ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลัง*, -หลัง-

หลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลัง (adv.) behind See also: at the back Syn. ข้างหลัง Ops. ข้างหน้า
หลัง (clas.) dwelling See also: house
หลัง (adj.) next See also: after, later Syn. ถัดไป Ops. หน้า, ก่อน
หลัง (n.) back (of body) See also: back part (of body) Syn. ปฤษฎางค์, ขนอง
หลัง (n.) back
หลัง (adv.) after See also: past Ops. ก่อน
หลังคา (n.) roof See also: rooftop
หลังคาสังกะสี (n.) galvanized iron See also: corrugated iron
หลังคาเรือน (clas.) family See also: household
หลังจาก (adv.) after Syn. ภายหลัง Ops. ก่อนหน้า
หลังจากที่ (adv.) after Syn. ภายหลังที่ Ops. ก่อนที่, ก่อนหน้าที่
หลังจากนั้น (conj.) afterwards Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป Ops. ก่อนหน้านั้น
หลังจากนี้ (conj.) after See also: afterwards, later, next Syn. ต่อจากนี้, ภายหลังจากนี้ Ops. ก่อนหน้านี้, ก่อนหน้า
หลังฉาก (adv.) behind the scene Syn. เบื้องหลัง, ข้างหลัง Ops. หน้าฉาก
หลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Syn. ข้างหลังบ้าน Ops. หน้าบ้าน
หลังมือ (n.) the back of the hand
หลังยาว (adj.) lazy See also: indolent Syn. ขี้เกียจมาก, สันหลังยาว Ops. ขยันขันแข็ง
หลังรับประทานอาหาร (adj.) post-meal See also: after meal Ops. ก่อนอาหาร
หลังรับประทานอาหาร (adj.) post-meal See also: after meal Ops. ก่อนอาหาร
หลังสุด (adj.) last See also: hindmost Syn. ทีหลัง, ท้าย Ops. แรก
หลังสุด (adj.) last See also: rearmost, hindmost, at the end
หลังสุด (n.) last See also: final, ultimateness Syn. ตอนจบ, ปลาย, สุดท้าย, ท้ายสุด, ในที่สุด Ops. ตอนต้น, ตอนแรก
หลังสุด (n.) end See also: hindmost part, extreme end Syn. ปลายสุด
หลังอาหาร (adj.) post-meal See also: after meal Syn. หลังรับประทานอาหาร Ops. ก่อนอาหาร
หลังอาหาร (adj.) post-meal See also: after meal Syn. หลังรับประทานอาหาร Ops. ก่อนอาหาร
หลังเต่า (adj.) cambered
หลังเต่า (n.) turtle´s back See also: back of a turtle Syn. กระดองเต่า
หลังเที่ยงวัน (n.) p.m. See also: post meridiem
English-Thai: HOPE Dictionary
helm roofหลังคาแหลม4หน้า
p.m.หลังเที่ยง,ช่วงเวลาระหว่างเที่ยงวันกับเที่ยงคืน
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acronical(อะครอน' นิคัล) adj. ซึ่งเกิดหรือปรากฏหลังตะวันตกดิน (occurring at sunset)
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adscript(แอด' สคริพท) adj., n. เขียนตามหลัง, อักษรที่เขียนตามหลัง
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence)
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
afterward(อาฟ' เทอะเวิร์ด, แอฟ-') adv. ภายหลัง, Syn. afterwards (after)
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
aftrwit(อาฟ' เทอะวิท, แอฟ-) ความฉลาดได้ในภายหลัง
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
ahorse(อะฮอร์ส') adj., adv. บนหลังม้า
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
ambisyllabic(แอมบิซิล' ละบิค) adj. เกี่ยวกับพยางค์ซึ่งสัมพันธ์กับตัวสระทั้งหน้าและหลัง
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
amphimictic(al) (แอมฟิมิค' ทิคัล) adj. ซึ่งผสมพันธุ์กันอย่างเสรี แต่พันธุ์รุ่นหลังจะแพร่พันธุ์กันมากขึ้น
amphioxus(แอมฟิออค'ซัส) n. (pl. -oxi, -oxuses) สัตว์จำพวก Branchiostoma ซึ่งคล้ายปลาและมีกระดูกสันหลัง
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
amphistylar(แอมพิสไท' ละ) adj. มีเสาทั้งด้านหน้าและหลัง, มีเสาทั้งสองข้าง
anamnesis(แอนแอมนี' ซิส) n., (pl. -ses) n. ขอรำลึก , การชวนให้รำลึกถึงความหลัง, ประวัติโรค. -anamnestic adj. (reminiscence)
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
after(adj) ภายหลัง,หลังจาก
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
backbone(n) กระดูกสันหลัง
backdrop(n) ฉากหลัง,ม่านหลังเวที
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
blench(vi,vt) ถอยหลัง,หดตัว,ทำให้สีตก,ทำให้ซีด,ทำให้ขาว
capote(n) ประทุนรถ,หลังคารถ
cassava(n) แป้งมันสำปะหลัง,มันสำปะหลัง
cloister(n) ระเบียงโบสถ์,เฉลียง,ลาน,ทางเดินมีหลังคา
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
dismount(vi) ลงจากหลังม้า,ลงรถ,ยกออกจากรถ
dome(n) หลังคาทรงกลม,โดม
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
equestrian(adj) ซึ่งอยู่บนหลังม้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
a posterioriหลังประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gambrel roofหลังคาทรงจั่วหักมุม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lean-to roofหลังคาทรงเพิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mansard roofหลังคาแบบแมนซาร์ด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sunroofหลังคารับแดด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ABDC (after bottom dead center)เอบีดีซี (หลังศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquiredที่ได้มา, -เกิดภายหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aftereffect; afteractionผลตามหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterpainsอาการปวดมดลูกหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
architrave๑. หน้ากระดานทับหลัง๒. บัวปิดแนววงกบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axon๑. แกนร่างกาย๒. แกนประสาท, แกนประสาทนำออก๓. ลำกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
back a billสลักหลังตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back bench; bench, backที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
backdropฉากหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
background๑. -พื้นหลัง๒. ภาวะพื้นหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backhand welding; backward welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backspaceถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Backspace keyแป้นถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backward differenceผลต่างย้อนหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cabochon๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cerebrospinal-สมองร่วมไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childbedระยะหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
choana (เอก.); choanae (พหู.); naris, posteriorรูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CSF (fluid, cerebrospinal)ซีเอสเอฟ (น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cupola๑. หอหลังคาโดม๒. หลังคาโดม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digamyการสมรสครั้งที่สอง (หลังจากการสมรสครั้งแรกสิ้นสุด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dormer windowหน้าต่างหลังคา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsum๑. ด้านหลัง๒. ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum defluviumอาการผมร่วงหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encephalomyelitisสมองและไขสันหลังอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endorseสลักหลัง [ดู indorse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
epidemic cerebrospinal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetus; foetusทารกในครรภ์ (คน), ลูกในท้อง (คนและสัตว์ มีกระดูกสันหลัง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backหลัง [TU Subject Heading]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acquiredเกิดขึ้นในภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง, แบบเป็นภายหลัง, เกิดภายหลัง, แบบที่เกิดภายหลัง, เป็นภายหลัง, เป็นทีหลัง, เป็นหลังเกิด, หลังเกิด [การแพทย์]
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Amoss Signการตรวจหลังโดยให้ผู้ป่วยใช้มือ 2 ข้าง [การแพทย์]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amputee, Acquiredพิการภายหลัง [การแพทย์]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arachnoidอะแรกนอยด์, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง; อะแรคนอยด์; เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [การแพทย์]
Antero-Posterior Half-Axialท่าตรงจากหน้าไปหลังเอียงทำมุม [การแพทย์]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Backacheอาการปวดหลัง [การแพทย์]
Backgroundภูมิหลัง,ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
Backwardด้านหลัง [การแพทย์]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Bloomer, Lateโตเร็วระยะหลัง [การแพทย์]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Burpee, Doubleนั่งย่อตัวพุ่งเท้าหน้า-หลัง [การแพทย์]
Buttocksบริเวณก้น,หลังสุดของก้น,ก้นย้อย,แก้มก้น,ก้น,บริเวณก้นย้อย [การแพทย์]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
Cassavaมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]
Cauda Equinaคอดาอีควินา;คอดาอีไควนา,ไขสันหลัง;คอดาอีไควนา [การแพทย์]
Caudal Portionส่วนหลัง [การแพทย์]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Cervicalกระดูกสันหลังส่วนคอ,กระดูกสันหลังส่วนคอ,ประสาทคอ [การแพทย์]
