ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dome*, -dome-

dome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dome (n.) หลังคารูปทรงกลม
domestacated (adj.) เชื่อง (สัตว์) Syn. docile Ops. wild
domestic (adj.) เกี่ยวกับบ้าน See also: เกี่ยวกับครอบครัว Syn. heart-loving
domestic (adj.) เชื่อง Syn. tame Ops. wild, untamed
domestic (n.) ผู้ช่วยทำงานบ้าน See also: คนรับใช้ Syn. servant, household
domestic (adj.) ภายในประเทศ See also: เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน Syn. native, not foreign, indigenous Ops. foreign, imported
domestic animal (n.) สัตว์สี่เท้า Syn. four-legged animal
domestic carp (n.) ปลาคาร์พ Syn. Cyprinus carpio
domesticate (vt.) ทำให้เชื่อง See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ Syn. tame, breed, train
domesticated (adj.) ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา See also: ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ประจำวัน, เกี่ยวกับภาษาพูด Syn. native, natural
domesticity (n.) ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว
English-Thai: HOPE Dictionary
dome(โดม) n. หลังคากลม,ยอดกลมของหลังคา., Syn. vault,roof,span
domesdayn. ดูdoomsday
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated,family,endemic,indigenous
domestic animaln. สัตว์เลี้ยง
domestic fowlเป็ดไก่
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
dome(n) หลังคาทรงกลม,โดม
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domeยอด,ส่วนยอด [การแพทย์]
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดม (n.) dome
ในประเทศ (adj.) domestic See also: local, in the country Ops. นอกประเทศ, ต่างประเทศ
ปศุ (n.) domestic animal See also: livestock, cattle
ปศุสัตว์ (n.) domestic animal See also: livestock, cattle Syn. ปศุ
สัตว์เลี้ยง (n.) domestic animal
ไก่บ้าน (n.) domestic fowl
คหกรรมศาสตร์ (n.) domestic science See also: home economics
ข่มท้อง (v.) press the abdomen to facilitate delivery of an infant
ช่องท้อง (n.) abdomen See also: abdominal Syn. ท้อง
ท้อง (n.) abdomen See also: stomach, belly Syn. ครรภ์, นาภี
อุทร (n.) abdomen See also: belly Syn. ท้อง
โร (adj.) swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children) See also: distended Syn. โต, ป่อง
ไก่อู (n.) breed of domestic fowl
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The dome has put an end to life as we know it.และโดมได้เปลี่ยนวิถึชีวิตเดิมของเราไปอย่างสิ้นเชิง
We've got dome wax, dome polish, dome freshener, all your dome needs... at Dome Depot, located at the 105 and the dome.เชิญเลือกซื้อน้ำยาขัดเงา น้ำยาดับกลิ่นสำหรับโดม\ ทุกอย่างที่จำเป็นในโดม ที่ โดม ดีโป้ แยกถนนสายที่ 105
This dome can play tricks on you. You just have to keep calm and...บางครั้งโดมมันก็หลอกตาคุณนะ คุณต้องตั้งสติดีดี
People got out of the dome before, they're gonna get out again.ก่อนอื่นผมขอชี้ประเด็นปัญหาของเราก่อน - จัดการผู้คนจะออกจากโดม ก่อนที่พวกมันจะออกมาอีก
Your government realized that putting you inside this dome was a terrible mistake.รัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การขังท่านไว้ในโดมนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงๆ
I've been holding it since they put the dome over the town.I've been holding it since they put the dome over the town.
