ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afterwards

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afterwards*, -afterwards-

afterwards ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterwards (adv.) ภายหลัง See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป Syn. afterwars, subsequently
English-Thai: Nontri Dictionary
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนหลัง (adv.) afterwards See also: later, later on Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น
ต่อมา (conj.) afterwards See also: later, subsequently, after that Syn. ต่อจากนั้น, สืบมา, หลังจากนั้น
หลังจากนั้น (conj.) afterwards Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป Ops. ก่อนหน้านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't know the reason they find afterwards but it will be a very good one.หลังจากนั้น แต่มันจะเป็นหนึ่ง ที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ
What he was supposed to do was steal the panel truck... and afterwards compact it by a friend of ours out in Jersey.จริงๆแล้ว ที่เขาต้องทำคือจี้รถบรรทุก และหลังจากนั้น เพื่อนเราจัดการต่อที่เจอร์ซี่
And afterwards he shook Andy's hand.และหลังจากนั้นเขาก็จับมือของแอนดี้
But afterwards she seemed to improve on you.แต่หลังจากนั้น หล่อนดูเหมือนจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีขึ้นจากคุณ
I was told, not only that your sister was to be most advantageously married, but that you, Miss Elizabeth Bennet, would be soon afterwards united to my nephew Mr Darcy!ฉันได้รับการบอกเล่าว่า น้องสาวของเธอแต่งงานอย่างมีผลประโยชน์ แต่เธอนั้นมิสเอลิซาเบท เบนเน็ตก็อาจจะ ได้แต่งงงานในไม่ช้ากับหลานของฉัน คุณดาร์ซี่
Then afterwards we can sign the contracts.จากนั้นเราก็จะได้... เซ็นสัญญากัน
And only a few weeks afterwards your honoured father departed this world as well.และหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ พ่อของคุณ ได้จากโลกนี้ไปเช่นกัน
Man quitted the force afterwards and started working for Chow.ต่อมาชายคนนั้นเลิกใช้กำลัง และเริ่มทำงานกับเชา
And afterwards Dumbledore's officeแล้วหลัวจากนั้นที่ห้องของดัมเบิลดอร์
I mean, I know it's a little much for dinner, but afterwards he's taking me to the President's Circle Gala at the Met.ฉันหมายถึงว่ามันจะเป็น สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับอาหารเย็นน่ะ แต่หลังจากนั้น เขาก็คงพาฉัน ไปที่งานกาล่าเซอร์เคิลของ ท่านประธานาธิบดีที่เดอะเม๊ด
But the dessert afterwards had to be the best part.แต่ขนมหวานหลังเกมนี่สิ ที่ดีที่สุด
That's because long shots generally go places you wouldn't wanna have to go afterwards to confirm them.นั่นเพราะว่าโดยทั่วไป การยิงไกลถูกวางตำแหน่งไว้แล้ว คุณจะไม่ต้องไปยืนยันทีหลัง

afterwards ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
在此之后[zài cǐ zhī hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄏㄡˋ, 在此之后 / 在此之後] after this; afterwards; next
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, 后来 / 後來] afterwards; later
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
嗣后[sì hòu, ㄙˋ ㄏㄡˋ, 嗣后 / 嗣後] from then on; after; afterwards; thereafter
后面[hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙, 后面 / 後面] rear; back; behind; later; afterwards
继而[jì ér, ㄐㄧˋ ㄦˊ, 继而 / 繼而] then; afterwards

afterwards ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーフタワーズ[, a-futawa-zu] (n) afterwards
居合い;居合[いあい, iai] (n) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards
後で[あとで, atode] (adv) (uk) afterwards
後刻[ごこく, gokoku] (n-adv,n-t) afterwards
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P)
後始末(P);跡始末[あとしまつ, atoshimatsu] (n,vs) settlement (of affairs); remedial measures; cleaning up afterwards; (P)
追って;追而[おって, otte] (adv,conj) (1) (追って only) later on; shortly; presently; afterwards; in due course; by and by; (2) P.S.

afterwards ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
แล้ว[adv.] (laēo) EN: afterwards ; then ; later ; and then ; and FR: ensuite ; et ensuite ; et
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors
หลังจากนั้น[adv.] (langjāk nan) EN: afterwards FR: après cela ; après quoi ; à la suite de cela ; à la suite de quoi ; ensuite ; sur ce
หลังจากนี้[adv.] (langjāk nī) EN: after ; afterwards ; later ; next FR: après ceci ; ensuite
ภายหน้า[X] (phāinā) EN: later ; afterwards ; to be ; to come ; in future FR: à l'avenir ; dans le futur
แร้ว[adv.] (raēo = raeo) EN: afterwards ; then ; later FR: ensuite ; et pour
เสียใจภายหลัง[v. exp.] (sīajai phāi) EN: be sorry afterwards ; rue FR: regretter après coup
ต่อมา[adv.] (tømā) EN: after that ; later ; afterwards ; subsequently FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment
ต่อมาไม่ช้า[adv.] (tømā mai ch) EN: no long after ; a little later ; shortly afterwards ; before long FR:
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afterwards
Back to top