Clean up การทำความสะอาด การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
Coccygeal Vertebraeกระดูกสันหลังตอนก้นกบ [การแพทย์]
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Convexโป่ง,การโค้งไปทางด้านหลัง,โค้งออก,นูน,ด้านโค้งออก [การแพทย์]
Corsetsเครื่องพยุงหลัง [การแพทย์]
Crab ปู สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง มีระยางค์ 5 คู่ คู่แรกเป็นก้าม มีหลายชนิด เช่น ปูม้า ปูทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Crude Oilน้ำมันดิบน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Curling's Ulcerแผลหลังถูกไฟไหม้ [การแพทย์]
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราทุกประเภทที่ใช้วัดความถี่ของการตาย อัตราตายใดๆ หากใช้โดยไม่เจาะจงถึงเรื่องใดก็จะหมายถึง อัตราตายหยาบ (crude death rate) โดยทั่วไปหมายถึง อัตราส่วนของจำนวนการตายที่เกิดขึ้นในปีปฎิทินต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ ต่อประชากรเฉลี่ยของปีเดียวกัน ซึ่งอาจใช้จำนวนประชากรกลางปีแทนประชากรเฉลี่ยได้ อัตราการตายของเด็กอายุระหว่าง 1-4 ปีบริบูรณ์ (post-infantile chlid death rate) เป็นการคำนวณอัตราการตายเฉพาะอายุ ทำนองเดียวกันกับ ภาวะการตายของเด็ก (chlid mortality) ภาวะการตายของทารกภายในระยะสี่สัปดาห์หลังคลอด (neo-natal mortality) หรือภาวะการตายของผู้ใหญ่ (adult mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Decapitationการตัดให้เหลือไขสันหลัง,การตัดคอเด็ก,การตัดคอ,การตัดคอทารก [การแพทย์]
Demianoff Signอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง [การแพทย์]
diastolic pressureความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว, ความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว หลังจากที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกายแล้ว  ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวมีค่าน้อยกว่าความดันเลือดระยะหัวใจบีบตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
met (prf.) หลัง See also: ข้าม, ท่ามกลาง, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
meta (prf.) หลัง See also: ข้าม, ท่ามกลาง, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
re (prf.) หลัง See also: อีก
rear (adj.) หลัง See also: ท้าย Syn. back, hindmost
back (n.) หลัง (ส่วนของร่างกาย) See also: แผ่นหลัง Syn. posterior, rear Ops. front
scruff (n.) หลังคอ See also: ต้นคอ Syn. neck, nape
humpbacked (adj.) หลังค่อม
roof (n.) หลังคา Syn. dome, cupola, thatch
cupola (n.) หลังคาทรงโดม Syn. dome
top (n.) หลังคารถ
sunroof (n.) หลังคารถเก๋งชนิดที่เปิดรับแสงแดดได้
dome (n.) หลังคารูปทรงกลม
mansard (n.) หลังคาสองชั้น Syn. mansard roof
mansard roof (n.) หลังคาสองชั้น Syn. mansard
gable (n.) หลังคาหน้าจั่ว See also: หน้าจั่ว Syn. gambrel
gambrel (n.) หลังคาหน้าจั่ว See also: หน้าจั่ว
vault (n.) หลังคาโค้ง See also: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง
roof covering (n.) หลังคาใบจาก Syn. straw roofing, thatching
straw roofing (n.) หลังคาใบจาก Syn. roof covering, thatching
thatch (n.) หลังคาใบจาก Syn. roof covering, straw roofing, thatching
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
I've got a pain in my backฉันปวดหลัง
I'm going to be lateฉันกำลังสาย ฉันจะโทรหาคุณทีหลังนะ
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
We met much laterพวกเราเจอกันหลังกว่านั้นมาก
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
Some other time, perhapsไว้วันหลังแล้วกัน บางทีนะ
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
He arrived about 5 minutes after you didเขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
See you at the feast laterเจอกันทีหลังที่งานเลี้ยงนะ
We can argue about this laterพวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
I'll see you later at my houseแล้วเจอกันทีหลัง ที่บ้านฉันนะ
Let me take the kids after schoolให้ฉันไปรับเด็กๆ หลังเลิกเรียนเถอะนะ
We'll be back to pick you up laterพวกเราจะกลับมารับคุณทีหลัง
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
There will be time enough for that laterจะมีเวลามากพอสำหรับเรื่องนั้นในตอนหลัง
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
He wants to rent a houseเขาต้องการเช่าบ้านสักหลัง
There is plenty of time for that laterมีเวลามากมายสำหรับเรื่องนั้นทีหลัง
I'll buy some later todayฉันจะซื้อบางส่วนทีหลังในวันนี้
Do you want to meet later for a drink?คุณอยากจะมาดื่มด้วยกันทีหลังไหม?