The Air Dome Research Facility isn't the only thing Senator Davis brought to Ηarvardville.ศูนย์วิจัยแอร์โดมไม่ใช่สิ่งเดียว ที่ ส.ว.เดวิสนำมาให้ฮาร์วาร์ดวิลล์
Terminate all activities immediately and evacuate the dome until safe conditions are re-established and Verified.ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างในทันที แล้วอพยพออกไปจากโดม จนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพที่ปลอดภัย
Terminate all activities and evacuate the dome until safe conditions are re-established...ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างในทันที แล้วอพยพออกไปจากโดม จนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพที่ปลอดภัย
The dome arrives later. It comes with thunder.เดี๋ยวโดมก็จะตามมา มาพร้อมกับฟ้าผ่าเลยล่ะ
Something different, something exciting Because you a perfect dome muscular heads ... I can put a web on the top of the head...ให้มันแปลกใหม่ เร้าใจหน่อย เพราะว่าหัวนายมันได้รูปทุยสวยกำลังดี น่าจะแบบว่า... สักใยแมงมุมตรงหัวนะ
Archbishop Dome didn't get this kind of turnout when he passed.หลวงพ่อไม่ได้ มาร่วมในพิธีศพของเขา

dome ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, 腹] abdomen; stomach; belly
腹部[fù bù, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ, 腹部] abdomen; belly; flank
[guān, ㄍㄨㄢ, 倌] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, 家畜] domestic animal; livestock; cattle
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, 家养 / 家養] domestic (animals); home reared
穹形[qióng xíng, ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, 穹形] arched; dome-shaped
肚子[dù zi, ㄉㄨˋ ㄗ˙, 肚子] belly; abdomen; stomach
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, 国内 / 國內] domestic; internal (to a country); civil
[pǐ, ㄆㄧˇ, 痞] constipation; lump in the abdomen
[cāng, ㄘㄤ, 苍 / 蒼] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, 内懮外患 / 內懮外患] domestic strife and foreign aggression
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 国内外 / 國內外] domestic and international; at home and abroad
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 国内线 / 國內線] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc)
圆屋顶[yuán wū dǐng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˇ, 圆屋顶 / 圓屋頂] dome
圆顶[yuán dǐng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˇ, 圆顶 / 圓頂] dome
家庭暴力[jiā tíng bào lì, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, 家庭暴力] domestic violence
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 家用电器 / 家用電器] domestic electric appliance
[shēng, ㄕㄥ, 牲] domestic animal
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, 牲畜] domesticated animals; livestock
畜生[chù sheng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ˙, 畜生] domestic animal
畜类[chù lèi, ㄔㄨˋ ㄌㄟˋ, 畜类 / 畜類] domestic animal
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 畜产品 / 畜產品] domesticated animal products
国内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 国内生产总值 / 國內生產總值] gross domestic product (GDP)
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 国民生产总值 / 國民生產總值] gross national product; gross domestic product (GDP)
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 生产总值 / 生産總值] gross domestic production (GDP); total output value
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 内外 / 內外] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, 内务 / 內務] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 内向] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy)
[chù, ㄔㄨˋ, 畜] livestock; domesticated animal; domestic animal
熔岩穹丘[róng yán qióng qiū, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄑㄩㄥˊ ㄑㄧㄡ, 熔岩穹丘] magma dome
芥子气伪膜[jiè zǐ qì wěi mò, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ ㄨㄟˇ ㄇㄛˋ, 芥子气伪膜 / 芥子氣偽膜] mustard pseudomembrane
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 脥] pelvic cavity; lower abdomen
家禽[jiā qín, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄣˊ, 家禽] poultry; domestic fowl
里程计[lǐ chéng jì, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 里程计 / 里程計] speedometer (of a vehicle)
体肤[tǐ fū, ㄊㄧˇ ㄈㄨ, 体肤 / 體膚] stomach; abdomen
