ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

household

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *household*, -household-

household ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
household (n.) ครอบครัว See also: ครัวเรือน
householder (n.) ผู้ครองเรือน
English-Thai: HOPE Dictionary
household(เฮาซฺ'โฮลดฺ) n. สมาชิกในครอบครัว,ครอบครัวที่รวมทั้งคนใช้. adj. เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับงานบ้าน,ประจำบ้าน,ทั่วไป,ธรรมดา
householdern. เจ้าของบ้าน,หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
household(adj) ในบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว,ประจำบ้าน
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
householdครัวเรือน [ดู hearth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Household ครัวเรือน หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหานิล (n.) name of Thai household astringent
ศาลพระภูมิ (n.) shrine of the household god
ครัวเรือน (n.) household See also: family Syn. ครอบครัว
ทางบ้าน (adj.) household
ผีบ้านผีเรือน (n.) household spirit See also: household god Syn. ผีเหย้าผีเรือน
ผีเรือน (n.) household spirit See also: household god Syn. ผีบ้านผีเรือน, ผีเหย้าผีเรือน
ผีเหย้าผีเรือน (n.) household spirit See also: household god Syn. ผีบ้านผีเรือน
กระหัด (n.) householder Syn. ผู้ครองเรือน
คฤหัสถ์ (n.) householder See also: layman, laity Syn. ฆราวาส Ops. สงฆ์, พระภิกษุ
ผู้ครองเรือน (n.) householder
ครองเรือน (v.) be a householder
พว. (n.) Bureau of the Royal Household Syn. สำนักพระราชวัง
มณเฑียรบาล (n.) administration of the royal household See also: administration of the royal residence
มนเทียรบาล (n.) administration of the royal household See also: royal prescript, royal family law
สำนักพระราชวัง (n.) Bureau of the Royal Household Syn. พว.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ
You know, like paying the household bills, buying him special gifts that showed my love.อย่างพบเรื่องการจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ + ซื้อของขวัญพิเศษที่แสดงความรักของฉันให้กับเขา
These are the food receipts, the household expenses.มีบิลค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย กระจุกกระจิกในบ้าน
One can make all kinds of explosives with simple household items.แต่ถ้ากระเป๋ามันสั่น
There are principles at stake. Having a proper British household with some privacy is one.นี่หรือคือหลักพันธะสัญญา.ของความถูกต้องเหมาะสมในส่วนหนึ่ง ของสัญญาแห่งราชอาณาจักร
North Am Robotics, household model, NDR-114.นอร์ธแฮม โรบอติกส์ รุ่นครอบครัว
It is a household appliance and yet you act like it is a man.มันเป็นเครื่องใช้ในบ้านนะ... แต่คุณทำเหมือนมันเป็นคน
I'll get into the Yu household and get her.ฉันจะเข้าจับตัวหล่อนในบ้าน ยู
Would you like to meet your household staff?พบกับผู้ร่วมงานหน่อยมั้ยคะ?
I'll be the head of a household next year...ปีหน้า ฉันก็เป็นหัวหน้าครอบครัว...
Tomorrow the imperial household is holding a big ceremony.พรุ่งนี้พระราชวังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
Okay, for example, sports are white pegs... music are yellow, um... tutoring is blue, and household chores are red.ตัวอย่างเช่น... กีฬาเป๊กหมุดสีขาว ดนตรีสีเหลือง

household ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
户籍[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, 户籍 / 戶籍] census register; household register
户口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 户口簿 / 戶口簿] household register
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 料器] glassware; colored glass household vessel
蜂窝煤[fēng wō méi, ㄈㄥ ㄨㄛ ㄇㄟˊ, 蜂窝煤 / 蜂窩煤] hexagonal household coal briquet
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, 人家] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be
器皿[qì mǐn, ㄑㄧˋ ㄇㄧㄣˇ, 器皿] household utensils
家务[jiā wù, ㄐㄧㄚ ˋ, 家务 / 家務] household duties; housework
家庭消费者[jiā tíng xiāo fèi zhě, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, 家庭消费者 / 家庭消費者] household consumer
家电[jiā diàn, ㄐㄧㄚ ㄉㄧㄢˋ, 家电 / 家電] household electric appliance; abbr. for 家用電器|家用电器
户均[hù jūn, ㄏㄨˋ ㄐㄩㄣ, 户均 / 戶均] household average
打工妹[dǎ gōng mèi, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄇㄟˋ, 打工妹] junior female of the household who goes out to work
妇孺皆知[fù rú jiē zhī, ㄈㄨˋ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄓ, 妇孺皆知 / 婦孺皆知] known to everyone; a household name
当家[dāng jiā, ㄉㄤ ㄐㄧㄚ, 当家 / 當家] manage household affairs
名数[míng shù, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, 名数 / 名數] (grammar) number plus classifier; household (in census)
家喻户晓[jiā yù hù xiǎo, ㄐㄧㄚ ㄩˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄠˇ, 家喻户晓 / 家喻戶曉] understood by everyone (成语 saw); well known; a household name
夫权[fū quán, ㄈㄨ ㄑㄩㄢˊ, 夫权 / 夫權] authority over the household
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, 贝斯 / 貝斯] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households
集体户[jí tǐ hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 集体户 / 集體戶] collective; joint household
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
[hù, ㄏㄨˋ, 户 / 戶] a household; door; family
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, 包产到户 / 包產到戶] fixing of farm output quotas for each household
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 户口 / 戶口] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 一家人] household; the whole family
户主[hù zhǔ, ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ, 户主 / 戶主] head of the household
家人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 家人] household; (one's) family
家族[jiā zú, ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, 家族] household; clan
管家[guǎn jiā, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 管家] housekeeper; butler; manage one's household
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, 住户 / 住戶] inhabitant; householder
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, 万户侯 / 萬戶侯] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles
周家[zhōu jiā, ㄓㄡ ㄐㄧㄚ, 周家] the Zhou family (household, firm etc); Jow-Ga Kung Fu - Martial Art
农户[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, 农户 / 農戶] peasant household
住家[zhù jiā, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ, 住家] residence; household; to reside
王室[wáng shì, ㄨㄤˊ ㄕˋ, 王室] Royal family; Royal household; the Throne; the King
皇室[huáng shì, ㄏㄨㄤˊ ㄕˋ, 皇室] royal family; imperial household; member of the royal family
皇家[huáng jiā, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ, 皇家] royal; imperial household
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 安家立业 / 安家立業] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off
包产到户制[bāo chǎn dào hù zhì, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ ㄓˋ, 包产到户制 / 包產到戶制] system of quotas for farm output per household
合家[hé jiā, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ, 合家] whole family; entire household

household ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police)
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household
亭主[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P)
奥向き[おくむき, okumuki] (n,adj-no) (1) inner part of a house (near the kitchen, living room, etc.); (2) family matters; household affairs; personal business
女所帯;女世帯[おんなじょたい, onnajotai] (n) female household; household consisting wholly of women
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji)
家事[かじ, kaji] (n) (1) housework; domestic chores; (2) family affairs; household matters; (P)
家具調度[かぐちょうど, kaguchoudo] (n) household furnishings
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household
家内工業[かないこうぎょう, kanaikougyou] (n) household or cottage industry
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] (n) (col) (See 家宅捜索) premises search; household search
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] (n) premises search; household search
家庭内暴力[かていないぼうりょく, kateinaibouryoku] (n) household violence; domestic violence
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony
家庭電気器具[かていでんききぐ, kateidenkikigu] (n) household electric appliances
家持ち[いえもち, iemochi] (n) homeowner; head of a household
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions
家計[かけい, kakei] (n) household economy; family finances; (P)
家計を締める[かけいをしめる, kakeiwoshimeru] (exp,v1) to economize in the household; to economise in the household
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P)
家財一切[かざいいっさい, kazaiissai] (n) complete set of household goods
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker
座敷童;座敷童子[ざしきわらし, zashikiwarashi] (n) protective household deity in Tohoku, appearing as a red-faced child spirit with bobbed-hair
御札;お札[おふだ, ofuda] (n) type of household amulet or talisman, issued by a Shinto shrine, hung in the house for protection
所帯やつれ[しょたいやつれ, shotaiyatsure] (n) worn haggard by household cares
所帯道具[しょたいどうぐ, shotaidougu] (n) household goods
武家奉公[ぶけぼうこう, bukeboukou] (n) service with a samurai family; serving in a samurai household (as a valet, chambermaid, etc.)
白物[しろもの, shiromono] (n) (abbr) white goods; large household electrical appliances
白物家電[しろものかでん, shiromonokaden] (n) white goods; large household electrical appliances
移籍[いせき, iseki] (n,vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P)
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person
一家[いっか(P);いっけ, ikka (P); ikke] (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P)
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P)

household ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้ำ[n.] (dam) EN: household guardian spirit FR:
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøp) EN: head of the family ; head of the household FR: chef de famille [m]
จมื่น[n.] (jameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน[n. exp.] (khā chai jā) EN: household expenses FR: dépenses des ménages [fpl]
ข้าหลวงเดิม[n.] (khālūangdoē) EN: one who has been in the household of the king since crown prince days FR:
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: household life FR:
ฆราวาสธรรม[n.] (kharāwāt th) EN: virtues for a good household life ; rules of household conduct ; qualities of a good layman FR:
เครื่องใช้ในครัวเรือน[n. exp.] (khreūangcha) EN: household ustensils FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangcha) EN: household objects FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreū) EN: furniture ; household furnishings FR: mobilier [m] ; meuble [m]
ครองเรือน[v. exp.] (khrøngreūoe) EN: be the head of a household FR:
ครอบครัว[n.] (khrøpkhrūa) EN: family ; household FR: famille [f] ; ménage [m]
ครัวเรือน[n.] (khrūareūoen) EN: household ; family FR: ménage [m] ; famille [f] ; maisonnée [f] (vx)
มหาดเล็ก[n.] (mahātlek) EN: royal page ; officer of a royal or princely household ; officer of the prince's staff ; page FR: page [m] (anc.)
มณเฑียรบาล[n.] (monthīenbān) EN: administration of the royal household ; administration of the royal residence FR:
งานบ้าน[n. exp.] (ngān bān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; travaux domestiques [mpl] ; corvées domestiques [fpl] (fig.) ; corvées ménagères [fpl] (fig.)
ออกเรือน[v.] (økreūoen) EN: set up housekeeping ; set up a separate household FR: fonder un foyer
ผีเรือน[n.] (phī reūoen) EN: guardian spirit of the house ; household spirit ; household god FR: esprit gardien du logis [m]
พ่อบ้าน[n.] (phøbān) EN: head of the household ; head of the family ; caretaker ; butler FR: chef de famille [m]
ประจำบ้าน[adj.] (prajam bān) EN: household ; familiar FR: domestique
รายได้ในครัวเรือน[n. exp.] (rāidāi nai ) EN: household income FR: revenu des ménages [m]
ราชสำนัก[n.] (rātchasamna) EN: court ; the king's household FR: cour royale [f] ; maison royale [f]
สำนักพระราชวัง[n. prop.] (Samnak Phra) EN: Bureau of the Royal Household (BRH) FR:
สำเนาทะเบียนบ้าน[n. exp.] (samnao thab) EN: house registration ; residence registration ; certificate of registration ; copy of a household registration FR: certificat de domiciliation [m]
สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย [xp] (samrap chai) EN: for household use FR: pour usage domestique
ศาลพระภูมิ[n.] (sānphraphūm) EN: spirit house ; shrine of the household god ; joss house FR: maison des esprits (du lieu) [f]
เสื้อผ้า[n.] (seūa phā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit ; apparel FR: vêtement [m] ; habillement [m] ; habits [mpl] ; habit [m] (vx) ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง[n. exp.] (thalaēngkān) EN: statement from the Royal Household Bureau FR:
ทำงานบ้าน[v. exp.] (tham ngān b) EN: do housework ; do household chores FR: accomplir les tâches ménagères
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
จางวางเมือง[n.] (jāngwāngmeū) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
เจ้าบ้าน[n. exp.] (jaobān = jā) EN: householder ; house owner FR: maître de maison [m] ; maîtresse de maison [f] ; maître de céans [m]
จัตุสดมภ์[n.] (jattusadom) EN: four ministers of the ancient government (Interior Royal, Household, Finance, Agriculture) FR:
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]
คฤหัสถ์[n.] (khareuhat) EN: householder ; head of the househod FR:
กระหัด[n.] (krahat) EN: layman ; householder FR:
หลังคาเรือน[n.] (langkhāreūo) EN: [classif.: family, household] FR:

household ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltungsvorstand {m}head of the household
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance
Householder-Matrix {f} [math.]Householder matrix
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation
Hausgott {m}household god
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs
Weißzeug {n}household linen
Wohnmöbel {pl}household furniture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า household
Back to top