It must be time for tea! Let's talk laterถึงเวลาดื่มชาแล้ว ไว้คุยกันทีหลังนะ
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
He's right behind youเขาอยู่ข้างหลังเธอแน่ะ
I think you should turn around, go backฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ
We'll figure out something later, okay?เราจะนึกคิดบางเรื่องทีหลัง โอเคนะ?
It's right behind youมันอยู่ข้างหลังคุณนั่นไง
I'm actually not sure, I'll talk to you laterจริงๆ แล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจ ฉันจะพูดคุยกับคุณทีหลัง
Did you do anything behind my back again?นี่เธอทำอะไรลับหลังฉันอีกแล้วหรือ
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
I don't want him to regret laterฉันไม่อยากให้เขาเสียใจทีหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do I hit anybody? Don't clutter up prisons with guys like me.โอ๊ย ขาชั้น หลัง ไหล่ โอ๊ย จะตายอยู่แล้ว
I fired off six shots at the front and rear windows.ผมยิงใส่ที่กระจกหน้า หลัง ไป 6นัด.
And there are about 1300 single-family homes a town centre that's a place where people gather.และมีบ้านขนาดครอบครัวเดียวประมาณ 1,300 หลัง มีศูนย์กลางเมืองให้คนมาพบปะสังสรรค์
Forward, side, closed, Back, side, close,ข้างหน้า ข้าง ชิด หลัง ข้าง ชิด
All right, Forward, side, close, Back, side, close,เอาล่ะ หน้า ข้าง ชิด หลัง ข้าง ชิด
Now, just after 9:00 p.m. Last night, Detective William Lewis, an eight-year veteran of the force and an active member of the black community, was gunned down by a fellow officer.ทีนี้ หลัง 3 ทุ่มเมื่อคืน นักสืบ วิลเลี่ยม ลิวอิส ทำงานให้กับตำรวจมา 8 ปี และสมาชิกสมาคมคนดำ ได้ถูกยิงเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่อีกคน
Four and seven each have one, but they're the wrong shape.4 และ 7 มีแห่งละ 1 หลัง แต่รูปร่างมันไม่น่าใช่
Om before shanti and after shanti.โอม อยู่หน้า ชานติ และ หลัง ชานติ
Yes, he would have left after 1 a. m. Big event.ใช่ เขาน่าจะออกไป หลัง ตี่ 1 ของงาน
I look out my window, I see 20 buildings this city said they'd never build.ชั้นมองไปนอกหน้าต่าง ชั้นเห็นตึกทั้ง 20 หลัง ที่เมืองนี้เคยบอกว่าไม่ให้สร้าง
It's great, Terri, but there are nine foreclosures on our street. Why can't we buy one of those?มันก็สวยดี แต่มีบ้านหลุดจำนอง ตั้ง 9 หลัง ราคาแค่ครึ่งเดียว
Four listings in the area.มีบ้าน 4 หลัง ในละแวกนั้น
Two within a mile.2 หลัง ห่างไป 1 ไมล์
Well, lately he's wanted a lot of people here.อืม หลัง ๆ นี้เขาต้องการ ให้คนอยู่ที่นี่เยอะ ๆ
I'm three buildings up from the South end of the complex.ตรงผมยืนอยู่มี 3 หลัง สุดทางด้านใต้
There's a Soviet-era weapons system down that hallway behind a red door.มีตั้งแต่สมัยเป็นระบบอาวุธของโซเวียต อยู่ล่างห้องนั้น หลัง ประตูสีแดงนั่น
Four of those homeowners are on vacation.เจ้าของบ้านเหล่านั้น 4 หลัง กำลังไปพักผ่อน
No, I met Brad after your Audrey got to Haven, so...ไม่ ฉันรู้จักกับแบรด หลัง ที่ออเดร์ยของคุณมาถึงเฮเวน แล้ว..
