ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cupola

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cupola*, -cupola-

cupola ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cupola (n.) หลังคาทรงโดม Syn. dome
English-Thai: HOPE Dictionary
cupola(คิว'พะละ) n. หลังคารูปกลม,หอเล็ก ๆ รูประฆังบน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cupola๑. หอหลังคาโดม๒. หลังคาโดม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, the pillar that controls everything is in the southeast cupola.เสาต้นนั้นเป็นตัวควบคุม อยู่ใต้ซุ้มหลังคาโค้งฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้
The southeast cupola.ทางใต้ ตึกหลังคากลมๆ
She said the control pillar was in that first cupola.เธอบอกว่า เสาตัวควบคุมหลัก
All right, your target is up on top of that building, that cupola.เอาล่ะ ตอนนี้เป้าหมายของเรา อยู่ที่ยอดโดมมุมตึกนั่น
Away from the prying eyes of Victoria on her cupola, where I could never do this.ห่างไกลจากการจ้องมองของวิกเตอเรียจากบ้านทรงโดม ที่ที่ฉันไม่สามรถทำได้

cupola ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キューポラ[, kyu-pora] (n) cupola
キュポラ[, kyupora] (n) cupola
丸屋根[まるやね, maruyane] (n) dome; vaulted roof; cupola
円屋根[まるやね, maruyane] (n) dome; cupola
円頂[えんちょう, enchou] (n) dome; cupola
円蓋[えんがい, engai] (n) cupola; dome; vault

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cupola
Back to top