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, 境内 / 境內] within the borders; internal (to a country); domestic
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 境内外 / 境內外] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad
[yōng, ㄩㄥ, 佣 / 傭] to hire; to employ; servant; hired labourer; domestic help

dome ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジオデシックドーム[, jiodeshikkudo-mu] (n) geodesic dome
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish
穹窿[きゅうりゅう, kyuuryuu] (n) (1) vault (a poetic term for clear skies); (2) dome
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP
アカウントドメイン[, akauntodomein] (n) {comp} account domain
アストロドーム[, asutorodo-mu] (n) Astrodome
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer
インドメタシン[, indometashin] (n) indomethacin
エクステンドメモリ[, ekusutendomemori] (n) {comp} extended memory
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
カスケードメニュー[, kasuke-domenyu-] (n) {comp} cascading menu
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
ゴールドメダリスト[, go-rudomedarisuto] (n) gold medalist
サブドメイン[, sabudomein] (n) {comp} subdomain
シェアードメモリ[, shiea-domemori] (n) {comp} shared memory
シェアードメモリー[, shiea-domemori-] (n) {comp} shared memory
ドームズデー[, do-muzude-] (n) doomsday; domesday
トップドメイン[, toppudomein] (n) top-domain
トップレベルドメイン[, toppureberudomein] (n) {comp} toplevel domain
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
ドメイン[, domein] (n) domain
ドメインネーム[, domeinne-mu] (n) {comp} domain name
ドメインネームサーバー[, domeinne-musa-ba-] (n) {comp} domain name server; DNS
ドメス;ドメ[, domesu ; dome] (n) (abbr) domestic
ドメスチック[, domesuchikku] (adj-na,n) domestic
ドメスチックサイエンス[, domesuchikkusaiensu] (n) domestic science
ドメスティック[, domesuteikku] (n,adj-no) domestic
ドメスティックバイオレンス[, domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence
ど頭;頭[どたま, dotama] (n) (uk) (derog) head; dome; bean; nob; noggin
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.)
パブリックドメインソフト;パブリックドメインソフトウェア[, paburikkudomeinsofuto ; paburikkudomeinsofutouea] (n) {comp} public domain software; PDS
ハンドメイド(P);ハンドメード[, handomeido (P); handome-do] (n) (1) handmade object; craft work; (adj-f) (2) handmade; (P)
ビスタカー[, bisutaka-] (n) vista (dome) car; (P)
ペドメーター[, pedome-ta-] (n) pedometer; (P)
ポケハロ[, pokeharo] (n) (abbr) "pocket Hello Kitty" that combines a pedometer and a tamagotchi
ユニファイドメッセージング[, yunifaidomesse-jingu] (n) {comp} unified messaging
れどめ;りどめ[, redome ; ridome] (n) (sl) {comp} readme
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu
サブドメイン[さぶどめいん, sabudomein] subdomain
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory
ドメイン[どめいん, domein] domain
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS)
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS)
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address
第一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] top-level domain
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
腹部[ふくぶ, fukubu] Thai: บริเวณท้อง English: abdomen

dome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดม[n.] (dōm) EN: dome FR: dôme [m] ; coupole [f]
มิลเลเนียมโดม[n. prop.] (Millēnīem D) EN: Millenium Dome FR: Millenium Dome [m]
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; square structure with four arches and a pyramidal roof ; square hall with a tower ; mandapa ; mondop FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
บริจาริกา[n.] (børijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classif.: domesticated elephants] FR: [classif. : éléphants domestiques]
เชื่อง[adj.] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle ; tractable ; submissive FR: apprivoisé ; domestiqué ; docile
ชื่อโดเมน[n. exp.] (cheū dōmēn) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
ช่องท้อง[n. exp.] (chǿng thøng) EN: abdomen ; abdominal cavity FR: abdomen [m]
โดเมน[n.] (dōmēn) EN: domain FR: domaine [m]
โดเมนของความสัมพันธ์[n. exp.] (dōmēn khøng) EN: domain of a relation FR:
โดเมนเนม [n. exp.] (dōmēn nēm) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