All right, these other two home invasions-- what do we got?เรื่องการโจรกรรมบ้านอีก 2 หลัง เราได้อะไรบ้าง
There was a report of a loud argument last night, and neighbors said they saw Siegel leaving her place just after 8:30.มีรายงานแจ้งว่า มีเสียงทะเลาะกันดังมากเมื่อคืนนี้ เพื่อบ้านบอกว่าเห็น ซีเกิลออกมาจากบ้านเธอ หลัง 2 ทุ่มครึ่ง
Now you cross-reference all that, it leaves us with 11 likelies in the outer boroughs.ตอนนี้ถ้าอ้างอิงจากนั้น เรามีบ้านอยู่ 11 หลัง ที่เข้าข่ายนั้น
The power is constantly moving around... front, back, side to side... so you've always got the grip you need.พลังมันส่งไปทั่ว หน้า หลัง ซ้าย ขวา คุณเลยได้ แรงเกาะที่ต้องการตลอด
Yeah sorry, it should settle down after the reboot.ช่าย โทษที มันจะเป็นแบบนั้น หลัง รีบูท ระบบนะ
So I know Carlos said he wanted to see footage after 2 AM, but I was thinking, what if someone was waiting for her or followed her home?นี่ไง ที่ คาร์ลอส บอกให้ ฉันตรวจดูตั้งแต่ หลัง ตี 2 เป็นต้นไป แต่ว่า ฉันกลับคิดว่า ถ้าเกิดมีใครซักคน รอเธอ และ ตามเธอ ไปถึงที่บ้าน
Although, you know what, when I think about it, lately, he hasn't been that bad.แต่คุณรู้มั้ย พอฉันคิดเรื่องนี้ หลัง ๆ มา เขาก็ไม่แย่เท่าไหร่
"Henley arrested after the FBI found child pornographyฮาเลย์โดนจับ หลัง FBI เจอวิดิโอโป๊ของเด็ก
Thanks for the song and breakfast was great, but I just can't.อืม ขอบคุณสำหรับเพลงนี้ เข่า หลัง ชวิมเมอร์
No trace evidence left behind. And his escape is assured.ไม่มีหลักฐานร่องรอยทิ้งไว้ข้าง หลัง และหลบหนีของเขาจะมั่นใจ
So, uh... Who have you been hanging out with lately?แล้ว หลัง ๆ มานี่คลุกอยู่กับใครล่ะ?
I mean, she's been really cagey with me lately and...ฉันหมายถึง หลัง ๆ มานี่ เธอดูมีเรื่องปิดบังฉัน แล้ว...
The brains behind the I-13 project, Dan San...สมอง หลัง I-13 โครงการแดนซาน ...
Lately, I like reading books.หลัง ๆ ฉันชอบอ่านหนังสือน่ะ
Everyone has just been really busy lately.หลัง ๆ นี่ ทุกคนมัวแต่ยุ่ง ๆ
Have a lot going on lately. You need a 12-step program for that thing.หลัง ๆ นี่ มีเรื่องให้คิดเยอะน่ะ คุณต้องไปเข้าคอร์สเลิกติดโทรศัพท์แล้ว
Your isolated prison is starting to feel like my escape these days.หลัง ๆ มานี่ คุกขังเดี่ยวของคุณ เริ่มจะเป็นเหมือนที่หลบภัยของฉันเข้าไปทุกที
Well, you got a lot of stupid ideas lately.หลัง ๆ มานี่ นายคิดได้แต่เรื่องโง่ ๆ เนอะ
It's almost like she can sense something's wrong.หลัง ๆ มานี่ มันไม่กินอาหาร เหมือนกับมันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
Badillo's reports on you lately have been less than glowing.หลัง ๆ มานี่ รายงานของบาดิลโลเรื่องคุณ ดูไร้ความหวังไปหน่อยนะ
They talk about you all the time lately.หลัง ๆ มานี่พวกเขา พูดถึงพวกคุณตลอด
A little past 10:00. Not that you noticed.หลัง 10 โมงนิดหน่อย นายไม่เห็นหรอก

หลัง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
事後[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ์
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลัง
Back to top