ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mashy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mashy*, -mashy-

mashy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mashy (adj.) เปียกโชก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mashy
Back to top