ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างละเอียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างละเอียด*, -อย่างละเอียด-

อย่างละเอียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างละเอียด (adv.) thoroughly See also: perfectly, wholly, totally, completely Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ
English-Thai: HOPE Dictionary
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
angulation(แองกิวเล' เชิน) n. การเกิดมุม, การวัดมุมอย่างละเอียด (angular formation)
aphanite(แอฟ'ฟะไนท) แร่หินอย่างละเอียดที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตาเปล่า. -aphanitic adj. -aphanitism n. (a fine-grainedigneous rock)
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
chronoscope(ครอน'โนสโคพ) n. เครื่อง วัดเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก, See also: chronoscopic adj. ดูchronoscope chronoscopy n. ดูchronoscope
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
dot(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple
enlarge(เอนลาร์จฺ') vt. ขยาย,เพิ่ม,ขยายตัว,เสริม -vi. กว้างขึ้น,โตขึ้น,ขยาย,พูดหรือเขียนอย่างละเอียด., See also: enlargeable adj. ดูenlarge enlarger n. ดูenlarge
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare
hairlinen. เส้นผม,เส้นเขียนลายมือ,เส้นคม,แบบเส้นคม,การเย็บอย่างละเอียด,ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก
inspect(อินสเพคทฺ') vt. ตรวจสอบอย่างละเอียด., See also: inspectable adj. inspectingly adv., Syn. examine
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การตรวจการณ์, Syn. scrutiny
minutely(มิน'นิทลี) adj.,adv. ทุกนาที,เกิดขึ้นทุกนาที adv. อย่างละเอียด,ในรายละเอียด
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
scan(สแคน) vt.,vi. ตรวจอย่างละเอียด,มองกวาด,ดูผ่าน ๆ ตา,วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี,อ่านบทกวีโดยพิจารณาเสียงสัมผัส, (โทรทัศน์,เรดาร์) กวาดภาพ ปรากฎภาพ., See also: scannable adj. scanner n., Syn. inspect,scrutinize,peruse,glan
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey,inspection,examination,probing
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,ตรวจสอบอย่างละเอียด,คมกริบ,รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative
sift(ซิฟทฺ) vt. ร่อน,ตรวจอย่างละเอียด,สอบถามอย่างละเอียด,เลือกพันธุ์,คัดเลือก. vi. ร่อน., See also: sifter n., Syn. sieve,analyze
specify(สเพส'ซิไฟ) vt.,vi. กำหนด,ระบุ,ระบุรายละเอียด,อธิบายอย่างละเอียด,ระบุชื่อ., See also: specificative adj. specifier n., Syn. particularize,detail,name
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม,ขวาง,ขัดขวาง,ตัดผ่าน,ตัดทะลุ,กระโดดเชือก,เดินขึ้นลงข้ามเขา,ทำให้เดินขวาง,สำรวจ,พิจารณาอย่างละเอียด,ตรวจตรา,ต้าน,ปฎิเสธ,หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม,ผ่าน,หันกระบอกปลายปืนไปยัง,ปืนเขาในรูปตัวZ,การเดินข้าม,การเดินผ่าน,การขวาง
vernier(เวอ'เนียร์) n. ไม้บรรทัดขนาดเล็กและเคลื่อนไปมาได้สำหรับวัดระยะอย่างละเอียด โดยวิธีแบ่งเส้นให้เหลื่อมกัน, (คณิตศาสตร์) อุปกรณ์ช่วยทำให้อุปกรณ์อื่นปรับตัวได้แม่นยำ. adj. ติดด้วยไม้บรรทัดหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
finely (adv.) อย่างละเอียด See also: แหลก, ป่น
exhaustively (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน
thoroughly (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน See also: อย่างละเอียดรอบคอบ Syn. carefully
delicately (adv.) อย่างละเอียดอ่อน See also: อย่างประณีต
advisement (n.) การพิจารณาอย่างละเอียด See also: การคิดอย่างรอบคอบ
anatomy (n.) การวิเคราะห์อย่างละเอียด
autopsy (n.) การตรวจสอบอย่างละเอียด Syn. examination
canvass (vt.) ตรวจสอบอย่างละเอียด Syn. examine, investigate, discuss
comb (vt.) ค้นหาอย่างละเอียด See also: ค้นหาทุกซอกทุกมุม, สืบทั่ว, สะสาง Syn. untangle, disentangle
debrief (vt.) ตั้งคำถามอย่างละเอียด See also: สอบสวน, ซักไซ้ Syn. interrogate, question
decribe (vi.) อธิบายอย่างละเอียด Syn. explain
decribe (vt.) อธิบายอย่างละเอียด Syn. explain
delve (vi.) ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด See also: ค้นคว้าอย่างละเอียด, ศึกษาอย่างละเอียด, ขุดคุ้ยข้อมูล Syn. investigate, research
delve into (phrv.) ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่อง
dig into (phrv.) ตรวจสอบอย่างละเอียด
expand (vi.) อธิบายอย่างละเอียด Syn. decribe, explain
expand (vt.) อธิบายอย่างละเอียด Syn. decribe, explain
explicate (vt.) อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด See also: แจกแจง, ขยายความ Syn. clarify, explain, illustrate
explication (n.) การอธิบายอย่างละเอียด See also: การแจกแจง, การขยายความ Syn. clarification, explanation
exposition (n.) คำอธิบายอย่างละเอียด See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด Syn. explanation, explication
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You said th gave you a full screening seven weeks ago.คุณพูดว่าเขา ตรวจคุณ อย่างละเอียด เมื่อเจ็ดอาทิตย์ที่แล้ว
Long strokes, loads of finesse, find the board within the tree.ลากยาว ๆ อย่างละเอียด สร้างกระดานจากต้นไม้นี้
This one has a lengthy treatise on ziegevolk anatomy, but...เล่มนี้มีกายวิภาคของซีกโวล์ค อย่างละเอียด แต่...