โดเมนร่วมเกี่ยว[n. exp.] (dōmēn ruam ) EN: codomain FR:
เอนโดมีเทรียม[n.] (ēndōmīthrīe) EN: endometrium FR:
ไฟบ้าน[n. exp.] (fai bān) EN: mains electricity FR: électricité domestique [f]
ไฟฟ้าในบ้าน[n. exp.] (faifā nai b) EN: FR: électricité domestique [f]
ห่านเทาปากดำ[n. exp.] (hān thao pā) EN: Swan Goose FR: Oie cygnoïde [f] ; Oie de Guinée (forme domestique) [f]
จีดีพี[n.] (jīdīphī) EN: GDP (gross domestic product) FR: PIB (produit intérieur brut) [m]
จดโดเมน[n. exp.] (jot dōmēn) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
ไก่บ้าน[n. exp.] (kaibān) EN: domestic chicken ; domestic fowl ; Gallus gallus FR: volaille [f] ; Gallus gallus
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāk) EN: anatomy of domestic animals FR:
การบินภายในประเทศ[n. exp.] (kān bin phā) EN: domestic flight FR: vol intérieur [m]
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphō) EN: local consumption ; domestic consumption FR: consommation intérieure [f]
การค้าภายในประเทศ[n. exp.] (kān khā phā) EN: domestic trade FR:
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng s) EN: FR: élevage [m] ; domestication [f]
คหกรรมศาสตร์[n.] (khahakammas) EN: domestic science ; home economics FR:
ขมิ้น[n.] (khamin) EN: curcuma ; turmeric ; Curcuma domestica ; Curcuma longa FR: curcuma [m] ; safran des Indes [m] ; Curcuma longa
ค่าน้ำ ; ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām ; k) EN: water bill ; water charges ; domestic water charges FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ข่าวในประเทศ[n. exp.] (khāo nai pr) EN: local news ; domestic news FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
ข่มท้อง[v. exp.] (khom thøng) EN: press the abdomen to facilitate delivery of an infant ; bear down on the abdomen to aid the giving of birth FR:
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche [f] (fam., péj.) = boniche [f] (fam., péj.)
คนรับใช้[n. exp.] (khon rapcha) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid ; attendant ; domestic ; retainer FR: servante [f] ; valet [m] ; domestique [m]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangcha) EN: household objects FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องวัดความเร็ว[n. exp.] (khreūangwat) EN: speedometer FR: indicateur de vitesse [m]
เครื่องวัดน้ำฝน[n. exp.] (khreūangwat) EN: rain gauge ; pluviometer ; udometer FR: pluviomètre [m]
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน[n. exp.] (khreūangwat) EN: rain gauge ; pluviometer ; udometer FR: pluviomètre [m]
ความรุนแรงภายในครอบครัว ; ความรุนแรงในครอบครัว[n. exp.] (khwām runra) EN: domestic abuse ; domestic violence FR: violences conjugales [fpl]
เกี่ยวกับชนพื้นเมือง[adj.] (kīo kap cho) EN: indigenous ; domestic ; native ; original FR:
กระเพาะ[n.] (kraphǿ) EN: stomach ; bowels ; belly ; abdomen FR: estomac [m]

dome ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dom {m} | Dome
Ventilkappe {f} ohne Schlüsseldome cap (valve); dome top cap (valve)
Zeppelinkappe {f}segmental dome
Kleinvieh {n}small domestic animals
Hutmutter {f} [techn.]cap nut; domed nut; box nut
Kondom {n} | Kondome
Dampfdom {n}dome
Felsendom {m} (in Jesusalem)Dome of the rock
Domkappe {f} (Ventil)dome top cap (valve)
Binnenhandel {m}domestic trade
Binnenmarkt {m}domestic market
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row
Ehestreit {m}domestic quarrel
Familienglück {n}domestic happiness
Gebrauchsgeschirr {n}domestic ware; tableware
Haushuhn {n} [ornith.]Domestic fowl
Hausbrand {m}domestic fuel
Haushaltskeramik {f}domestic pots
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship
Haushaltungsschule {f}domestic science school
Hausschwein {n}domestic pig
Hauswasserpumpe {f}domestic water pump
Hauswasserwerk {n}domestic waterworks
Haushaltszähler {m}electronic domestic supply meter
Inlandsabsatz {m}domestic sales
pseudomembranös {adj}pseudomembranous
Zwiebelturm {m} [arch.]onion dome; onion tower
Tachometer {m}speedometer; tachometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dome
Back to top