นต่อชีวิต
The temperature and humidity settings are exactly right and the plants flowered...overnight.อุณหภูมิและความชื้นถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง และพืชดอก... ตลอดคืน
On particulate liquids in a high humidity environmentที่เกี่ยวกับของเหลว ในสภาพแวดล้อมความชื้นสูง

humid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对湿度[jué duì shī dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 绝对湿度 / 絕對濕度] absolute humidity
[cháo, ㄔㄠˊ, 潮] tide; current; damp; moist; humid
加湿气[jiā shī qì, ㄐㄧㄚ ㄕ ㄑㄧˋ, 加湿气 / 加濕氣] humidifier
湿度[shī dù, ㄕ ㄉㄨˋ, 湿度 / 濕度] humidity level
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, 滋润 / 滋潤] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off
相对湿度[xiāng duì shī dù, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 相对湿度 / 相對濕度] relative humidity
比湿[bǐ shī, ㄅㄧˇ ㄕ, 比湿 / 比濕] specific humidity

humid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒸し蒸し[むしむし, mushimushi] (adv,n,vs) (uk) hot and humid
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P)
湿り[しめり, shimeri] (n) dampness; humidity; moisture
湿気[しっけ(P);しっき, shikke (P); shikki] (n) moisture; humidity; dampness; (P)
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] (n) absolute humidity
蒸し暑い(P);蒸暑い[むしあつい, mushiatsui] (adj-i) humid; sultry; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
相対湿度[そうたいしつど, soutaishitsudo] relative humidity
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity

humid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าวฝน[adj.] (āo fon) EN: muggy ; hot and humid FR: chaud et humide
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: wet ; damp ; moist; humid FR: humide
ชื้น[adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy ; wet FR: humide ; moite ; suintant
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
เปียก[adj.] (pīek) EN: wet ; soaking ; humid ; damp FR: mouillé ; humide
เปียกชื้น[adj.] (pīekcheūn) EN: humid FR: humide
ร้อนชื้น[adj.] (røn cheūn) EN: muggy ; warm and humid FR: lourd ; chaud et humide
ซก[adj.] (sok) EN: humid FR: humide
อัตราส่วนความชื้น[n. exp.] (attrāsūan k) EN: humidity ratio FR:
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ชื้นแฉะ [adj.] (cheūn chae) EN: damp ; moist FR: humide
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet FR: humide ; moite
เขตร้อนชื้น [n. exp.] (khēt røn ch) EN: tropical wet ; tropical zone FR: zone tropicale humide [f]
เครื่องทำละอองน้ำ[n. exp.] (khreūang th) EN: humidifier FR:
ความชื้น[n.] (khwāmcheūn) EN: humidity ; moistness ; dampness FR: humidité [f] ; moiteur [f]
ความชื้นจำเพาะ[n. exp.] (khwāmcheūn ) EN: specific humidity FR:
ความชื้นสัมบูรณ์[n.] (khwāmcheūns) EN: absolute humidity FR: humidité absolue [f]
ความชื้นสัมพัทธ์[n.] (khwāmcheūns) EN: relative humidity (RH) FR: humidité relative [f] ; humidité relative de l'air [f]
กระบวนการอิ่มตัวแอเดียแบติก[n. exp.] (krabūankān ) EN: adiabatic humidification process ;adiabatic saturation process FR:
หมาด[adj.] (māt) EN: damp ; not quite dry ; almost dry FR: encore humide ; à demi sec
หน้าฝน[n. exp.] (nā fon) EN: rainy season FR: saison des pluies [f] ; mousson humide [f] ; mousson d'été [f]
อบอ้าว[adj.] (op-āo) EN: muggy ; sweltering ; stuffy FR: moite ; chaud et humide ; lourd ; étouffant
ป่าฝนเขตร้อน[n. exp.] (pā fon khēt) EN: tropical rain forest FR: forêt tropicale humide [f]
พรรษา[n. exp.] (phansā) EN: rainy season FR: saison des pluies [f] ; mousson humide [f] ; mousson d'été [f]
ผ้าร้อน ๆ[n. exp.] (phā røn røn) EN: FR: serviette humide chaude [f]
ทำให้ชื้น[v. exp.] (thamhai che) EN: moisten ; damp FR: humidifier ; moitir
ทำให้เปียก[v. exp.] (thamhai pīe) EN: wet FR: mouiller ; humidifier
อุ้มน้ำ[v.] (umnām) EN: hold moisture ; hold water FR: retenir l'humidité ; absorber l'eau

humid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuchtwechselklima {n}cyclic humidity
Dampfbefeuchter {m}steam humidifier
Dampfbefeuchterventil {n}steam humidifier valve
Feuchtigkeitsgrad {m}degree of humidity
Hygrostat {m} [techn.]humidity switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humid
Back to top