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ
Would you care to elaborate, dear Duke?คุณดูแลเพื่อทำอย่างละเอียด,\ท่านดยุค Ndear หรือไม่?
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.ผมตรวจสอบการพยากรณ์ อย่างละเอียดแล้ว ลมพัดขึ้นสูงและมี ม่านเมฆไอเอฟอาร์ตลอดทาง
If you look carefully at the last page of the data, you will find the answers.ถ้าคุณดูอย่างละเอียดที่หน้า สุดท้าย ของข้อมูลที่คุณจะได้รับคำตอบ ของ
If you'll just take us step-by-step through exactly what happened.ถ้าคุณบอกเราอย่างละเอียดว่า จริง ๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด
You get to the bottom of all 22 operations;คำนวณอย่างละเอียดทั้ง 22 ขั้นตอน
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย.
You know, I'm glad you got a good look at him.คุณรู้นะ ผมดีใจมาก ที่คุณตรวจศพของเขาอย่างละเอียดมาก
You're very thorough.คุณตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากเลยค่ะ
How happy for you, Mr Collins, to possess the talent for flattering with such delicacy.ยินดีด้วยนะ คุณคอลลินส์ ที่คุณมีความสามารถในการชม ได้อย่างละเอียดอ่อน
You got a UV gun?ก้อได้,ฟิวล์, ผมอยากให้คุณชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง.
The late Sergeant Donald, the first one classified as the victim of the virus, was given an extensive autopsy, and no virus was found.จ่าโดนัลด์ เหยื่อรายแรกที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ได้รับการชันสูตรศพอย่างละเอียด
Should've done it thoroughly.ควรจะทำมันอย่างละเอียดหน่อยนะ
Your prosecutor sanitized them.อัยการคุณเช็คดูอย่างละเอียดแล้ว
So she planned every detail, from the silk scarf she'd hang by tothesuicidenotedetailing her despair.เธอจึงวางแผนอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ ผ้าที่จะใช้ผูกคอ ไปจนถึงจม.ลาตาย ที่ระบายถึงความสิ้นหวัง
Considering...คิดกันอย่างละเอียดแล้ว
In working up this cure, I've been pouring over recordsในการพัฒนายาแก้นี้ ผมได้อ่านเอกสารอย่างละเอียด
Nasa's gonna check every cranny.นาซ่าจะต้องเชคอย่างละเอียด
After a close study,หลังจากศึกษามาอย่างละเอียด,
We'll test this thoroughly, Patrick, to authenticate it.ผมจะตรวจสอบมันอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของจริง
But now, in the newest development, sources close to the investigation say a review of the entire tape...เดี๋ยวนี้, ในวิวัฒนาการใหม่สุด, แหล่งที่มาของการสอบสวนบอกว่า การพิจารณาของเทปอย่างละเอียดนั้น...
Males in particular experience shrinking of muscle and dry skin, it seems as if they have a long mustache, so we shave them thoroughly.ผู้ชายมักจะประสบกับการหดตัวของกล้ามเนื้อและผิวหนังแห้ง คงเป็นเพราะเขามีหนวดที่ยาว เราจึงโกนมันอย่างละเอียด
Well, like what, precisely?เช่นอะไรละ? อย่างละเอียดนะ
Following a thorough inspection of the branch, there seems to be no sign of intelligent life.จากการการตรวจสอบอย่างละเอียด ในสาขานี้ พบว่าไม่มีสัญญาณของ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดซะเลย
I've been sent at the request of Deputy Director Esmar to get to the bottom of the Scofield-Burrows supermax story.ผมถูกส่งมา จากการร้องขอของท่านรองอธิบดี เพื่อที่จะรู้ถึงเรื่องราวของสกอฟิลแลโบร์โรว์อย่างละเอียด
Everyone he knew would be scrutinized,ทุกคนที่เขารู้จักต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
Her condition will be monitored for 72 hours to s if there's any signs of rejection.ไรอันกันแคลลีจ์ กำลังตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่า เธอไม่ได้ถูกฆ่าที่นี่
Both attacks were detailed, well planned out traps, not typical for a gang hit.การลงมือแต่ละครั้งของเขามีการวางแผนอย่างละเอียด ไม่ให้ถูกจัีบได้ง่าย ไม่เหมือนเป็นวิธีการของพวกแก็งค์ทั่วไป
It's all circumstantial evidence.หลักฐานทุกอย่างละเอียด
But--but if you look further down my application,แต่.. แต่ถ้าคุณลองอ่านประวัติผมอย่างละเอียดแล้ว
Too high up for a colonoscopy.ตรวจลำไส้ใหญ่อย่างละเอียด
"'I examined the boy quite thoroughly,' Dr; Tarr said,ผมตรวจสอบเด็กดูอย่างละเอียด ด๊อกเตอร์ทาร์กล่าว
"he'll be cross-examined as if he were on the witness stand."เขาจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ราวกับเป็นพยานที่ยืนอยู่ในเหตุการณ์
Careful observation and measurement. Interpretation of experimental data.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด ตีความข้อมูลจากการทดลอง
Careful observation and measurements. That's what I'm trying to do.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด นั่นฉันกำลังทำอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างละเอียด
Back to top